Γνωστοποίηση

Ο οργανισμός που εφαρμόζει πρακτικές που περιλαμβάνονται στο μέρος Α του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019 "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019), όπως έχει τροποποιηθεί με την κ.υ.α. 32083/2022 (ΦΕΚ 1552/Β/04.04.2022), υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο μέσω της διαδικασίας της γνωστοποίησης.

Η διαδικασία της χορήγησης αριθμού γνωστοποίησηςπεριλαμβάνει τα ακόλουθα 2 βήματα:

1οβήμαΥποβολή αρχικής αίτησης με τα στοιχεία της ταυτότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προσώπου το οποίο ορίζεται ως σημείο επαφής με την ΕΕΑΕ.
2οβήμαΥποβολή των πληροφοριών και των δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω για κάθε πρακτική. 

Ειδικότερα για:

  • Για τη διαδικασία γνωστοποίησης εργασίας σε χώρους όπου οι συγκεντρώσεις ραδονίου συνεχίζουν να υπερβαίνουν το εθνικό επίπεδο αναφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 101/2018, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) περιγραφή των χώρων εργασίας στους οποίους οι συγκεντρώσεις ραδονίου υπερβαίνουν το εθνικό επίπεδο αναφοράς, τον αριθμό των εργαζομένων στους εν λόγω χώρους και την εκτιμώμενη επαγγελματική έκθεσή τους,
β) περιγραφή των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για τη μείωση των συγκεντρώσεων του ραδονίου,
γ) αναφορά των συγκεντρώσεων του ραδονίου στους χώρους εργασίας της περίπτωσης α πριν και μετά τη λήψη των μέτρων, καθώς και περιγραφή της μεθοδολογίας προσδιορισμού των συγκεντρώσεων,
δ) περιγραφή μέτρων που προτίθεται να λάβει ο οργανισμός για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας των χώρων της περίπτωσης α (π.χ. ενημέρωση, περιορισμός της παρουσίας των εν λόγω εργαζομένων σε χώρους με αυξημένες συγκεντρώσεις, μελλοντικά μέτρα περαιτέρω περιορισμού των συγκεντρώσεων του ραδονίου).

  • Για τη διαδικασία γνωστοποίησης καταστάσεων υφιστάμενης έκθεσης που προκαλούν ανησυχία από άποψη ακτινοπροστασίας και για τις οποίες μπορεί να αποδοθεί νομική ευθύνη κατά την παρ. 3 του άρθρου 100 του π.δ. 101/2018, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) περιγραφή των χώρων του οργανισμού στους οποίους τα επίπεδα της έκθεσης δεν μπορούν να παραβλεφθούν από άποψη ακτινοπροστασίας,
β) περιγραφή των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για τη μείωση των ως άνω επιπέδων έκθεσης,
γ) περιγραφή μέτρων που προτίθεται να λάβει ο οργανισμός για την περαιτέρω μείωση της έκθεσης,
δ) περιγραφή των διαδικασιών διαχείρισης των ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ραδιενεργών υλικών.

  • Ο οργανισμός, ο οποίος εφαρμόζει τις πρακτικές του σημείου 3 του μέρους Α του Παραρτήματος Ι, υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) περιγραφή των διαδικασιών διαχείρισης των φυσικών ραδιενεργών υλικών,
β) μελέτη με μετρήσεις των συγκεντρώσεων των ραδιονουκλιδίων στο νερό και πιθανά σενάρια επηρεασμού του πόσιμου νερού και των άλλων οδών έκθεσης μέσω του νερού,
γ) μέτρα που προτίθεται να λάβει ο οργανισμός για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της ποιότητας του νερού.

  • Ο οργανισμός, ο οποίος εφαρμόζει τις πρακτικές του σημείου 4 του μέρους Α του Παραρτήματος Ι, υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των χώρων του οργανισμού που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά καθώς και του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων στους χώρους αυτούς,
β) εκτίμηση της επαγγελματικής έκθεσης σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας που περιγράφονται στο σημείο α ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη όλων των οδών έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στο ραδόνιο, καθώς και περιγραφή των μέτρων για τη μείωση αυτής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων συμβατικής βιομηχανικής ασφάλειας,
γ) στοιχεία για την κατάρτιση και πληροφόρηση του εμπλεκόμενου προσωπικού του οργανισμού σε θέματα ακτινοπροστασίας,
δ) τα σημεία β και γ της παρ. 1 του παρόντος, εάν η πρακτική δύναται να προκαλέσει την παρουσία φυσικών ραδιονουκλιδίων στο νερό.

  • Για τη διαδικασία γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο σημείο 5 του μέρους Α του Παραρτήματος Ι, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) έκθεση με τις συγκεντρώσεις ενεργότητας των φυσικών ραδιενεργών υλικών,
β) εκτίμηση της επαγγελματικής έκθεσης για τους εργαζόμενους στον οργανισμό και της έκθεσης του κοινού από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές,
γ) μέτρα που προτίθεται ο οργανισμός να λάβει για τη μείωση των εν λόγω εκθέσεων,
δ) προκειμένου για δραστηριότητα του σημείου

αα) 5α του μέρους Α του Παραρτήματος Ι, τεκμηρίωση υπολογισμού του δείκτη συγκέντρωσης ενεργότητας του άρθρου 75 του π.δ. 101/2018,
ββ) 5β του μέρους Α του Παραρτήματος Ι, περιγραφή των διαδικασιών περαιτέρω διαχείρισης των φυσικών ραδιενεργών υλικών και τεκμηρίωση των κριτηρίων αποδέσμευσης του Παραρτήματος VII του π.δ. 101/2018.

 

  • Για τη διαδικασία γνωστοποίησης των μεταφορών ραδιενεργών υλικών του σημείου 6 του μέρους Α του Παραρτήματος Ι, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) περιγραφή των προς μεταφορά ραδιενεργών υλικών, του κόλου μεταφοράς (πακέτου/ package) και τεκμηριωμένη απόδειξη συμμόρφωσης του σχεδιασμού του κόλου μεταφοράς με βάση κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ,
β) στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη,
γ) ημερομηνία και τρόπο μεταφοράς των ραδιενεργών υλικών.

Η ΕΕΑΕ, μετά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων πληροφοριών και δικαιολογητικών και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης χορηγεί στον οργανισμό αριθμό γνωστοποίησης με ισχύ αόριστης διάρκειας.
Σε περίπτωση τροποποίησης πρακτικής που διαθέτει αριθμό γνωστοποίησης, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ επικαιροποιημένες πληροφορίες και δικαιολογητικά. Η ενημέρωση της ΕΕΑΕ είναι υποχρεωτική και στις περιπτώσεις μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή άλλων στοιχείων του οργανισμού που συνδέονται με την εφαρμογή της πρακτικής.

Σε περίπτωση παύσης μιας γνωστοποιηθείσας πρακτικής ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού που εφαρμόζει γνωστοποιηθείσες πρακτικές, ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΕΑΕ ή να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr