233η συνεδρίαση, 29.10.2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συντήρηση, επισκευή και βαθμονόμηση των ανιχνευτών ραδιενέργειας στους χώρους των τελωνείων.

Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής απόφασης (232η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 09.10.2015, θέμα 2), το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της νομικής γνωμάτευσης αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής της ΕΕΑΕ στον υπόψη ανοιχτό διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών.
Η γνωμάτευση παρασχέθηκε από τη δικηγόρο κα Έλσα Αδαμαντίδου (Συντονίστρια Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου). Επίσης, ο Πρόεδρος μετέφερε στα μέλη ότι η κα Α. Μεταξάκη (Γραφείο Νομικών Υποθέσεων) συμφωνεί με το περιεχόμενο της Γνωμοδότησης.
Μετά από διεξοδική συζήτηση, το ΔΣ κατέληξε, ομόφωνα, ότι δεν υπάρχουν ισχυροί απαγορευτικοί λόγοι ώστε να μην υποβάλει η ΕΕΑΕ προσφορά στον υπόψη διαγωνισμό, και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να καταθέσει στο διαγωνισμό την προσφορά της ΕΕΑΕ.

Το εν λόγω θέμα επικυρώνεται αυθημερόν.