232η συνεδρίαση, 09.10.2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων υπογραφής σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ
   2. Συντήρηση, επισκευή και βαθμονόμηση των ανιχνευτών ραδιενέργειας στους χώρους των τελωνείων.
   3. Λήξη της θητείας των προϊσταμένων των Τμημάτων ΤΑΕ και ΤΕΡΠ.
   4. Εργαστήρια με εκκρεμότητες αδειοδότησης.
   5. Υποβολή «Εθνικής Έκθεσης» σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ για την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.
   6. Έγκριση εγκυκλίου για τη στρατηγική της ΕΕΑΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
   7. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

(α) Απασχόληση κας Γ. Καραντζιά.

(β) Διερεύνηση εργασιακού άγχους στην ΕΕΑΕ.

(γ) Δράσεις διάχυσης για το έργο ΠΡΙΣΜΑ του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ.

(δ) Διακοπή τηλεφωνικών επικοινωνιών λόγω βλάβης στο δίκτυο ΟΤΕ.

(ε) Διεξαγωγή άσκησης Ecurie με υποθετικό πυρηνικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό Chernavoda Ρουμανίας.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων υπογραφής σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής απόφασης (227η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 12.12.2014, θέμα 2) ο Πρόεδρος παρουσίασε εισήγηση για ανάθεση αρμοδιοτήτων και έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων από συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ (συνημμένο). Στόχος είναι η εξυπηρέτηση της πρακτικής ανάγκης να υπογράφονται ορισμένες κατηγορίες εγγράφων, κατά περίπτωση, από προϊσταμένους οργανικών μονάδων ή άλλα μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ, ώστε να διεκπεραιώνεται ο όγκος των διοικητικών και διαχειριστικών εργασιών κατά τρόπο εύρυθμο και λειτουργικό. Η ευχέρεια μεταβίβασης δικαιωμάτων υπογραφής παρέχεται με βάση το άρθρο 44, παρ. 9 του ν.4310/2014.

Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον κ. Β. Κονδύλη να προβούν στη νομοτεχνική διατύπωση του κειμένου της κανονιστικής πράξης που θα σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά τη κατάρτιση του τελικού κειμένου το ΔΣ ζήτησε ομόφωνα να συμπεριληφθούν τα παρακάτω:

• Αναφορά, στο προοίμιο της απόφασης, της νομοθεσίας της σχετικής με το σχέδιο «Ξενοκράτης» ώστε, σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, να ισχύουν οι προβλεπόμενες ειδικές αναθέσεις αρμοδιοτήτων στις ομάδες έκτακτης ανάγκης.
• Αναφορά, στο προοίμιο της απόφασης, του ισχύοντος οργανισμού της ΕΕΑΕ, π.δ. 404/1993, δεδομένης της επικείμενης αναθεώρησης του οργανισμού και του οργανογράμματος της ΕΕΑΕ (προγραμματίζονται για το προσεχές έτος).
• Στις περιπτώσεις όπου μια αρμοδιότητα ανατίθεται σε πλέον του ενός μέλη του προσωπικού, η ανάθεση να γίνεται σε υποσύνολα με σαφή κριτήρια.

2. Συντήρηση, επισκευή και βαθμονόμηση των ανιχνευτών ραδιενέργειας στους χώρους των τελωνείων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε (συνημμένο ενημερωτικό, Α. Μαλτέζος, Β. Καμενοπούλου) για την προκήρυξη από το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Τελωνείων) ανοιχτού διαγωνισμού με σκοπό την ανάθεση του έργου της συντήρησης, επισκευής και βαθμονόμησης των ανιχνευτών ραδιενέργειας στους χώρους των τελωνείων. Ως τώρα το έργο αυτό εκτελείται από την ΕΕΑΕ, κατόπιν απευθείας ανάθεσης από το ΥΠΟΙΚ, μέσω συμβάσεων που συνήφθησαν το 2008 και 2013 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Το ΔΣ ομόφωνα αναγνώρισε τη σημασία του έργου, όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών, στα πλαίσια του προγράμματος πυρηνικής ασφάλειας (security). Το ΔΣ ζήτησε, ομόφωνα, να διερευνηθεί η δυνατότητα από νομικής πλευράς του δικαιώματος συμμετοχής της ΕΕΑΕ στον υπόψη ανοιχτό διαγωνισμό. Σε περίπτωση μη δυνατότητας, να αποσταλεί επιστολή προκειμένου να ενημερωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα δηλώνεται η διαθεσιμότητα της ΕΕΑΕ να συνεχίσει να συνδράμει στο σημαντικό αυτό έργο.

