Οργάνωση και διοίκηση

Η ΕΕΑΕ λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας (ν.4310/2014). Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και απασχολεί 78 άτομα ως τακτικό προσωπικό και συνεργάτες.

Η ΕΕΑΕ ιδρύθηκε το 1954 και ανασυστάθηκε το 1987. Η σύγχρονη λειτουργία της καθορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4310, ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014.

Η ΕΕΑΕ διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και απασχολεί 76 άτομα ως τακτικό προσωπικό και συνεργάτες, που διαθέτουν υψηλή επιστημονική επάρκεια και τεχνογνωσία στα θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας.


 • Διοικητικό Συμβούλιο
  Πρόεδρος
 • Διεύθυνση Αδειών και Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων
  • Τμήμα Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
  • Τμήμα Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
 • Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ρυθμιστικού Σχεδιασμού, Υποδομών και Έρευνας
  • Τμήμα Δοσιμετρίας και Βαθμονομήσεων
  • Τμήμα Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Πληροφορικής
 • Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικού
Το οργανόγραμμα έχει εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο και είναι σε εξέλιξη η έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd