Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία

H προστασία του γενικού πληθυσμού, των ασθενών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι σκοπός της ΕΕΑΕ και οι σχετικές αρμοδιότητές της στο φάσμα των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών είναι:

  • Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις σε διατάξεις και εγκαταστάσεις εκπομπής
  • Η εισήγηση των αναγκαίων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας του κοινού από έκθεση σε τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
  • Ο έλεγχος των μελετών ραδιοεκπομπών, των περιβαλλοντικών μελετών για τις εγκαταστάσεις κεραιών στην ξηρά και η παροχή της σύμφωνης γνώμης της προς τους αρμόδιους φορείς για την αδειοδότηση των σταθμών κεραιών.
  • Η δημοσίευση υποδειγμάτων μελετών για διάφορες κατηγορίες κεραιών.
  • Η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.
  • Ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας των σχετικών μετρήσεων, ο καθορισμός των λεπτομερειών οι οποίες αφορούν την εξουσιοδότηση συνεργείων άλλων φορέων οι οποίοι διενεργούν μετρήσεις, ο συντονισμός της διαδικασίας διεξαγωγής μετρήσεων και η διοργάνωση διεργαστηριακών συγκριτικών μετρήσεων.
  • Μαγνητικοί τομογράφοι

Ενδεικτικά, οι διατάξεις εκπομπής μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕΑΕ είναι, ανά φασματική περιοχή, οι παρακάτω:

Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων - Μετρήσεις

Οι γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ο εξοπλισμός των κέντρων υπερυψηλής τάσης, των υποσταθμών υψηλής τάσης και των κέντρων διανομής όλων των τύπων του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές είναι διατάξεις που παράγουν ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων, που ανήκουν στο φάσμα των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 

Περισσότερα:

Οπτική Ακτινοβολία

Η ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υλοποίησε δυο ερευνητικά προγράμματα προκειμένου να αποτυπώσει την κατάσταση στη χώρα σχετικά με την έκθεση του πληθυσμού σε τεχνητά παραγόμενη οπτική ακτινοβολία από πηγές οι οποίες χρησιμοποιούνται στην αισθητική ή βρίσκονται σε καταναλωτικά προϊόντα.

Περισσότερα: