Αδειοδότηση

Ο οργανισμός που εφαρμόζει πρακτικές που περιλαμβάνονται στο μέρος Γ του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019 "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019), όπως έχει τροποποιηθεί με την κ.υ.α. 32083/2022 (ΦΕΚ 1552/Β/04.04.2022), υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο μέσω της διαδικασίας της αδειοδότησης. 

Η διαδικασία της χορήγησης άδειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 βήματα:

1 ο βήμα Υποβολή αρχικής αίτησης με τα στοιχεία της ταυτότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προσώπου το οποίο ορίζεται ως σημείο επαφής με την ΕΕΑΕ.
2 ο βήμα Υποβολή των στοιχείων του επόπτη ακτινοπροστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την "Αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" εδώ. 
3 ο βήμα

Υποβολή των πληροφοριών και των δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται αναλυτικά για κάθε πρακτική παρακάτω και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19-24 της κ.υ.α. 45872/2019 "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019).

Σημειώνεται ότι για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρικές εκθέσεις και για τις πρακτικές του σημείου 9 του μέρους Γ του παραρτήματος Ι απαιτείται άδεια σκοπιμότητας. 

Ειδικότερα για:

 • Για τη χορήγηση της άδειας των πρακτικών των αναφερομένων στα σημεία 1-6 και 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) κατάλογο των εφαρμοζόμενων πρακτικών και των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

αα) αναλυτικό κατάλογο των πηγών ακτινοβολίας που διαθέτει η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, των πιστοποιητικών των ραδιενεργών πηγών. Ειδικά στην περίπτωση λειτουργίας κλειστών πηγών υψηλής ενεργότητας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις του άρθρου 88 του π.δ. 101/2018,
ββ) μέτρα ασφάλειας, εφόσον χρησιμοποιούνται ραδιενεργές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού πυρασφάλειας,

β) άδεια σκοπιμότητας, σε ισχύ,
γ) ονομαστική κατάσταση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία και ταξινόμηση σε κατηγορία Α και Β των εκτιθέμενων εργαζομένων, καθώς και τα στοιχεία όσων προΐστανται στις οργανικές μονάδες (του οργανισμού) όπου εφαρμόζονται οι πρακτικές. Ειδικά στην περίπτωση των ιατρικών εκθέσεων, υποβάλλονται, ανά ομάδα πρακτικών (ομαδοποιημένες, κατά περίπτωση, ανά οργανική μονάδα του οργανισμού), τα στοιχεία των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής(όπως απαιτείται κατά το άρθρο 58 του π.δ. 101/2018),
δ) έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφάλειας εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας, με τα ακόλουθα:

αα) καθορισμός των λειτουργικών ορίων, περιοριστικών επιπέδων δόσης και συνθηκών λειτουργίας,
ββ) μελέτη θωρακίσεων,
γγ) μελέτη ραδιολογικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου εφαρμόζεται,
δδ) αναμενόμενες επαγγελματικές εκθέσεις και εκθέσεις του κοινού,
εε) πρόγραμμα ατομικής δοσιμέτρησης και παρακολούθησης του χώρου εργασίας,
στστ) πρόγραμμα συντήρησης, δοκιμών και τακτικών ελέγχων εξοπλισμού και εν γένει συνθηκών λειτουργίας,
ζζ) διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εκκριμάτων ασθενών, και μέτρα για την τελική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, εφόσον χρησιμοποιούνται ραδιενεργές πηγές,
ηη) διαχείριση εκτός χρήσης πηγών και μέτρα προς αποφυγή κάθε απώλειας, σημαντικής διαρροής, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ραδιενεργών πηγών και υλικών,
θθ) ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης,
ιι) εντοπισμός τρόπων με τους οποίους δύναται να προκύψουν δυνητικές εκθέσεις ή εκθέσεις λόγω ατυχήματος και, στην περίπτωση ιατρικών πρακτικών, ακούσιες ιατρικές εκθέσεις και εκτίμηση στο μέτρο του εφικτού των πιθανοτήτων και του μεγέθους των δυνητικών εκθέσεων,
ιαια) πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας,
ιβιβ) μέτρα ακτινοπροστασίας και περιγραφή διοικητικών διαδικασιών (ιδίως διαδικασιών αναφορικά με τις εγκύους ή γαλουχούσες εργαζόμενες),
ιγιγ) διαδικασίες τήρησης αρχείων, ειδικά για πρακτικές με χρήση ανοιχτών και κλειστών πηγών.

