230η συνεδρίαση, 19.06.2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Άδεια λειτουργίας του επιταχυντή TANDEM του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δ».
 2. Καθορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας σε επεμβατικούς ιατρούς μη ακτινολόγους.
 3. Απόδοση αναδρομικών εισφορών και κρατήσεων για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
 4. Χορήγηση άδειας μεταφοράς ραδιενεργών υλικών της εταιρείας SKYWALK SA.
 5. Ματαίωση του τμήματος 1 του Διαγωνισμού ανάθεσης μετρήσεων Η-Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών για το 2015.
 6. Ανακοινώσεις:

  (α) Ενδιάμεσος έλεγχος ΠΡΙΣΜΑ/ΚΡHΠΙΣ,

  (β) Ανάπτυξη νέου διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ,

  (γ) 5η απολογιστική συνέλευση Κοινής Σύμβασης για τα αναλωθέντα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα,

  (δ) Εκδήλωση στις 08.06.2015 του Δημάρχου Αμαρουσίου και Πρόεδρου ΚΕΔΕ σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας,

  (ε) Διαδικασία ESPOO για νέο πυρηνικό σταθμό Packs II Ουγγαρίας,

  (στ) Περιστατικό σε κτήριο των δικαστηρίων στην πρώην Σχολή Ευελπίδων.

 7. Ένταξη Προγράμματος στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Άδεια λειτουργίας του επιταχυντή TANDEM του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής συζήτησης του θέματος (229η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 03.04.2015, θέμα 2), το ΔΣ ενημερώθηκε για την υποβολή του τελικού-συμπληρωματικού πρακτικού της ειδικής επιτροπής (συνημμένο).

Το ΔΣ ομόφωνα συμφώνησε με τη γνωμοδότηση της επιτροπής και αποφάσισε την χορήγηση άδειας λειτουργίας κατηγορίας ΑΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 10.5 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, στο εργαστήριο του επιταχυντή TANDEM του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

2. Καθορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας σε επεμβατικούς ιατρούς μη ακτινολόγους.

Τα μέλη του ΔΣ μελέτησαν την εισήγηση της Διεύθυνσης Έρευνας Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης (συνημμένο Κ. Καρφόπουλος, Π. Δημητρίου). Κατά τη συζήτηση τονίσθηκε η σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας των ιατρών καρδιολόγων επεμβατιστών, και η ανάγκη πραγματοποίησης προγράμματος εκπαίδευσής τους και πιστοποίησης της επάρκειάς τους σε θέματα ακτινοπροστασίας.

Το ΔΣ συμφώνησε, ομόφωνα, με το περιεχόμενο της εισήγησης και αποφάσισε την άμεση εκκίνηση του προτεινόμενου προγράμματος. Το ΔΣ ανέθεσε σε τρία μέλη του, τους κκ. Ε. Γεωργίου, Γ. Παναγιωτάκη και Κ. Στριγγάρη, μαζί με τη Διεύθυνση Έρευνας Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης της υπηρεσίας, να επιληφθούν της υλοποίησης των πρακτικών πτυχών του προγράμματος εκπαίδευσης όπως, ιδίως, την οργάνωση των σεμιναρίων, την οριστικοποίηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, την προετοιμασία του σχετικού υλικού, την διαδικασία πρόσκλησης των συμμετεχόντων ιατρών.

