Εγγραφή

Προσωπικά στοιχεία

Επιλογή ψηφιακών υπηρεσιών

Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 15/07/2019

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας αντιμετωπίζεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ως ύψιστη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, η ΕΕΑΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύουν.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ΕΕΑΕ, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60092, 153 41 Αγία Παρασκευή). Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕΑΕ: Δημήτρης Κουτουνίδης, τηλ. 2106506738, email: dpo@eeae.gr.

2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η ΕΕΑΕ

Η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που εσείς γνωστοποιείτε στην ΕΕΑΕ, κατά την εγγραφή σας στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει η ΕΕΑΕ μέσω του ιστοτόπου της (website), www.eeae.gr (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΜΚΑ, επαγγελματική ιδιότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας).

3. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η ΕΕΑΕ

Η ΕEAE συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Για να σας παρέχει πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΕΕΑΕ που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστοτόπου της (website), www.eeae.gr
 • Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που εκτελεί η ΕΕΑΕ προς το δημόσιο συμφέρον, ιδίως δε για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας ή/και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί, δυνάμει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ιδίως βάσει του ν. 4310/2014).
 • Για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεων της ΕΕΑΕ.
 • Για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς.
 • Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.
 • Για να επικοινωνεί μαζί σας και να σας αποστέλλει τις ενημερωτικές εκδόσεις της, όπως το newsletter της κτλ. ή άλλες πληροφορίες για τις δράσεις της.

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας

Η ΕΕΑΕ τηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο διάστημα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αν δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία, τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά το πέρας εικοσαετίας από την εκπλήρωση του/των σκοπών επεξεργασίας με την επιφύλαξη εκκρεμών δικαστικών διενέξεων, οπότε διαγράφονται μετά την περάτωση αυτών.

Εφόσον σας έχει ζητηθεί να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ΕΕΑΕ, η ΕΕΑΕ θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (βλ. παρακάτω, στην παράγραφο «Τα δικαιώματά σας», υπό 7.vii).

5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Η ΕΕΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και ακολουθεί διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια, τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η ΕΕΑΕ ενδέχεται να χρησιμοποιεί εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της, τα στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα μετά από σχετικό αίτημα. Όλοι οι εν λόγω εκτελούντες επεξεργασία δεσμεύονται από σύμβαση με την ΕΕΑΕ.

Η ΕΕΑΕ δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς και δεν πρόκειται να πωλήσει ή ανταλλάξει προσωπικά δεδομένα με άλλους οργανισμούς. Δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.

6. Διαβίβαση σε τρίτους

Η ΕΕΑΕ δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε άτομα, οργανισμούς ή άλλα τρίτα μέρη, εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη νόμου προς τούτο, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, να απαντήσει σε αιτήματα άλλων δημόσιων αρχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή να συμμορφωθεί με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.

7. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
 3. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται. Η ΕΕΑΕ έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της, την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεών της ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΕΕΑΕ, για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς.
 4. Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται από την ΕΕΑΕ για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ανακρίβεια των δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας αλλά επιθυμείτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεών σας.
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την ΕΕΑΕ σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εφόσον σας έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, με όποιον τρόπο θεωρείτε εσείς πρόσφορο (κάνοντας κλικ στον αυτόματο μηχανισμό διαγραφής των χρηστών στον σχετικό σύνδεσμό στην σχετική ιστοσελίδα του ιστοτόπου της ΕΕΑΕ, με e-mail σας στο info@eeae.gr ή fax στο 2106506748 ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 650 6700 - Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κα Ταφίλη Βασιλική).
 8. Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή υποχρέωση της ΕΕΑΕ αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600, fax: 210.647.5628, www.dpa.gr)

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσες επεξεργασίες δεδομένων από την ΕΕΑΕ.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας e-mail στο info@eeae.gr, ή fax στο 2106506748, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, στο 210 650 6700 - Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κα Ταφίλη Βασιλική.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η ΕΕΑΕ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος ή/και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας.

Εάν τροποποιηθεί η παρούσα ενημέρωση, η ΕΕΑΕ θα επικαιροποιήσει την «Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης».

DMC Firewall is a Joomla Security extension!