Μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων

Οι γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ο εξοπλισμός των κέντρων υπερυψηλής τάσης, των υποσταθμών υψηλής τάσης και των κέντρων διανομής όλων των τύπων του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές είναι διατάξεις που παράγουν ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων, που ανήκουν στο φάσμα των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η εγκατάσταση γραμμών και υποσταθμών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές, ώστε σε όλα τα γειτονικά σε αυτές σημεία στα οποία υπάρχει ανθρώπινη πρόσβαση να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού. 

Για τις διατάξεις εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512/Β/25.04.2002) με την οποία θεσπίζονται βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς και καθορίζονται τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που δημιουργούν οι διατάξεις αυτές. Η κοινή υπουργική απόφαση βασίστηκε στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά με τον περιορισμό της  έκθεσης του κοινού σε  ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz" (L199, 1999/519/EC). Επισημαίνεται ότι τα όρια έκθεσης του κοινού δεν δίνονται με τη μορφή αποστάσεων σε μέτρα, αλλά ως τιμές έντασης ηλεκτρικού πεδίου (Ε) σε V/m και μαγνητικής επαγωγής (B) σε μT, μεγέθη τα οποία μπορούν να μετρηθούν με κατάλληλα όργανα.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ΕΕΑΕ είναι υπεύθυνη για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Η τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων ελέγχεται περιοδικά ή οποτεδήποτε κριθεί αυτό απαραίτητο.

Για τη διενέργεια μέτρησης ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση μέτρησηςκαι την υποβάλλει στην ΕΕΑΕ.Η χρέωση εξαρτάται από το είδος των διατάξεων εκπομπής πεδίων.

Our website is protected by DMC Firewall!