Επαναληπτική διεθνής αξιολόγηση

Η ομάδα της επαναληπτικής διεθνούς αξιολόγησης μαζί με τα στελέχη της ΕΕΑΕ

Το διάστημα 19-24 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική διεθνής αξιολόγηση ομοτίμων (Integrated Regulatory Review Service, IRRS) που αφορούσε στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και τη λειτουργία της ΕΕΑΕ, ως ρυθμιστικής αρχής. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε η πρόοδος στην υλοποίηση των συστάσεων της αρχικής αξιολόγησης του έτους 2012.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ομάδας των αξιολογητών έχουν ικανοποιηθεί σχεδόν όλες οι συστάσεις και προτάσεις που είχαν γίνει το 2012. Η πρόοδος που διαπιστώθηκε αφορά κυρίως στα ακόλουθα σημεία:
• αναθεωρήθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα ασφάλειας,
• αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται στην ΕΕΑΕ ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης με έμφαση στην καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας,
• έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται μια κλιμακούμενη προσέγγιση στην άσκηση του ρυθμιστικού ελέγχου,
• έχει βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων,
• έχει αναπτυχθεί πρόγραμμα διασφάλισης για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών,
• εφαρμόζεται μονοαπευθυντική διαδικασία αδειοδότησης στο πλαίσιο της οποίας παρακολουθείται η αιτιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων και η βελτιστοποίηση των δόσεων ακτινοβολίας, με οφέλη για την προστασία των ασθενών.

Η ομάδα των αξιολογητών κατέληξε, επίσης, στον εντοπισμό μιας νέας καλής πρακτικής και τη διατύπωση μιας νέας σύστασης. Η πρώτη αφορά σε ερευνητικές δράσεις που υλοποιεί η ΕΕΑΕ στο πεδίο της ακτινοπροστασίας ασθενών και η δεύτερη στην τροποποίηση συγκεκριμένου τμήματος νομοθετικών διατάξεων για επιβολή κυρώσεων.

Δείτε: