Εγκατάσταση Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων και Πηγών, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Η Εγκατάσταση Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων και Πηγών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" υπόκειται σε ρυθμιστικό έλεγχο και αδειοδοτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ακόλουθων προεδρικών διαταγμάτων:

  • π.δ. 122/2013 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων", ΦΕΚ 177/Α/12.08.2013,
  • π.δ. 91/2017 "Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013", ΦΕΚ 130/Α/01.09.2017 (βλ. σχετική άτυπη κωδικοποίηση) και
  • π.δ. 101/2018 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας", ΦΕΚ 194/Α/2018. 

Σχετικά έγγραφα:

Our website is protected by DMC Firewall!