228η συνεδρίαση, 06.02.2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Χορήγηση πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας.
  2. Έκδοση εγκυκλίων της ΕΕΑΕ με μορφή κανονιστικών πράξεων.
  3. Νομοθεσία διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωθέντων καυσίμων - Ολοκλήρωση της προσαρμογής προς την Οδηγία 2011/70/EΥΡΑΤΟΜ.
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου βιομηχανικών ραδιογραφήσεων εταιρείας FULGOR Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων ΑΕ.
  5. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΔΣ στον Πρόεδρο.
  6. Προετοιμασία σχεδίου ΚΥΑ με αντικείμενο την επιβολή και είσπραξη από την ΕΕΑΕ του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας.
  7. Επικύρωση πρακτικού κρίσης Σ. Βογιατζή.
  8. Ένταξη προγράμματος στον Ε.Λ.
  9. Ανακοινώσεις:

(α) Νέα διαδικασία αδειοδότησης ιατρικών εργαστηρίων ακτινοβολιών,

(β) Συμμετοχή του Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο πρόγραμμα ελέγχου ραδιενέργειας της χώρας,

(γ) Εξέλιξη της προόδου του έργου «ΠΡΙΣΜΑ» υπό την δράση ΚΡΗΠΙΣ της ΓΓΕΤ,

(δ) Δημοσίευση σε ΦΕΚ των ΔΕΑ (Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς).

ΘΕΜΑΤΑ

1. Χορήγηση πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας.

Α. Το ΔΣ μελέτησε την αίτηση με τα υποβληθέντα στοιχεία που κατέθεσε στην ΕΕΑΕ η κ. Θεοδώρα Γεωργίου, τεχνολόγος-ακτινολόγος, για χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας.

Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (Κ. Καρφόπουλος, Π. Δημητρίου), συμφώνησε ομόφωνα στην χορήγηση στην αιτούσα πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας στο πλαίσιο της επαγγελματικής απασχόλησής της σε εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με βάση την παρ. 1.1.7(ε) των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (ΚΑ).

Β. Το ΔΣ μελέτησε την αίτηση με τα υποβληθέντα στοιχεία που κατέθεσε στην ΕΕΑΕ ο κ. Στυλιανός Ξυδάκης, ιατρός, για χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας.

Έχοντας υπόψη τις παραγράφους 1.1.4.6(α) & (β) των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (ΚΑ), με βάση τις οποίες το ΔΣ συνάγει ότι η χορήγηση του πιστοποιητικού επάρκειας σε θέματα ακτινοπροστασίας δίδει τη δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές πτυχές των ακτινολογικών διαδικασιών υπό την επίβλεψη του θεράποντος ιατρού των ΚΑ, το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας (Κ. Καρφόπουλος, Π. Δημητρίου), συμφώνησε ομόφωνα στη χορήγηση στον αιτούντα πιστοποιητικού επάρκεια γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας στο πλαίσιο της επαγγελματικής του απασχόλησης, υπό την επίβλεψη του θεράποντος ιατρού.

2. Έκδοση εγκυκλίων της ΕΕΑΕ με μορφή κανονιστικών πράξεων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4α και 4β του νέου νόμου ν. 4310/2014, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο, Α. Μεταξάκη, Β. Καμενοπούλου), αποφάσισε, σε εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων, οι παρακάτω αποφάσεις:

Αποδέσμευση των εκκριμάτων ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπευτικές εφαρμογές πυρηνικής ιατρικής (απόφαση 182ης συνεδρίασης του ΔΣ της 20.02.2006, θέμα 5, και σχετική εγκύκλιος με Α.Π.: Π/105/388/30.11.2006),
Καθορισμός πρόσθετων απαιτήσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας κινητών συστημάτων ακτινογράφησης για κατ' οίκον ακτινογραφίες (απόφαση 182ης συνεδρίασης του ΔΣ της 20.02.2006, θέμα 6),
να εκδοθούν ως κανονιστικές πράξεις και να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ΔΣ εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να μορφοποιήσει τα παραπάνω κείμενα, στην τυποποιημένη μορφή που απαιτείται προκειμένου να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ.

Στη συνέχεια το ΔΣ εξέτασε, με βάση τα αναφερόμενα στη συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας, τα παρακάτω κείμενα:

3. Χρήση συστημάτων μαστογραφίας νέας τεχνολογίας με λυχνία που φέρει άνοδο από Βολφράμιο (W) ή/και Ρόδιο (Rh) (απόφαση 193ης συνεδρίασης του ΔΣ της 7.11.2008, θέμα 12, και σχετική εγκύκλιος με Α.Π.: Π/105/204/15.07.2009).
4. Αδειοδότηση συστημάτων ακτινοβολητών παραγώγων αίματος (έγγραφο προς Υπουργείο Υγείας με ΑΠ: Α.α/499/192/17.01.2013).

Το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, όπως ζητηθεί από την υπηρεσία να συντάξει κατάλληλα κανονιστικά κείμενα που να κωδικοποιούν το περιεχόμενο των παραπάνω 3 & 4, τα οποία θα υποβληθούν προς έγκριση από το ΔΣ σε επόμενη συνεδρίαση.

3. Νομοθεσία διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωθέντων καυσίμων - Ολοκλήρωση της προσαρμογής προς την Οδηγία 2011/70/EΥΡΑΤΟΜ.

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης (227η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ, της 18.10.2014, θέμα 6α) το ΔΣ ξεκίνησε τη συζήτηση επί των 4 σχεδίων νομοθεσίας που προετοίμασε η υπηρεσία (σχέδια 3 υπουργικών αποφάσεων και 1 σχέδιο προεδρικού διατάγματος). Λόγω της μεγάλης έκτασης των υπόψη κειμένων, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.