3. Λήξη της θητείας των προϊσταμένων των Τμημάτων ΤΑΕ και ΤΕΡΠ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη λήξη της πενταετούς θητείας των προϊσταμένων των τμημάτων ΤΑΕ και ΤΕΡΠ της ΔΑΕ (συνημμένο Δ. Μπούρας). Μετά από θετική εισήγηση του Προέδρου, το ΔΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Οργανισμού της ΕΕΑΕ (π.δ. 404/1993, άρθρο 12) αποφασίζει ομόφωνα:

(α) Την ανανέωση της θητείας του υπαλλήλου Κ. Χουρδάκη, ΕΛΕ Α΄ βαθμίδας, ως Προϊσταμένου στο Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Εργαστηρίων Ιατρικών, Βιομηχανικών, Ερευνητικών & Λοιπών Εφαρμογών της ΔΑΕ.

(β) Την ανανέωση της θητείας του υπαλλήλου Κ. Ποτηριάδη, ΕΛΕ Α΄ βαθμίδας, ως Προϊσταμένου στο Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΔΑΕ.

Οι παραπάνω υπάλληλοι πληρούν τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 12 του Οργανισμού και κατά την προηγούμενη θητείας τους τα Τμήματα όπου προΐσταντο λειτούργησαν εύρυθμα και αποδοτικά (συνημμένο Β. Καμενοπούλου).

Οι παραπάνω τοποθετήσεις (α) και (β) έχουν πενταετή ισχύ.

4. Εργαστήρια με εκκρεμότητες αδειοδότησης.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με το ποσοστό των εργαστηρίων ακτινοβολιών που, παρά τις υπενθυμίσεις της υπηρεσίας, συνεχίζουν να μην προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης (συνημμένο Κ. Χουρδάκης, Β. Καμενοπούλου). Τα ζητήματα κυρίως αφορούν ενέργειες για ανανέωση ειδικών αδειών λειτουργίας που έχουν λήξει ή άρση εκκρεμοτήτων λόγω συστάσεων (μέτρα ακτινοπροστασίας).

Το ΔΣ ζητά, ομόφωνα, να αποσταλούν επιστολές στις διοικήσεις (κατόχους των αδειών) με κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία όπου θα πιστοποιείται η παραβατική συμπεριφορά. Οι αποδέκτες θα καλούνται προς λήψη μέτρων προς άρση των προβλημάτων ακτινοπροστασίας, με την επιφύλαξη της εν συνεχεία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το νόμο.

5. Υποβολή «Εθνικής Έκθεσης» σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ για την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την πορεία της έκδοσης των νομοθετημάτων για την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ), όπως έχουν συζητηθεί και εγκριθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις (227η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 18.12.2014, θέμα 6α· 228η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 06.02.2015, θέμα 3· 229η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 3.4.2015, θέμα 1). Κατόπιν, το ΔΣ έλαβε γνώση του σχεδίου της «εθνικής έκθεσης» που ετοίμασε η υπηρεσία, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην ΕΕ κατά απαίτηση του άρθρου 14 της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ. Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε το σχέδιο της «εθνικής έκθεσης» και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί στην τελική επιμέλεια του κειμένου και να το αποστείλει στην ΕΕ.

6. Έγκριση εγκυκλίου για τη στρατηγική της ΕΕΑΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε παλαιότερη απόφασης του ΔΣ (218η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 12.7.2013, θέμα 2) με την οποία ενεκρίθη το 3ετές πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕΑΕ σε θέματα ακτινοπροστασίας των επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, για την περίοδο 2013-2015. Ενόψει της κατάρτισης του καινούργιου 3ετους προγράμματος, η υπηρεσία επεξεργάστηκε κείμενο σχετικά με τη χάραξη στρατηγικής για την παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης στην ακτινοπροστασία (συνημμένο Κ. Καρφόπουλος, Π. Δημητρίου). Σύμφωνα με την προτεινόμενη προσέγγιση η στρατηγική πρέπει να διαμορφώνεται και να υλοποιείται σε τέσσερα διαδοχικά στάδια (με βάση τη σχετική μεθοδολογία που συνιστά ο ΔΟΑΕ):
1. Ανάλυση αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης
2. Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης
3. Ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος
4. Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος.
Το ΔΣ μελέτησε το υποβληθέν κείμενο και συμφώνησε ομόφωνα με την προτεινόμενη προσέγγιση. Επίσης, το ΔΣ ομόφωνα διαπιστώνει ότι το υποβληθέν κείμενο στρατηγικής της ΕΕΑΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης συνιστά καλή πρακτική, η οποία πρέπει να συνεχίζει να εφαρμόζεται από την υπηρεσία.

