Οργάνωση και διοίκηση

Η ΕΕΑΕ λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας στην άσκηση των ρυθμιστικών της καθηκόντων. 

Ο φορέας με το όνομα "Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας" ιδρύθηκε το 1954-1955, ενώ με τη σημερινή της μορφή η ΕΕΑΕ ανασυστάθηκε το 1987. Η σύγχρονη λειτουργία της καθορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4310/2014 (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4982/2022).

Η ΕΕΑΕ διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και απασχολεί 69 άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης.

Οργανόγραμμα ΕΕΑΕ El 1