4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου βιομηχανικών ραδιογραφήσεων εταιρείας FULGOR Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων ΑΕ.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων (συνημμένο Α. Μεταξάκη) και την εισήγηση του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων της υπηρεσίας (συνημμένο Κ. Χουρδάκης, Π. Τριτάκης) αποφάσισε, ομόφωνα, τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο εργαστήριο βιομηχανικών ραδιογραφήσεων της εταιρείας FULGOR Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε., κατηγορίας Ρ-4 με ακτίνες Χ, διετούς διάρκειας. Η άδεια θα εκδοθεί ως ατομική πράξη, σύμφωνα με το προτεινόμενο πρότυπο σχέδιο, όπως επισυνάπτεται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

5. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΔΣ στον Πρόεδρο.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το ισχύον καθεστώς σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΔΣ στον Πρόεδρο, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση (209η συνεδρίαση του ΔΣ της 26.01.2012, θέμα 4), η οποία έχει δημοσιευθεί, ως κανονιστική πράξη, στο ΦΕΚ 730 Β/13.03.2012. Το ΔΣ επαναβεβαίωσε, ομόφωνα, τη συνέχιση του ισχύοντος καθεστώτος.

6. Προετοιμασία σχεδίου ΚΥΑ με αντικείμενο την επιβολή και είσπραξη από την ΕΕΑΕ του ετήσιου τέλους εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε κατασκευής κεραίας.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ανάγκη τροποποίησης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. Π/112/345/04.12.2012 (ΦΕΚ 3271 Β/06.12.2012) που ρυθμίζει τα σχετικά με την καταβολή του ετήσιου τέλους ανά κεραία στην ΕΕΑΕ. Η τροποποίηση είναι αναγκαία λόγω της πρόσφατης αλλαγής της σχετικής νομοθεσία (παρ. 8, άρθρο 60 του ν.4313/2014).

Το ΔΣ εξέτασε το σχέδιο τροποποίησης που ετοίμασε η υπηρεσία (συνημμένο, Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, Α. Μεταξάκη), το οποίο και ομόφωνα ενέκρινε. Το ΔΣ εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να διαμορφώσει το τελικό κείμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικοτεχνικού περιεχομένου διορθώσεις που προτάθηκαν επί του υποβληθέντος σχεδίου.

7. Επικύρωση πρακτικού κρίσης Σ. Βογιατζή.

Το ΔΣ ομόφωνα επικύρωσε το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την εξέλιξη της Σ. Βογιατζή και ενέκρινε την τοποθέτησή της στην Γ΄ Βαθμίδα ΕΛΕ.

8. Ένταξη προγράμματος στον Ε.Λ.

Σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (Γ. Καραντζιά, Κ. Ποτηριάδης) το ΔΣ εγκρίνει, ομόφωνα, την ένταξη στον ειδικό λογαριασμό κωδικού για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «A SEnsor NEtwork for the localization and identification of RAdiation sources" (SENERA)», στο οποίο συμμετέχει η ΕΕΑΕ και χρηματοδοτείται μέσω του Science for Peace and Security Programme του ΝΑΤΟ.

9. Ανακοινώσεις

(α) Νέα διαδικασία αδειοδότησης ιατρικών εργαστηρίων ακτινοβολιών

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη νέα διαδικασία, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ με βάση το άρθρο 90 του νέου νόμου ν.4310/2014. Σύμφωνα με αυτήν, η έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας ως προς την ακτινοπροστασία γίνεται από την ΕΕΑΕ, η οποία θα λειτουργεί πλέον ως μονοαπευθυντικό σημείο/φορέας εξυπηρέτησης. Επίσης, το ΔΣ ενημερώθηκε για την ταυτόχρονη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ, καθώς και για τις μέχρι τώρα ενέργειες της υπηρεσίας σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης και επικοινωνίας - συνεννόησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα. Το ΔΣ εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτές τις εξελίξεις που συνιστούν ουσιαστική απλούστευση και εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης των ιατρικών εργαστηρίων ακτινοβολιών.

(β) Συμμετοχή του Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΕΚΕΦΕ «Δ» στο πρόγραμμα ελέγχου ραδιενέργειας της χώρας

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο εγγράφου που απέστειλε το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ) του Ινστιτούτου ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», σχετικά με τη συμμετοχή του εν λόγω εργαστηρίου στο πρόγραμμα ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος.

(γ) Εξέλιξη της προόδου του έργου «ΠΡΙΣΜΑ» υπό την δράση ΚΡΗΠΙΣ της ΓΓΕΤ

Το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς για την πρόοδο του έργου «ΠΡΙΣΜΑ» (Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού συστήματος για τις ακτινοβολίες), υπό τη δράση ΚΡΗΠΙΣ της ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Ως έργο υπό το ΚΡΗΠΙΣ, το ΠΡΙΣΜΑ είναι ένα έργο ιδρυματικού χαρακτήρα που στοχεύει στην εξυπηρέτηση στρατηγικών στόχων της ΕΕΑΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΔΣ ενημερώθηκε για την μέχρι τώρα πορεία και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του έργου. Η ως τώρα εξέλιξή του είναι επιτυχής και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται τον Αύγουστο του 2015 (συνημμένα, ενημερωτική έκθεση και για τις 7 ενότητες εργασίας του έργου).

(δ) Δημοσίευση σε ΦΕΚ των ΔΕΑ (Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς)

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3176 Β/26.11.2014, με μορφή απόφασης του υπουργού Υγείας, των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) για ακτινογραφικές εξετάσεις, εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, διαδικασίες επεμβατικής καρδιολογίας και οδοντιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις, όπως εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση της 218ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 12.07.2013, θέμα 3.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.