Ρυθμιστικός έλεγχος για την ασφάλεια των ακτινοβολιών

Η ασφάλεια των ακτινοβολιών αφορά την προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις βλαβερές συνέπειες της ακτινοβολίας. 

Η ΕΕΑΕ, ως ρυθμιστική αρχή στο πεδίο της ασφάλειας των ακτινοβολιών, ασκεί κανονιστικό έλεγχο των εφαρμογών ακτινοβολίας, όπως περιγράφεται στον ν. 4310/2014.

Η χρήση ακτινοβολιών στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, είναι εκτεταμένη σε ιατρικές εφαρμογές διάγνωσης και θεραπείας, στη βιομηχανία, στις τηλεπικοινωνίες, στην επιστημονική έρευνα κ.α. Οι ακτινοβολίες διακρίνονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την ενέργεια και την επίδρασή τους στην ύλη: την ιοντίζουσα και τη μη ιοντίζουσα.

Ιοντίζουσα ακτινοβολία

Η χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας διέπεται από τις ακόλουθες 3 αρχές:

  • Αρχή της αιτιολόγησης: για κάθε πρακτική που ενέχει έκθεση ή δυνητική έκθεση ενός ατόμου σε ιοντίζουσα ακτινοβολία εξασφαλίζεται ότι το ατομικό ή κοινωνικό όφελος που προκύπτει από την πρακτική υπερτερεί της βλάβης της υγείας που ενδέχεται να προκαλέσει.
  • Αρχή της βελτιστοποίησης (ALARA - As Low As Reasonably Achievable): οι πηγές και τα μηχανήματα παραγωγής ακτινοβολιών στο πλαίσιο μιας πρακτικής προσφέρουν κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας τους την καλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια. Σκοπός είναι η διατήρηση του μεγέθους των ατομικών δόσεων, της πιθανότητας έκθεσης και του αριθμού των εκτιθέμενων ατόμων στα κατώτερα λογικώς εφικτά επίπεδα, λαμβανομένων υπόψη της τρέχουσας κατάστασης των τεχνικών γνώσεων καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων.
  • Αρχή των ορίων δόσεων: σε καταστάσεις σχεδιασμένης έκθεσης, το σύνολο των δόσεων σε ένα άτομο δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια δόσης για επαγγελματική έκθεση ή έκθεση του κοινού. Τα όρια δόσης δεν ισχύουν στην περίπτωση ιατρικών εκθέσεων.

Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία

Όσον αφορά τις διατάξεις εκπομπής μη ιοντίζουσας (ηλεκτρομαγνητικής) ακτινοβολίας, το ρυθμιστικό πεδίο αφορά περισσότερους από 10.000 σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, γραμμές μεταφοράς και υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, κεραίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, ραντάρ και επίγειους δορυφορικούς σταθμούς.

Οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας έχουν ως βασικό στόχο την προστασία της υγείας των ατόμων, σε περίπτωση επαγγελματικής έκθεσης, ιατρικής έκθεσης και έκθεσης του κοινού σε κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Οι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας εφαρμόζονται σε κάθε κατάσταση σχεδιασμένης ή υφιστάμενης έκθεσης και σε κάθε κατάσταση έκθεσης έκτακτης ανάγκης που συνεπάγεται κίνδυνο λόγω της έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. 

Περισσότερα:

H προστασία του γενικού πληθυσμού, των ασθενών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι σκοπός της ΕΕΑΕ. Διαβάστε παρακάτω τις σχετικές αρμοδιότητές της στο φάσμα των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Περισσότερα: