Μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων

Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού για ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων

Στο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπονται βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς για την έκθεση στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων. Οι βασικοί περιορισμοί βασίζονται άμεσα σε αποδεδειγμένες επιπτώσεις στην υγεία και σε βιολογικές μελέτες, ενώ τα επίπεδα αναφοράς χρησιμοποιούνται για την πρακτική εκτίμηση της έκθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των βασικών περιορισμών. Οι βασικοί περιορισμοί έχουν σταθμιστεί με μεγάλους συντελεστές ασφαλείας (μεγέθους περίπου 50) προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά την ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τις διαφορές σχετικά με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του γενικού πληθυσμού.

Οι βασικοί περιορισμοί και τα επίπεδα αναφοράς για την ασφαλή έκθεση του γενικού πληθυσμού στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων θεσπίζονται στην κυα αρ. 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512/Β/25.04.2002). Η εν λόγω κυα βασίστηκε στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz" (L199, 1999/519/EC). Τα επίπεδα αναφοράς αποτελούν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού και δίνονται ως τιμές της έντασης ηλεκτρικού πεδίου (Ε, V/m) και μαγνητικής επαγωγής (B, μT) συναρτήσει της συχνότητας (στο εύρος των χαμηλών συχνοτήτων από 1 – 3000 Hz). Για τη συχνότητα των 50 Hz, που αποτελεί τη συχνότητα λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, τα όρια είναι Ε = 5000 V/m και B = 100μΤ.

 

Υπερβάσεις ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού

Κλιμάκια της ΕΕΑΕ έχουν πραγματοποιήσει επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των δημιουργούμενων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον όλων των τύπων γραμμών, υποσταθμών και διατάξεων του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Σε σύνολο πλέον των 850 ελέγχων την περίοδο 2000-2023, σε 12 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού. Για καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις η ΕΕΑΕ ενήργησε αρμοδίως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας και να ληφθούν τα αναγκαία, κατά περίπτωση, μέτρα προφύλαξης του κοινού.

Το σύνολο των υπερβάσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.