3. Απόδοση αναδρομικών εισφορών και κρατήσεων για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Ο έλεγχος διενεργήθηκε στην υπηρεσία από κλιμάκιο υπαλλήλων του ΜΤΠΥ το διάστημα 18-20/11/2014, και αφορούσε την περίοδο από 1/1/2004 έως 30/11/2014. Από τον έλεγχο προέκυψαν ποσά οφειλής, που αφορούν το σύνολο του τακτικού προσωπικό της ΕΕΑΕ. Μετά από τρεις επαναπροσδιορισμούς από το ΜΤΠΥ, η απαίτηση είναι συνολικού ύψους 9.651,49 Ευρώ (έγγραφο ΜΤΠΥ 37101/29.05.2015). Το ύψος της οφειλής, ωστόσο, κατά τον πρώτο προσδιορισμό ήταν 6.565,13 Ευρώ (έγγραφο ΜΤΠΥ 7940/28.01.2015), ενώ, κατά το δεύτερο επαναπροσδιορισμό, μετά από παρατηρήσεις της υπηρεσίας, είχε κατέλθει στο ποσό των 3.080,16 Ευρώ (έγγραφο ΜΤΠΥ 27921/06.04.2015). Σημειωτέον ότι και στους τρεις επαναπροσδιορισμούς, η βάση προσδιορισμού των απαιτήσεων ήταν η ίδια.

Η Δ/νση Διοικητικού και Τεχνικής Υποστήριξης της υπηρεσίας αμφισβητεί βάσιμα τον τελικό επαναπροσδιορισμό του ποσού της οφειλής.

Το ΔΣ εξουσιοδότησε, ομόφωνα, τον Πρόεδρο, καταρχάς, να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του ΜΤΠΥ προς διευθέτηση του αναφυέντος ζητήματος και, σε περίπτωση που οι προσπάθειες αυτές δεν τελεσφορήσουν, εναλλακτικά, το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια είτε άλλες κατά την κρίση του πρόσφορες ενέργειες.

4 .Χορήγηση άδειας μεταφοράς ραδιενεργών υλικών της εταιρείας SKYWALK SA.

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση και αποφάσισε, ομόφωνα, τη χορήγηση γενικής άδειας μεταφοράς ραδιοφαρμάκων & ραδιοανοσοδιαγνωστικών αντιδραστηρίων στην εταιρεία «SKYWALK SA», με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο Σ. Βογιατζή, Κ. Χουρδάκης, Β. Καμενοπούλου).

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Γεωργίου και η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα 4 παρόντα μέλη.

5. Ματαίωση του τμήματος 1 του Διαγωνισμού ανάθεσης μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών για το 2015.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα για το 2015, όπως προκηρύχθηκε με βάση την απόφαση της 226ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 31.10.2014 - θέμα 1 (διακήρυξη Δ.β./271/371/27.11.14). Ειδικότερα, το ΔΣ ενημερώθηκε για την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το τμήμα 1 (νομοί Μακεδονίας και Θράκης).

Το ΔΣ μελέτησε τις προτεινόμενες στην εισήγηση επιλογές (συνημμένο Ε. Καραμπέτσος), προκειμένου η υπηρεσία να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις της για την εκτέλεση μετρήσεων στο περιβάλλον των σταθμών κεραιών εντός σχεδίου πόλεως για το τμήμα 1.

Το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, την επανάληψη, με τη μορφή του εθνικού δημόσιου διαγωνισμού, της διαγωνιστικής διαδικασίας για το τμήμα 1. Δεδομένης, όμως, της χρονοβόρας διαδικασίας, υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες κατά πόσο είναι εφικτή η ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και η εκτέλεση, από τον ανάδοχο, του έργου των μετρήσεων εντός του 2015. Για το λόγο αυτό, το ΔΣ, παράλληλα, αποφάσισε, ομόφωνα, να γίνει απευθείας ανάθεση έργου, με προϋπολογισμό στο επίπεδο των 20.000 Ευρώ, στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, για την πραγματοποίηση μετρήσεων σε 110 σταθμούς κεραιών στο τμήμα 1. Οι μισές μετρήσεις θα αφορούν τον νομό Θεσσαλονίκης και οι άλλες μισές τους υπόλοιπους νομούς του τμήματος 1, κατ' αναλογία με τον αριθμό μετρήσεων ανά νομό της αρχικής διακήρυξης.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η όσο γίνεται καλύτερη κάλυψη των υποχρεώσεων ελέγχου για το τρέχον έτος στο υπόψη γεωγραφικό τμήμα.

