Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) της ΕΕΑΕ συγκροτήθηκε με απόφαση της ΕΕΑΕ (Α.Π.: Π/204/9828/2021) κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε συνέχεια  σχετικής απόφασης της 274ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ (11.05.2021).

Σκοπός της ΕΗΔΕ είναι η παροχή σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύησης αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στην ΕΕΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΗΕ ελέγχει:

  • αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
  • την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Πρόεδρος της ΕΗΔΕ της ΕΕΑΕ είναι η κ. Άρτεμις Γιώτσα, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας της Σχολής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Αντιπρόεδρος ο κ. Αναστάσιος Σιούντας, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ρόλος - Αρμοδιότητες

Μέλη Επιτροπής

Σχετικά έγγραφα

  1. Νόμος
  2. Κώδικας
  3. Απόφαση ορισμού επιτροπής

Στοίχεια Επικοινωνίας

Άννα Ντάλλες
Γραμματεία Επιτροπής
Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
Τηλ.: 2106506702
Email: anna.dalles@eeae.gr