Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της ΕΕΑΕ περιλαμβάνουν:

 • ρυθμιστικό και νομοθετικό έργο,
 • ελέγχους ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας και έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας σε περίπου 2500 εργαστήρια εφαρμογών των ιοντιζουσών ακτινοβολιών ή/και αδειοδότησή τους,
 • επί τόπου μετρήσεις των εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε είδους σταθμού κεραιών και έλεγχος των τεχνικών μελετών για κάθε εγκατάσταση κεραιών (περίπου 10.000),
 • ατομική δοσιμέτρηση των επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες στη χώρα (περίπου 11.500 άτομα) και τήρηση του εθνικού αρχείου δόσεων,
 • συντονισμό του προγράμματος ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη χώρα, λειτουργία του τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης γ-ακτινοβολίας, διενέργεια φασματοσκοπικών αναλύσεων σε τρόφιμα και καταναλωτικά προϊόντα και μετρήσεων ραδονίου,
 • λειτουργία εργαστηρίου μετρολογίας ιοντιζουσών ακτινοβολιών που έχει αναπτύξει τα εθνικά πρότυπα δοσιμετρίας και παρέχει υπηρεσίες διακρίβωσης και βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών,
 • προετοιμασία και απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με εμπλοκή ραδιενεργού/πυρηνικού παράγοντα,
 • συμβολή στον έλεγχο της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών, πυρηνική /ραδιολογική ασφάλεια,
 • εκπαίδευση στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας και πυρηνικής προστασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 • τήρηση εθνικής βάσης δεδομένων επί θεμάτων ακτινοπροστασίας,
 • εκπροσωπήσεις και συμμετοχή σε επιτροπές εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών,
 • συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα,
 • ενημέρωση της κοινής γνώμης.

 

regulatory
Επιθεωρούμε
Αδειοδοτούμε
Παρέχουμε υπηρεσίες
Εκπαιδεύουμε
Εκπροσωπούμε
Ερευνούμε
Ενημερώνουμε