Σημειώνεται ότι:

α. Για τις ακτινοθεραπευτικές πρακτικές που αφορούν τα σημεία 1 και 2 και τις πρακτικές του σημείου 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι υποβάλλονται κάτοψη και τομές, όπου σημαίνονται όλοι οι χώροι της εγκατάστασης, οι επιβλεπόμενες και ελεγχόμενες περιοχές, οι ειδικές προστατευτικές διατάξεις, η θέση των πηγών ακτινοβολίας καθώς και η χρήση των χώρων και των περιοχών που γειτνιάζουν με την εγκατάσταση
β. Για τις πρακτικές του σημείου 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο α, υποβάλλονται από τον οργανισμό και τα εξής:

αα) περιγραφή του επιταχυντή ή της διάταξης της κλειστής πηγής υψηλής ενεργότητας και των συνοδευτικών συστημάτων και διατάξεων,
ββ) περιγραφή της πρωτογενούς και δευτερογενούς ακτινοβολίας καθώς και της πιθανής ενεργοποίησης υλικών,
γγ) μελέτη εκτίμησης των μη ραδιολογικών κινδύνων (ενδεικτικά: παραγωγή τοξικών αερίων, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών κινδύνων) και περιγραφή των αντίστοιχων προστατευτικών μέτρων και διατάξεων,
δδ) κατάλογος με τα εφαρμοστέα πρότυπα ασφάλειας και τα βιομηχανικά πρότυπα τυποποίησης, επιπλέον των ελληνικών, που προτείνονται από τον οργανισμό.

γ. Για τις πρακτικές που περιλαμβάνουν κλειστές πηγές υψηλής ενεργότητας (σημεία 2, 6 και 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι) υποβάλλεται από τον οργανισμό τεκμηρίωση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας του σημείου β του άρθρου 87 του π.δ. 101/2018 και εφαρμόζεται το περίγραμμα του Παραρτήματος XIV του π.δ. 101/2018.
δ. Για τις πρακτικές των σημείων 3 και 4 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι, ο οργανισμός υποβάλλει την άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή από αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, ή άλλη τεκμηρίωση, από αρμόδια κρατική αρχή, αποδοχής χρήσης των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των εν λόγω πρακτικών.

Η χρονική ισχύς της άδειας των πρακτικών αυτών καθορίζεται στα πέντε (5) έτη, εκτός εάν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν μικρότερη διάρκεια.
Ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση για την ανανέωση της άδειας, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της, υποβάλλοντας εκ νέου τις επικαιροποιημένες πληροφορίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Για την αδειοδότηση πρακτικών του σημείου 7 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της παρούσας ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα, όπου εφαρμόζονται:

α) περιγραφή του προϊόντος και της σκοπούμενης χρήσης, συμπεριλαμβανόμενων της αιτιολόγησης, της λειτουργίας ή/και χρήσης του προϊόντος, της πιθανής θωράκισης, των ραδιονουκλιδίων, της φυσικής και χημικής τους μορφής και της ειδικής συγκέντρωσης (αριθμός των προϊόντων που παράγονται ή παρασκευάζονται ανά έτος, ενεργότητα ανά προϊόν ή συγκέντρωση ραδιενέργειας),
β) ονομαστική κατάσταση, περιγραφή εργασίας και πληροφόρηση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία του προσωπικού του οργανισμού που ασχολείται με την παραγωγή ή παρασκευή του προϊόντος,
γ) διαδικασίες διαχείρισης κατά την παραγωγή ή παρασκευή του προϊόντος, τις πιθανές θωρακίσεις ή άλλες χωρικές διευθετήσεις,
δ) διαδικασία για την πληροφόρηση του κοινού αναφορικά με τις προτεινόμενες επιλογές για ανακύκλωση ή διάθεση του προϊόντος μετά το πέρας της χρήσης του, τον εξωτερικό ρυθμό δόσης σε κάθε προσιτή επιφάνεια του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής του ή συντήρησής του,
ε) περιγραφή της διαχειριστικής αλυσίδας.

Η άδεια έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, η οποία καθορίζεται από την ΕΕΑΕ ανά είδος πρακτικής και αναγράφεται στην άδεια. Η διάρκεια δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

 • Ο οργανισμός που εφαρμόζει πρακτικές του σημείου 8 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι υποβάλλει τα ακόλουθα, όπου εφαρμόζονται, ανάλογα με το είδος του προϊόντος:

α) περιγραφή του προϊόντος και της σκοπούμενης χρήσης, συμπεριλαμβανόμενων των ραδιονουκλιδίων, της φυσικής και χημικής τους μορφής και της ειδικής συγκέντρωσης,
β) μεθοδολογία ενσωμάτωσης των συγκεκριμένων ραδιονουκλιδίων,
γ) λεπτομέρειες για τη θωράκιση και τον περιέκτη του ραδιονουκλιδίου, την αντοχή σε κανονικές συνθήκες χρήσης και έκτακτες συνθήκες όπως πυρκαγιά, καταστροφή, συμπίεση, ρίψη, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, κλπ,
δ) μέγιστος εξωτερικός ρυθμός δόσης σε κάθε προσιτή επιφάνεια του προϊόντος,
ε) διαδικασίες διαχείρισης του προϊόντος (και ιδίως κατά την ενσωμάτωση με τα ραδιονουκλίδια), τις πιθανές θωρακίσεις ή άλλες χωρικές διευθετήσεις και την κατάρτιση των εκτιθέμενων εργαζομένων,
στ) σχηματική απεικόνιση του προϊόντος με τη θέση της ραδιενεργής πηγής,
ζ) άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή από αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, ή άλλη τεκμηρίωση, από αρμόδια κρατική αρχή, αποδοχής χρήσης των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων,
η) τρόποι απόρριψης του προϊόντος ή των παραγώγων του μετά το πέρας της ωφέλιμης χρήσης και λειτουργίας,
θ) χώροι αποθήκευσης, μέτρα ακτινοπροστασίας και μέτρα ασφάλειας, σε περίπτωση που τα προϊόντα αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις του οργανισμού?
ι) υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της δέουσας πρόνοιας, με τη μορφή παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή με οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο κατάλληλο για τα εν λόγω υλικά, εξαιρουμένων των ανοιχτών πηγών, με σκοπό την ασφαλή διαχείρισή τους όταν αυτά καθίστανται εκτός χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο δικαιούχος καθίσταται αφερέγγυος ή παύει τις δραστηριότητές του.

Σε περίπτωση εισαγωγής ραδιενεργών πηγών, εξαιρουμένων των ανοιχτών πηγών, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή/προμηθευτή οίκου του εξωτερικού ότι αποδέχεται την επιστροφή των κλειστών πηγών μετά το πέρας της ωφέλιμης χρήσης τους, καθώς και υποβολή του τυποποιημένου εγγράφου (ANNEX I) του Κανονισμού (Ευρατόμ) 1493/93 του Συμβουλίου προκειμένου για αποστολή κλειστής πηγής από κράτος-μέλος της ΕΕ.

Η άδεια έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, η οποία καθορίζεται από την ΕΕΑΕ ανά είδος πρακτικής και αναγράφεται στην άδεια. Η διάρκεια δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

 • Για την αδειοδότηση των πρακτικών των αναφερομένων στο σημείο 10 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι (αποξήλωσης των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο σημείο 9 του μέρους Γ του ιδίου Παραρτήματος), ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση με τα ακόλουθα:

α) λεπτομερές πρόγραμμα των εργασιών αποξήλωσης, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει:

αα) αιτιολόγηση και περιγραφή (τεχνικές και χρονοδιάγραμμα) της μεθόδου αποξήλωσης,
ββ) μελέτη με την αναμενόμενη επαγγελματική έκθεση και μέτρα για τον περιορισμό της,
γγ) περιγραφή των ραδιενεργών αποβλήτων που αναμένεται να παραχθούν κατά τη διαδικασία της αποξήλωσης (τύπος, κατηγοριοποίηση, όγκος, ενεργότητα και τοξικότητα) και της διαχείρισης αυτών έως το τελικό στάδιο,
δδ) εκτίμηση της τελικής κατάστασης της περιοχής από άποψη ακτινοπροστασίας και περιγραφή της μελλοντικής χρήσης της, εάν αυτή μπορεί να εκτιμηθεί

β) διευθετήσεις και δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, για τη διαχείριση και ενδεχόμενη μεταφορά των ραδιενεργών πηγών και υλικών ή/και ραδιενεργών αποβλήτων που αναμένεται να παραχθούν κατά την αποξήλωση.

