Οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με τον ν. 4310/2014, η ΕΕΑΕ, ως ρυθμιστική αρχή, απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

Η λειτουργία της ΕΕΑΕ υποστηρίζεται οικονομικά από δύο πηγές:

  • τον κρατικό προϋπολογισμό και
  • τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την είσπραξη ανταποδοτικών τελών και τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (Ειδικός Λογαριασμός).

Το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής χρηματοδότησης αποτελεί μεταβιβαστικές πληρωμές για την εξυπηρέτηση των ετήσιων εθνικών εισφορών προς διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΔΟΑΕ), ενώ το υπόλοιπο καλύπτει έξοδα μισθοδοσίας και ελάχιστο μέρος των λειτουργικών δαπανών της ΕΕΑΕ. Οι λειτουργικές δαπάνες (μετακινήσεις, προμήθειες εξοπλισμού, αναλώσιμα, κ.ά.), καθώς και σημαντικό τμήμα των αμοιβών προσωπικού, καλύπτονται από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ, δηλαδή από ίδιους πόρους.

Όσον αφορά το έτος 2019:

  • η αναλογία συνεισφοράς των δύο πηγών χρηματοδότησης στα έσοδα του έτους 2019 διαμορφώθηκε σε 38% από τον κρατικό προϋπολογισμό και 62% από τον Ειδικό Λογαριασμό,
  • οι μεταβιβαστικές πληρωμές ανήλθαν στο 58% των συνολικών πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • επετεύχθη για μια ακόμη χρονιά η διατήρηση πλεονασματικού προϋπολογισμού. Τα τιμολογηθέντα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού το 2019 ανήλθαν σε 5.131.804,10 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 18,3% σε σύγκριση με το 2018.
  • τα έξοδα χρήσης του Ειδικού Λογαριασμού ανήλθαν σε 2.669.660,91 ευρώ, παρουσιάζοντας 10,8% αύξηση σε σύγκριση µε το 2018.

Στο άρθρο 45 του ν. 4310/2014 προβλέπεται ότι τα προβλεπόμενα τέλη και τυχόν πρόστιμα που εισπράττει η ΕΕΑΕ χρηματοδοτούν τις πάσης φύσεως δαπάνες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της ΕΕΑΕ, προς επίτευξη των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της. Το αποθεματικό της ΕΕΑΕ διατίθεται με αποφάσεις της ΕΕΑΕ για τις ανάγκες των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της, καθώς επίσης και για την πλήρη κάλυψη των πιθανών αναγκών από τη λειτουργία της, ως Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου, σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη συμφωνία με τον ΔΟΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 4085/2012.

Δείτε αναλυτικά:

DMC Firewall is a Joomla Security extension!