229η συνεδρίαση, 03.04.2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

    1. Νομοθεσία διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωθέντων καυσίμων - Ολοκλήρωση της προσαρμογής προς την Οδηγία 2011/70/EΥΡΑΤΟΜ.
    2. δεια λειτουργίας του επιταχυντή TANDEM του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δ».
    3. Μεταβατικές διατάξεις ν.4310/2014 - Κρίσεις ΕΛΕ
    4. Έκδοση κανονιστικών πράξεων της ΕΕΑΕ για τη χρήση συστημάτων μαστογραφίας νέας τεχνολογίας και την αδειοδότηση ακτινοβολητών παραγώγων αίματος.
    5. Ανακοινώσεις:

(α) Συνάντηση με Υπουργό Υγείας,

(β) Συμμετοχή ΕΕΑΕ στο 2ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας,

(γ) Ραδιολογικοί έλεγχοι

ΘΕΜΑΤΑ

1. Νομοθεσία διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωθέντων καυσίμων - Ολοκλήρωση της προσαρμογής προς την Οδηγία 2011/70/EΥΡΑΤΟΜ.

Σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών συζητήσεων (227η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 18.12.2014, θέμα 6α· 228η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 06.02.2015, θέμα 3), το ΔΣ ολοκλήρωσε τη λεπτομερή εξέταση των σχεδίων νομοθεσίας που προετοίμασε η υπηρεσία [συνημμένα, σχέδια τριών (3) υπουργικών αποφάσεων και ένα (1) σχέδιο προεδρικού διατάγματος], σχετικά με τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Το ΔΣ έλαβε γνώση των αλλαγών στα τελικά κείμενα, με βάση τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τις προηγούμενες συζητήσεις. Οι αλλαγές συνοψίζονται στο διαβιβαστικό έγγραφο (συνημμένο, Κ. Χουρδάκης) του Προέδρου της επιτροπής που επεξεργάσθηκε και κατάρτισε τα υποβληθέντα κανονιστικά κείμενα. Τα μέλη του ΔΣ επαίνεσαν την προσεκτική, μεθοδική και επιμελή εργασία της επιτροπής (Κ. Χουρδάκης, Β. Καμενοπούλου, Α. Μεταξάκη, Δ. Μητράκος, Κ. Ποτηριάδης).

Το ΔΣ συμφώνησε, ομόφωνα, με τα υποβληθέντα κείμενα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να τα προωθήσει στους αρμόδιους Υπουργούς.

2. ʼδεια λειτουργίας του επιταχυντή TANDEM του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η ειδική συμβουλευτική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με προηγούμενη απόφαση (226η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 31.10.2014, θέμα 3), ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαβίβασε το συνημμένο πρακτικό.

Το ΔΣ επιθυμεί να συμπληρωθεί το πρακτικό με τις διατάξεις επί των οποίων ερείδεται η αιτιολόγηση της έκδοσης άδειας λειτουργίας του επιταχυντή TANDEM και από τις οποίες απορρέουν σαφώς οι υποχρεώσεις του αδειοδοτούμενου φορέα αφενός και, αφετέρου, να συμπληρωθεί με την αναγραφή των αξιολογηθέντων στοιχείων του κατατεθέντος φακέλου.

Κατόπιν των παραπάνω, το ΔΣ παρακαλεί την επιτροπή να υποβάλλει το συμπληρωμένο πρακτικό.

3. Μεταβατικές διατάξεις ν.4310/2014 - Κρίσεις ΕΛΕ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 4310/2014 και ειδικότερα για την παρ. 6 του άρθρου 47 βάσει της οποίας οι υπηρετούντες ΕΛΕ, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μπορούν να αιτηθούν τη κρίση τους για κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ερευνητή. Επίσης το ΔΣ έλαβε γνώση της σχετικής εισήγησης του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων (συνημμένο, Α. Μεταξάκη) σχετικά με την εφαρμογή της υπόψη μεταβατικής διάταξης στην ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την υποβολή 11 αιτήσεων και συμφώνησε, ομόφωνα, στην εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες κρίσεις ένταξης.

Το ΔΣ εξέφρασε τη βούλησή του για όσο γίνεται ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης του προβλεπόμενου στο νόμο προεδρικού διατάγματος με το νέο Οργανισμό της ΕΕΑΕ (παρ. 3, άρθρο 43, ν.4310/2014), ώστε να θεσπιστούν τα κριτήρια και να πραγματοποιηθούν κατά το δυνατόν συντομότερα οι προβλεπόμενες κρίσεις ένταξης.

4. Έκδοση κανονιστικών πράξεων της ΕΕΑΕ για τη χρήση συστημάτων μαστογραφίας νέας τεχνολογίας και την αδειοδότηση ακτινοβολητών παραγώγων αίματος.

Σε συνέχεια της σχετικής προηγούμενης συζήτησης (228η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 06.02.2015, θέμα 2), το ΔΣ εξέτασε τα παρακάτω κανονιστικά κείμενα τα οποία υποβλήθηκαν από την Υπηρεσία (συνημμένα, Β. Καμενοπούλου, Α. Μεταξάκη):

Χρήση συστημάτων μαστογραφίας νέας τεχνολογίας με λυχνία που φέρει άνοδο από Βολφράμιο (W) ή/και Ρόδιο (Rh).
Ειδικές απαιτήσεις για την έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας ακτινοβολητών αίματος.
Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τα παραπάνω κείμενα, προτείνοντας μερικές νομικοτεχνικού περιεχομένου διορθώσεις στα προοίμια, οι οποίες θα ενσωματωθούν στα τελικά κείμενα που θα αποσταλούν προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ανακοινώσεις

(α) Συνάντηση με Υπουργό Υγείας

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και τον κ. Στριγγάρη για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Υπoυργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή στις 25.02.2015.

(β) Συμμετοχή ΕΕΑΕ στο 2ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στο 2ο Athens Science Festival (Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 17-22 Μαρτίου 2015) στην οποία η ΕΕΑΕ, για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό, παρουσίασε το ζήτημα της επικινδυνότητας λόγω έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη χρήση κλινών τεχνητού μαυρίσματος (solarium).

(γ) Ραδιολογικοί έλεγχοι

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την εύρεση ραδιενεργής πηγής αποτελούμενης από Cs-137 και Co-60 με αναφερόμενες ενεργότητες, αντίστοιχα, 4,07GBq και 0,22 GBq, σε φορτίο παλαιών μετάλλων κατά την είσοδό του στο εργοστάσιο της Χαλυβουργίας Ελλάδος στον Βόλο. Η πηγή έχει μεταφερθεί στον οικίσκο προσωρινής φύλαξης ραδιενεργών αποβλήτων που λειτουργεί στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Επίσης ενημέρωσε για τη διεξαγωγή έκτακτων ελέγχων στην εταιρία Polyeco και στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ σε συνέχεια σχετικού αιτήματος συνδρομής του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αξιολόγηση των μετρήσεων, ωστόσο οι προκαταρκτικές μετρήσεις δείχνουν συγκεντρώσεις φυσικών ραδιονουκλιδίων τυπικές για βιομηχανίες NORM.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.