Η ΕΕΑΕ συγκροτεί ειδική γνωμοδοτική επιτροπή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της επιτροπής, η ΕΕΑΕ χορηγεί στον οργανισμό άδεια, βάσει της οποίας δύναται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποξήλωσης της εγκατάστασης.

Μετά το πέρας των εργασιών αποξήλωσης, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ έκθεση εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η διαχείριση των ραδιενεργών υλικών ή/και αποβλήτων τα οποία προέκυψαν από την αποξήλωση, καθώς και η κατάσταση της περιοχής από άποψη ακτινοπροστασίας.

Η ΕΕΑΕ αξιολογεί την έκθεση της παρ. 3, και προβαίνει, κατά περίπτωση, σε επιθεώρηση της περιοχής. Στην επιθεώρηση δύναται να συμμετέχουν και μέλη της ειδικής γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης.

Η ΕΕΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω έκθεση και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, υποβάλλει σχετική εισήγηση αναφορικά με την ολοκλήρωση της αποξήλωσης και της αποκατάστασης της περιοχής από άποψη ακτινοπροστασίας στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος ακολούθως, με απόφασή του, προβαίνει στην απελευθέρωση της περιοχής από τον κανονιστικό έλεγχο.

 • Για τη χορήγηση της άδειας των πρακτικών των αναφερομένων στο σημείο 11 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) περιγραφή των προς μεταφορά ραδιενεργών υλικών,
β) περιγραφή των κόλων μεταφοράς και τεκμηριωμένη απόδειξη συμμόρφωσης του σχεδιασμού των κόλων μεταφοράς με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ,
γ) ονομαστική κατάσταση του προσωπικού που συμμετέχει στις εν λόγω πρακτικές, πληροφόρηση και κατάρτιση στο αντικείμενο της μεταφοράς ραδιενεργών υλικών, περιγραφή θέσεων εργασίας,
δ) πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,
ε) πανελλαδικό σχέδιο μεταφοράς ραδιενεργών υλικών,
στ) βεβαίωση τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων σχετικά με την κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς,
ζ) πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ακτινοπροστασίας της εφαρμοζόμενης πρακτικής συμπεριλαμβανομένων οδηγιών εργασίας σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς,
η) σχέδιο απόκρισης σε έκτακτη ανάγκη συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ενημέρωσης των κρατικών και τοπικών αρχών,
θ) μέτρα ασφάλειας έναντι έκνομων ενεργειών τα οποία ενσωματώνουν ενέργειες αναφορικά με την ανίχνευση, καθυστέρηση και απόκριση.

Η χρονική ισχύς της άδειας είναι τρία (3) έτη ή, σε ειδικά αιτιολογημένη περίπτωση, μικρότερης διάρκειας. Για την ανανέωσή της ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση στην ΕΕΑΕ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της.

 • Για την αδειοδότηση μεμονωμένης μεταφοράς κλειστής πηγής υψηλής ενεργότητας, ραδιενεργών ή σχάσιμων υλικών ισχυρών συνεπειών κατά την έννοια του σημείου 12 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

α ) τα σημεία α, β, γ, στ, ζ, η, θ της ενότητας "Αδειοδότηση συστηματικής μεταφοράς ραδιενεργών υλικών",
β) στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη,
γ) εκτιμώμενο πλάνο αναχώρησης-άφιξης και τουλάχιστον δύο (2) προτεινόμενα δρομολόγια.

Η άδεια έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, η οποία καθορίζεται ανά αποστολή. Για την ανανέωσή της ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση στην ΕΕΑΕ τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση που οι προς μεταφορά ραδιενεργές πηγές ή υλικά εμπίπτουν στον τύπο του ενισχυμένου επιπέδου ασφάλειας, ο οργανισμός επιπρόσθετα κοινοποιεί στην ΕΕΑΕ και τον παραλήπτη τα στοιχεία της αποστολής τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξή της.

Η ΕΕΑΕ, μετά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων πληροφοριών και δικαιολογητικών και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης χορηγεί στον οργανισμό την άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του π.δ. 101/2018.

