Συνθήκη Euratom: άρθρα 35 και 36

Στιγμιότυπο από τον έλεγχο σε σταθμό μέτρησης ραδιενέργειας στον αέρα που είναι εγκατεστημένος στο ΕΜΠ (2019)

Το άρθρο 35 της συνθήκης Ευρατόμ ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος δημιουργεί τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για να διενεργεί διαρκή έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους, καθώς και έλεγχο της τήρησης των βασικών κανόνων ασφαλείας. Με άλλα λόγια, το άρθρο 35 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλου προγράμματος παρακολούθησης του επιπέδου ραδιενέργειας στο περιβάλ­λον. Σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης Ευρατόμ τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης. 

Η ΕΕΑΕ εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των άρθρων 35 και 36 της Συνθήκης Ευρατόμ. 

Η Ελλάδα, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος, ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των άρθρων 35 και 36 της συνθήκης Ευρατόμ, στα οποία προβλέπεται ο έλεγχος των επιπέδων ραδιενέργειας στον αέρα, το νερό και το χώμα, αλλά και η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επίπεδα ραδιενέργειας στα οποία εκτίθεται ο γενικός πληθυσμός.