Οικονομικά στοιχεία και χρεώσεις

Σύμφωνα με τον ν. 4310/2014, η ΕΕΑΕ, ως ρυθμιστική αρχή, απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, στην άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων της.

Η λειτουργία της ΕΕΑΕ υποστηρίζεται οικονομικά από δύο πηγές:

  • τον κρατικό προϋπολογισμό και
  • τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την είσπραξη ανταποδοτικών τελών και τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (Ειδικός Λογαριασμός - ΕΛΚΕ).

Η κρατική χρηματοδότηση καλύπτει αποκλειστικά τα έξοδα μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού. Οι λειτουργικές δαπάνες (μετακινήσεις, προμήθειες εξοπλισμού, αναλώσιμα, κ.ά.), καθώς και σημαντικό τμήμα της δαπάνης μισθοδοσίας (συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου) καλύπτονται από τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, δηλαδή από ίδιους πόρους.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4310/2014 η ΕΕΑΕ επιβάλλει ανταποδοτικά τέλη, που περιέρχονται στον ΕΛΚΕ, για τη χρέωση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν, ιδίως ελέγχου, εποπτείας, μέτρησης, γνωμάτευσης, αδειοδότησης, πιστοποίησης προς τρίτους ή στο πλαίσιο χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης και εξουσιοδοτήσεων. Τα προβλεπόμενα τέλη χρηματοδοτούν τις πάσης φύσεως δαπάνες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΕΕΑΕ, προς επίτευξη των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της. Το αποθεματικό της ΕΕΑΕ διατίθεται με αποφάσεις της ΕΕΑΕ για τις ανάγκες των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της, καθώς επίσης και για την πλήρη κάλυψη των αναγκών από τη λειτουργία της, ως Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου, σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη συμφωνία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), που κυρώθηκε με τον ν. 4085/2012.

 

Πίνακας τιμών χρέωσης

Μπορείτε να δείτε εδώ τον πίνακα των τιμών χρέωσης με βάση την κωδικοποίηση των σχετικών δημοσιευμένων αποφάσεων της ΕΕΑΕ. Σημειώνεται ότι τέλη υπέρ ΕΕΑΕ προβλέπονται και από άλλες κείμενες διατάξεις, ειδικότερα την παράγραφο 5 του άρθρο 35 «Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας» του ν. 4635/2019.

Όλα τα παραπάνω σχετικά ΦΕΚ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της νομοθεσίας.

 

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

Τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού-απολογισμού, και για τις δύο πηγές χρηματοδότησης της ΕΕΑΕ, δημοσιεύονται σε ειδικό χωριστό Παράρτημα των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων της ΕΕΑΕ, που μπορείτε να βρείτε εδώ.