Ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ο ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" βρίσκεται σε κατάσταση παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας. Η ΕΕΑΕ έχει εκδόσει την προβλεπόμενη άδεια.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. Π/112/305 (ΦΕΚ 2877/Β/26.10.2012) "Βασικές απαιτήσεις - αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων", όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 91175/31.05.2017 (ΦΕΚ 1991/B/09.06.2017), και κατ' εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ'αριθμ.60 (ΦΕΚ 111/Α/03.05.2012) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως εθνικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (L 172/2.7.2009)".

Σχετικά έγγραφα: