227η συνεδρίαση, 18.12.2014

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Επικύρωση εξέλιξης Σ. Οικονομίδη.
  2. Μεταβίβαση δικαιωμάτων υπογραφής σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.
  3. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την εξέλιξη της κας Σ. Βογιατζή.
  4. Χορήγηση άδειας κατασκευής κυκλότρου παραγωγής ισοτόπων της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Λακώματα Χαλκιδικής.
  5. Οικονομικά Θέματα: (α) Προϋπολογισμός Ε.Λ. έτους 2015 (β) Ένταξη κωδικού στον Ε.Λ.
  6. Ανακοινώσεις:

(α) Πρόοδος εργασιών Επιτροπής προετοιμασίας κανονιστικών κειμένων για διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων,

(β) Συμμετοχή στη διεθνή άσκηση έκτακτης ανάγκης ConvEx-2d.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση εξέλιξης Σ. Οικονομίδη.

Το ΔΣ ομόφωνα επικύρωσε το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την εξέλιξη του Σ. Οικονομίδη και ενέκρινε την τοποθέτησή του στην Β΄ Βαθμίδα ΕΛΕ.

2. Μεταβίβαση δικαιωμάτων υπογραφής σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της συνημμένη εισήγησης του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων (Α. Μεταξάκη), καθώς και του καινούργιου νομοθετικού πλαισίου για την ΕΕΑΕ (άρθρο 44, παρ. 9, του ν.4310/2014, 258/Α΄/08-12-2014) αναφορικά με την ευχέρεια ανάθεσης καθηκόντων διοίκησης ή διαχείρισης αφενός και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων, και συμφώνησε για την ανάγκη έκδοσης σχετικής Κανονιστικής Πράξης, η οποία, λόγω της φύσεώς της, πρέπει να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεδομένης της διαδικασίας που απαιτείται να τηρηθεί για τη δημοσίευση, σε συνάρτηση με το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, θεωρήθηκε ασφαλέστερο η εν λόγω κανονιστική πράξη να εκδοθεί από το επόμενο ΔΣ, μετά από Εισήγηση του Προέδρου.

3. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την εξέλιξη της κας Σ. Βογιατζή.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της αίτησης της κας Σ. Βογιατζή για την εξέλιξη από τη βαθμίδα Δ' στη βαθμίδα Γ' ΕΛΕ. Επίσης έλαβε υπόψη τη συνημμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού & Τεχνικής Υποστήριξης (Γ. Καραντζιά).Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα να συγκροτήσει Επιτροπή για την κρίση για εξέλιξη στη βαθμίδα Γ' ΕΛΕ της κας Σ. Βογιατζή ως εξής:

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Χ. Χουσιάδας - Πρόεδρος Π. Δημητρίου
Σ. Σιμόπουλος - Μέλος Ε. Δρυς ή Δρης
Ε. Γεωργίου - Μέλος Π. Σάνδηλος
Β. Καμενοπούλου - Μέλος Ε. Καρίνου
Κ. Ποτηριάδης - Μέλος Ε. Καραμπέτσος

Εισηγητής ορίζεται η κα Β. Καμενοπούλου και Γραμματέας η κα. Θ. Ζορμπάκη.

4. Χορήγηση άδειας κατασκευής κυκλότρου παραγωγής ισοτόπων της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Λακώματα Χαλκιδικής.

Η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ αιτείται άδεια κατασκευής εγκατάστασης επιταχυντή παραγωγής ισοτόπων στη ΒΙ.ΠΕ. Λακκώματος Νομού Χαλκιδικής. Σημειώνεται ότι με προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ (212η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 20.6.2012, Θέμα 5ο και 218η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ, Θέμα 4ο) έχει δοθεί η απαιτούμενη προέγκριση κατασκευής, όπως και σχετικές αιτιολογημένες παρατάσεις.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της ομόφωνα θετικής γνωμάτευσης της ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής (Μέρος 10 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας), η οποία εξέτασε το φάκελο της αίτησης της εταιρείας (βλ. συνημμένο Πρακτικό, όπως διαβιβάσθηκε στο ΔΣ από τον Πρόεδρο της επιτροπής Εμμανουήλ Δρυ ή Δρη, καθ. ΕΜΠ).

Σε συνέχεια των παραπάνω, το ΔΣ ομόφωνα συμφώνησε στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας κατασκευής.

5. Οικονομικά Θέματα

(α) Προϋπολογισμός Ε.Λ. έτους 2015.
Το ΔΣ ενέκρινε τον προϋπολογισμό σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης της Γραμματείας του Ε.Λ. (συνημμένο, Γ.Καραντζιά)

(β) Ένταξη κωδικού στον Ε.Λ.
Σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας (Γ. Καραντζιά, Ε. Καρίνου) το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη στον Ειδικό Λογαριασμό κωδικού για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος "European epidemiological study on radiation-induced lens opacities for interventional cardiologists" (Euraloc) της πλατφόρμας MELODI (Multidisciplinary European Low Dose Initiative)

6. Ανακοινώσεις

(α) Πρόοδος εργασιών Επιτροπής προετοιμασίας κανονιστικών κειμένων για διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για το σημαντικό ζήτημα της εισήγησης από την ΕΕΑΕ ενός πλήρους πακέτου εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ, όπως έχει μεταφερθεί με το π.δ. 122/2013 (προϊόν, επίσης, σχετικής εισήγησης της ΕΕΑΕ, βλ. 214η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 2.11.2012, Θέμα 1). Εκλήθη ο κ. Κ. Χουρδάκης, Πρόεδρος της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. Π/204/103/15.4.2013 απόφαση με σκοπό την επεξεργασία των απαιτούμενων κανονιστικών κειμένων (Κ. Χουρδάκης, Β. Καμενοπούλου, Α. Μεταξάκη, Δ. Μητράκος, Κ. Ποτηριάδης). Ο κ. Χουρδάκης παρουσίασε λεπτομερώς την μέχρι τώρα πρόοδο των εργασιών και έθεσε υπόψη του ΔΣ σχετικό συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα και υπόμνημα της επιτροπής (συνημμένα). Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας παρασχέθηκαν στα μέλη του ΔΣ επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις. Το ΔΣ επαίνεσε την προσπάθεια και το έργο της επιτροπής, το οποίο αντιπροσωπεύει μεγάλο όγκο κανονιστικών κειμένων (σχέδια 3 υπουργικών αποφάσεων και σχεδίου προεδρικού διατάγματος), αλλά και διεξοδική και επιμελή διερεύνηση των διαφόρων δυνατοτήτων για το ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.

(β) Συμμετοχή στη διεθνή άσκηση έκτακτης ανάγκης ConvEx-2d
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στη διεθνή άσκηση ConvEx-2d, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 (βλ. συνημμένο ενημερωτικό, Α. Μαλτέζος). Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της άσκησης εστιάζεται στο ό,τι το σενάριό της αφορούσε πυρηνικό ατύχημα στο σταθμό του Kozloduy μετά από σεισμό.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.