Η αξιολόγηση γίνεται με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας καθώς και να αξιολογηθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της αρχής της βελτιστοποίησης. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη, μεταξύ άλλων, τα περιοριστικά επίπεδα δόσης για την επαγγελματική έκθεση και την έκθεση του κοινού καθώς και η εκτίμηση των δόσεων μέσω όλων των οδών έκθεσης για τα μέλη του κοινού που ενδέχεται να προκύψουν από τις ραδιενεργές απορρίψεις κατά την εφαρμογή των πρακτικών.
Η ΕΕΑΕ, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, προβαίνει σε επιθεώρηση του οργανισμού πριν την έκδοση της άδειας.
 

 

Άδεια σκοπιμότητας

α) Για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρικές εκθέσεις.Η άδεια σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του οικείου αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Υγείας Περιφερειάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949 (Β΄ 1918/10.12.2010), όπως ισχύει.

Η άδεια σκοπιμότητας για τις ιατρικές εφαρμογές έχει χρονική ισχύ δώδεκα (12) μηνών. 

β) Για τις πρακτικές του σημείου 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι άδεια σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση της ΕΕΑΕ. Η άδεια σκοπιμότητας έχει χρονική ισχύ είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Για τη χορήγησή της ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή (π.χ. στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για βιομηχανικές εφαρμογές) με τα ακόλουθα:

 • στοιχεία ταυτότητας του οργανισμού και στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου,
 • βεβαίωση χρήσεων γης, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
 • στοιχεία των πηγών ακτινοβολίας,
 • προκαταρκτική ανάλυση περιβαλλοντικών και ραδιολογικών επιπτώσεων εκπονημένη από εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας,
 • στοιχεία της προτεινόμενης χωροθέτησης της εγκατάστασης και τις σχετικές με την ακτινοπροστασία δημογραφικές, μετεωρολογικές, γεωλογικές, σεισμολογικές, υδρολογικές και οικολογικές συνθήκες, όπου εφαρμόζονται,
 • οικονομικοτεχνική μελέτη στην οποία γίνεται εκτίμηση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται σε όλον τον κύκλο χρήσης των πηγών ακτινοβολίας έως την αποξήλωση και απελευθέρωση από τον κανονιστικό έλεγχο, καθώς και περιγραφή των διευθετήσεων για την εξασφάλιση των πόρων αυτών,
 • αναφορά εκπονημένη από εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας του τρόπου διαχείρισης των ραδιενεργών πηγών, εφόσον ενδείκνυται, μετά το πέρας της ωφέλιμης χρήσης τους και των ραδιενεργών αποβλήτων που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή της πρακτικής και την αποξήλωση της εγκατάστασης.

Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και στην ΕΕΑΕ.

Η ΕΕΑΕ συγκροτεί ειδική επιτροπή με συμβουλευτικό ρόλο για την εξέταση της αίτησης. Ένα από τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της αίτησης είναι η εθνική πολιτική διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Εάν η ΕΕΑΕ κρίνει ότι τα παρεχόμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες δεν είναι επαρκή για την άδεια σκοπιμότητας δύναται να ζητήσει πρόσθετα από τον οργανισμό. 

Η ΕΕΑΕ λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής και διατυπώνει την πρότασή της στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος εκδίδει την άδεια σκοπιμότητας.

Τροποποίηση άδειας

Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών υπό τις οποίες χορηγήθηκε άδεια, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση τροποποίησης της άδειας. Η διαδικασία της τροποποίησης περιλαμβάνει την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και πληροφοριών. Η ΕΕΑΕ αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εκδίδει την επικαιροποιημένη άδεια, με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος της προηγούμενης άδειας.

Σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οργανισμού, υποβάλλεται από τον νέο οργανισμό αίτημα τροποποίησης της άδειας που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια στον προηγούμενο οργανισμό και το νέο καταστατικό. Στη νέα άδεια που εκδίδεται με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος της προηγούμενης αναγράφονται τα στοιχεία του νέου οργανισμού.

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του οργανισμού που σχετίζονται με την αδειοδότηση ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ως άνω αλλαγή.

Σε περίπτωση παύσης μιας πρακτικής που υπόκειται σε αδειοδότηση ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού που εφαρμόζει πρακτικές που υπόκεινται σε αδειοδότηση ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΕΑΕ ή να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Οι τιμές χρέωσης για την έγκριση πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση καθορίζονται στο σημείο δ της παρ. Α του καταλόγου των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΕΑΕ (μπορείτε να δείτε εδώ τον πίνακα των τιμών χρέωσης).