6. Ανακοινώσεις

(α) Ενδιάμεσος έλεγχος ΠΡΙΣΜΑ/ΚΡHΠΙΣ

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ενδιάμεση επιθεώρηση του έργου ΠΡΙΣΜΑ/ΚΡΗΠΙΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Μαΐου 2015 από εκπροσώπους της ΓΓΕΤ και της διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ.

Ο έλεγχος αφορούσε το φυσικό αντικείμενο και το οικονομικό - διαχειριστικό μέρος. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης είναι εν γένει ικανοποιητικά, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του έργου.

(β) Ανάπτυξη νέου διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη σημαντική αναβάθμιση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, του δικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και εκφράστηκε επαινετικά για την ποιότητα και το σημαντικό εκσυγχρονισμό που επιχειρείται με αυτό το έργο πληροφορικής.

(γ) 5η απολογιστική συνέλευση Κοινής Σύμβασης για τα αναλωθέντα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την συμμετοχή της ΕΕΑΕ στην 5η απολογιστική συνέλευση Κοινής Σύμβασης για τα αναλωθέντα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management), η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 11-22 Μαΐου 2015 στη Βιέννη.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της εθνικής έκθεσης, τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις από άλλες χώρες, τις ερωτήσεις που θέσαμε από πλευράς μας, κι έλαβε γνώση της έκθεσης συμπερασμάτων για την Ελλάδα.

(δ) Εκδήλωση στις 08.06.2015 του Δημάρχου Αμαρουσίου και Πρόεδρου ΚΕΔΕ σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του δημαρχείου Αμαρουσίου τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με θέμα «Κινητή Τηλεφωνία - Αλήθειες και Ψέματα». Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος και ο κ. Γεωργίου.

(ε) Διαδικασία ESPOO για νέο πυρηνικό σταθμό Packs II Ουγγαρίας

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αλληλογραφία μεταξύ ΕΕΑΕ και Υπουργείου ΠΑΠEΝ και για τις παρατηρήσεις της ΕΕΑΕ επί της ανάλυσης των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σχεδιαζόμενης νέας μονάδας στον πυρηνικό σταθμό Packs II Ουγγαρίας, στα πλαίσια της σύμβασης ESPOO.

Λόγω της μεγάλης απόστασης, η Ελλάδα είναι δυνατόν, υπό προϋποθέσεις, να επηρεαστεί μόνο στην περίπτωση μείζονος πυρηνικού ατυχήματος, μέσω μεγάλης έκτασης ατμοσφαιρικής διασποράς της ραδιενέργειας. Ως εκ τούτου, έχει ζητήσει την ενσωμάτωση σχετικής ανάλυσης στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στα πλαίσια της Σύμβασης ESPOO, και ενδεχόμενη συμμετοχή μας στη διαδικασία αξιολόγησης της ανάλυσης αυτής.

(στ) Περιστατικό σε κτήριο των δικαστηρίων στην πρώην Σχολή Ευελπίδων

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 22 Απριλίου 2015 στο κτίριο 16 των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου είχε εντοπιστεί φάκελος με ύποπτη άσπρη σκόνη και στο οποίο η ΕΕΑΕ εκλήθη ως αρχή συμμετέχουσα στα σχέδια έκτακτης ανάγκης από ΧΒΡΠ απειλές. Δεν ανιχνεύτηκε ύπαρξη ραδιενεργού παράγοντα (συνημμένη αναφορά, Α. Μαλτέζος).

7. Ένταξη Προγράμματος στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη στον ειδικό λογαριασμό κωδικού για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «Ακτινοπροστασία και κλινικοί έλεγχοι στις νέες τεχνολογίες διάγνωσης και θεραπείας», στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens, σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (Γ. Καραντζιά).

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.