Καταχώριση

Ο οργανισμός που εφαρμόζει πρακτικές που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019 "Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019), όπως έχει τροποποιηθεί με την κ.υ.α. 32083/2022 (ΦΕΚ 1552/Β/04.04.2022), υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο μέσω της διαδικασίας της καταχώρισης.

Η διαδικασία της χορήγησης αποδεικτικού καταχώρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 βήματα:

1οβήμαΥποβολή αρχικής αίτησης με τα στοιχεία της ταυτότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προσώπου το οποίο ορίζεται ως σημείο επαφής με την ΕΕΑΕ.
2οβήμαΥποβολή των στοιχείων του επόπτη ακτινοπροστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την "Αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων" εδώ. 
3οβήμαΥποβολή των πληροφοριών και των δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω για κάθε πρακτική.

 

Ειδικότερα για: 

Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν τις πρακτικές που αναφέρονται στα σημεία 1-4 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι, υποβάλλουν τα ακόλουθα:

 1. αναμενόμενες επαγγελματικές εκθέσεις, εκθέσεις του κοινού και μέτρα ακτινοπροστασίας,
 2. πρόγραμμα συντήρησης, δοκιμών και τακτικών ελέγχων του εξοπλισμού και εν γένει των συνθηκών λειτουργίας,
 3. καθορισμός των λειτουργικών ορίων, περιοριστικών επιπέδων δόσης και συνθηκών λειτουργίας,
 4. μελέτη θωρακίσεων,
 5. διαχείριση εκτός χρήσης πηγών,
 6. εφόσον χρησιμοποιούνται ραδιενεργές πηγές, διαχείριση των παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων, μέτρα για την τελική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων, ανάλυση ατυχημάτων και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση εφαρμογής πρακτικών βιομηχανικής ραδιογραφίας που εμπίπτουν στο σημείο 3 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι και διενεργούνται σε κατοικημένες περιοχές ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ σχέδιο πραγματοποίησης των πρακτικών αυτών και μέτρα ακτινοπροστασίας των μελών του κοινού.

Για την καταχώριση πρακτικών που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά βάσει του σημείου 5 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι, ο οργανισμός υποβάλλει:

 • έκθεση ακτινοπροστασίας και ασφάλειας με:
  1. λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με φυσικά ραδιενεργά υλικά,
  2. εκτίμηση της αναμενόμενης επαγγελματικής έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στο ραδόνιο, και της έκθεσης του κοινού,
  3. ανάλυση ατυχημάτων και μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκθέσεων της ως άνω υποπερίπτωσης ββ σύμφωνα με την αρχή της βελτιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των περιοριστικών επιπέδων δόσης,
  4. πρόγραμμα ατομικής δοσιμέτρησης (εάν απαιτείται) και παρακολούθησης του χώρου εργασίας
 • διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
 • διαδικασίες διαχείρισης των απορρίψεων και διαδικασίες της τελικής διάθεσης, ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης των φυσικών ραδιενεργών υλικών.
 • διαδικασίες περαιτέρω διαχείρισης και λεπτομερής ανάλυση εκθέσεων ή δυνητικών εκθέσεων για την περίπτωση απομάκρυνσης των φυσικών ραδιενεργών υλικών εκτός των χώρων όπου εφαρμόζεται η πρακτική με τα φυσικά ραδιενεργά υλικά ή της μεταβίβασης της ευθύνης των υλικών από τον οργανισμό σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Στην περίπτωση απασχόλησης εξωτερικών εργαζομένων, ο εργοδότης των εξωτερικών εργαζομένων υποβάλλει τα ακόλουθα:

 • ονομαστική κατάσταση και κατάρτιση στην ακτινοπροστασία των εξωτερικών εργαζομένων,
 • καθορισμό περιοριστικών επιπέδων δόσης (σε συνεργασία με τον οργανισμό στον οποίο αναμένεται να απασχοληθούν οι εξωτερικοί εργαζόμενοι),
 • πρόγραμμα ατομικής δοσιμέτρησης, εάν απαιτείται, και τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Για την καταχώριση των μεταφορών ραδιενεργών υλικών του σημείου 7 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:

 • στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη,
 • ημερομηνία και τον τρόπο της μεταφοράς των ραδιενεργών υλικών,
 • περιγραφή των προς μεταφορά ραδιενεργών υλικών,
 • περιγραφή των κόλων μεταφοράς και τεκμηριωμένη απόδειξη συμμόρφωσης του σχεδιασμού των κόλων μεταφοράς με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ,
 • πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων οδηγιών εργασίας σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς και οδηγιών για την ετοιμότητα και απόκριση σε έκτακτη ανάγκη.

Η ΕΕΑΕ, μετά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων πληροφοριών και δικαιολογητικών και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης χορηγεί στον οργανισμό αποδεικτικό καταχώρισης, με ισχύ δέκα (10) ετών, εκτός εάν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν μικρότερη διάρκεια. Στην περίπτωση της μεμονωμένης μεταφοράς κόλων Τύπου Α, ραδιενεργού υλικού χαμηλής ειδικής ενεργότητας και επιφανειακά ρυπασμένου αντικειμένου το αποδεικτικό καταχώρισης έχει ισχύ μόνο για τη μεμονωμένη μεταφορά και η συνολική διάρκεια της ισχύος δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

Για την ανανέωση της καταχώρισης ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του αποδεικτικού καταχώρισης.

 

Τροποποίηση αποδεικτικού καταχώρισης

Σε περίπτωση που μεταβληθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε το αποδεικτικό καταχώρισης, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ αίτηση τροποποίησης, η οποία περιλαμβάνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και πληροφορίες.

Η ΕΕΑΕ ελέγχει τη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, χορηγεί στον οργανισμό νέο αποδεικτικό καταχώρισης, με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος του προηγούμενου αποδεικτικού καταχώρισης. Εάν κατά την έκδοση νέου αποδεικτικού καταχώρισης πραγματοποιηθεί επιθεώρηση, η χρονική ισχύς του νέου αποδεικτικού δύναται να είναι δεκαετής.

Σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οργανισμού υποβάλλεται από τον νέο οργανισμό αίτημα τροποποίησης του αποδεικτικού καταχώρισης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε το αποδεικτικό στον προηγούμενο οργανισμό και το νέο καταστατικό. Στο νέο αποδεικτικό που εκδίδεται με χρονική ισχύ ίση με το υπόλοιπο της ισχύος του προηγούμενου αναγράφονται τα στοιχεία του νέου οργανισμού.

Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του οργανισμού που σχετίζονται με την καταχώριση, ο οργανισμός υποβάλλει στην ΕΕΑΕ οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ως άνω αλλαγή.
Σε περίπτωση παύσης μιας πρακτικής που υπόκειται σε καταχώριση ή παύσης λειτουργίας του οργανισμού που εφαρμόζει πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώριση ο οργανισμός ενημερώνει σχετικά την ΕΕΑΕ.

 

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΕΑΕ ή να υποβάλλετε τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adeies@eeae.gr.

Οι τιμές χρέωσης για την έγκριση πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώριση καθορίζονται στο σημείο γ της παρ. Α του καταλόγου των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΕΑΕ (μπορείτε να δείτε εδώ τον πίνακα των τιμών χρέωσης).