Διεθνής αξιολόγηση 2012

Η ομάδα της διεθνούς αξιολόγησης μαζί με τα στελέχη της ΕΕΑΕ

Το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας, καθώς και η ΕΕΑΕ ως ρυθμιστική αρχή, υποβλήθηκαν σε διεθνή αξιολόγηση ομοτίμων (peer review) το διάστημα 20-30 Μαΐου 2012. Επρόκειτο για μια πλήρη αξιολόγηση που περιελάμβανε το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, τις αρμοδιότητες και λειτουργία της ΕΕΑΕ, τα εθνικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με πυρηνικό/ραδιολογικό παράγοντα, την επαγγελματική έκθεση εργαζομένων σε ακτινοβολίες, την έκθεση σε ακτινοβολίες κατά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών και τη διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων. Αν και προαιρετικού χαρακτήρα, μετά την ψήφιση των Οδηγιών 2009/71/Ευρατόμ και 2011/70/Ευρατόμ, η διεθνής αξιολόγηση αποτελεί και συμβατική υποχρέωση των κρατών μελών της Ε.Ε. Η Ελλάδα είναι το πρώτο μη πυρηνικό κράτος μέλος της Ε.Ε. που υποβλήθηκε σε αυτή τη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ομάδα 14 διεθνών εμπειρογνωμόνων πραγματοποίησε σειρά συνεντεύξεων με τα στελέχη και το προσωπικό της ΕΕΑΕ, οργανώθηκε άσκηση έκτακτης ανάγκης (επί χάρτου) με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις/επιθεωρήσεις σε αδειοδοτημένους φορείς (νοσοκομεία, βιομηχανίες, κλπ.). Επίσης, οι επικεφαλής συναντήθηκαν με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και φορέων που συνεργάζονται με την ΕΕΑΕ.

Τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων (συστάσεις, προτάσεις, καλές πρακτικές) συμπλέουν σε μεγάλο βαθμό με τα αποτελέσματα της αυτο-αξιολόγησης που διενήργησε η ΕΕΑΕ στο πλαίσιο προετοιμασίας της αξιολόγησης.

Δείτε τα σχετικά δελτία τύπου και την τελική έκθεση συμπερασμάτων:

Our website is protected by DMC Firewall!