7. Ανακοινώσεις -- Άλλα θέματα:

(α) Απασχόληση κ. Γ. Καραντζιά

Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής απόφασης (231η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 24.7.2015, θέμα 2) διερευνήθηκε από νομικής πλευράς (συνημμένο Α. Μεταξάκη) η συμβατότητα της συνέχισης της απασχόλησης με το καθεστώς της συνταξιοδότησης. Υπό το φως της νομικής διερεύνησης, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε ότι, εφόσον και η κ. Γ. Καραντζιά επιθυμεί, να απασχοληθεί μέχρι 31/12/2015, προς ολοκλήρωση της παράδοσης και της ενημέρωσης προς την υπηρεσία, με κατ' αποκοπή εργασία ύψους 2.000 ευρώ (καθαρά).

Το ΔΣ συμφώνησε, ομόφωνα, ότι εφεξής, όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΕΑΕ απαιτούν, θα εξετάζεται η δυνατότητα απασχόλησης συνταξιούχων, στα πλαίσια των προϋποθέσεων του νόμου, κι εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες για κάλυψη των αναγκών με άλλον τρόπο.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι ήδη ορίστηκε νέος Προϊστάμενος της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού (ΓΕΛ) της ΕΕΑΕ. Με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 152208/29.9.2015 (αρ. πρωτ. ΕΕΑΕ: 5232/5.10.2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας ορίστηκε, ως Προϊστάμενος ΓΕΛ, ο κ. Δ. Μπούρας.

Κατόπιν του παραπάνω ορισμού, το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς αμοιβών των προηγούμενων Προϊσταμένων ΓΕΛ, αποφάσισε να προβλεφθεί αμοιβή για τον κ. Μπούρα ίση προς 225 Ευρώ μηνιαίως (καθαρά), επακριβώς όσο είχε προβλεφθεί για την προηγούμενη Προϊσταμένη (βλ. απόφαση της 200ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 7.5.2010, θέμα 6α).

Επίσης, το ΔΣ ενέκρινε τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον κ. Δημήτριο Μπούρα για τη λήψη κωδικών e-banking από τις συναλλασσόμενες με την ΕΕΑΕ Τράπεζες. Η παρούσα απόφαση καταργεί την προηγούμενη σχετική απόφαση παροχής εξουσιοδότησης e-banking, της 209ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 26.1.2012 (θέμα 7).

(β) Διερεύνηση εργασιακού άγχους στην ΕΕΑΕ

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την μελέτη της ιατρού εργασίας κ. Ευγενίας Κορολόγου για το παραπάνω θέμα, καθώς και για τις πρώτες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τις προτάσεις της ιατρού εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στην ΕΕΑΕ.

(γ) Δράσεις διάχυσης για το έργο ΠΡΙΣΜΑ του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το έργο ΠΡΙΣΜΑ, «Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού συστήματος για τις ακτινοβολίες», που εκτελείται στην ΕΕΑΕ στα πλαίσια του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ της ΓΓΕΤ, βαίνει προς την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα κύρια αποτελέσματα του έργου και για τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στην Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και στην Καβάλα, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δράσεις διάχυσης του έργου.

(δ) Διακοπή τηλεφωνικών επικοινωνιών λόγω βλάβης στο δίκτυο ΟΤΕ

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το σοβαρό πρόβλημα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες της ΕΕΑΕ το διάστημα 15/9 - 25/9/2015, λόγω καλωδιακής βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ, καθώς και για την αποστολή από τον Πρόεδρο επιστολής, για το ζήτημα αυτό, προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΤΕ και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

(ε) Διεξαγωγή άσκησης Ecurie με υποθετικό πυρηνικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό Chernavoda Ρουμανίας

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διεξαγωγή άσκησης ECURIE το διήμερο 14-15/10/2015 στην οποία θα συμμετάσχει η ΕΕΑΕ. Το σενάριο της άσκησης προβλέπει πυρηνικό ατύχημα, μετά από μεγάλο σεισμό, στον πυρηνικό σταθμό Chernavoda Ρουμανίας.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.