234η συνεδρίαση, 14.12.2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εξέλιξη του Διαγωνισμού για την ανάθεση μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολιών στους σταθμούς κεραιών στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης.
  2. Άδεια σκοπιμότητας εγκατάστασης κυκλότρου για παραγωγή ιατρικών ραδιοϊσοτόπων στην Κόρινθο.
  3. Χορηγήσεις αδειών σκοπιμότητας εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών μη ιατρικών εφαρμογών - ερευνητικά εργαστήρια

   (α) ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ, Τομέας Φυσικής, Εργαστήριο XRD

   (β) Εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

   (γ) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

  4. Συνεργασία εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής 424 ΓΣΝ και «Ιπποκράτειου» ΓΝ Θεσσαλονίκης.
  5. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

α) Περιστατικό ραδιορύπανσης.

β) Αλλαγή νόμου για την έρευνα.

(γ) Διμερής Συμφωνία με την Κύπρο - Ημερίδα στη Λευκωσία.

(δ) Νέο πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ.

(ε) Απόκτηση μαστογράφου στο ΕΒΟΙΑ.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Εξέλιξη του Διαγωνισμού για την ανάθεση μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολιών στους σταθμούς κεραιών στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπ' αριθμ. 3629 με αντικείμενο την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης (τμήμα 5) για το 2015, όπως προκηρύχθηκε με βάση την απόφαση της 226ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 31.10.2014 - θέμα 1 (διακήρυξη Δ.β./271/371/27.11.14).

Το Δ.Σ λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το υπ' αριθμ. πρωτ.: Δ.β./299/362/10.12.2015 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, απευθυνόμενο προς το ΔΣ της ΕΕΑΕ με τη σύμφωνη γνώμη του γραφείου νομικών υποθέσεων της ΕΕΑΕ, (συνημμένο) και
2) την Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπ' αριθμ. 417/2015 (Ακυρωτικός Σχηματισμός Μονομελές, Ασφαλιστικά Μέτρα), η οποία κοινοποιήθηκε στην ΕΕΑΕ στις 26.10.2015 με Α.Π. ΕΕΑΕ: 5603/26.10.2015, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας, ανεστάλη η εκτέλεση α) της με αριθ. πρωτ.: Π/271/202/7.7.2015 αποφάσεως του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας κατά το μέρος που με αυτήν η εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ως προς το τμήμα 5 του διαγωνισμού και β) της σιωπηρής απορρίψεως της προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας (ΑΦΟΙ Δ. & Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ) και διετάχθη η μη οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του καθορισμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στο τμήμα αυτό και η μη υπογραφή της οικείας συμβάσεως μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΤΣΙΠΟΥΡΗ - Ν. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»,
ομόφωνα αποδέχθηκε την εισήγηση της επιτροπής και αποφάσισε τη ματαίωση του υπόψη διαγωνισμού και την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ως προς το τμήμα 5 με τη μορφή εθνικού δημόσιου διαγωνισμού.

Κατόπιν, το ΔΣ ενέκρινε, ομόφωνα, το σχέδιο διακήρυξης του ηλεκτρονικού εθνικού διαγωνισμού, όπως το κατάρτισε η υπηρεσία (συνημμένο) με αντικείμενο «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 225 σταθμούς κεραιών στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης».

2. ΄Αδεια σκοπιμότητας εγκατάστασης κυκλότρου για παραγωγή ιατρικών ραδιοϊσοτόπων στην Κόρινθο.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την υποβολή από την εταιρεία «SYN INNOVATIONS LAB AE» αίτησης προς την ΕΕΑΕ για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας για την εγκατάσταση κυκλότρου παραγωγής ιατρικών ραδιοϊσοτόπων.

Το ΔΣ εξέτασε το φάκελο της αίτησης της εταιρείας και την εισήγηση της Υπηρεσίας (συνημ. Σ. Βογιατζή, Κ. Χουρδάκη, Β. Καμενοπούλου). Η εταιρεία αιτείται την εγκατάσταση κυκλότρου παραγωγής βραχύβιων ιατρικών ραδιοϊσοτόπων, με σημαντικότερο το φθόριο (F-18), στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορίνθου.

Μετά από συζήτηση, το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη και λόγους άρσης του υφισταμένου de facto μονοπωλίου, δεδομένου ότι σήμερα στη χώρα μας λειτουργεί ένα μόνο τέτοιο κύκλοτρο στο Λαύριο της Αττικής, ομόφωνα κατέληξε σε θετική γνωμοδότηση αναφορικά με τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας σκοπιμότητας, εφόσον η αίτηση περιέλθει αρμοδίως, δηλαδή μέσω της ΓΓΕΤ. Επεσήμανε δε ότι η προέγκριση κατασκευής και η άδεια λειτουργίας του υπόψη κυκλότρου προϋποθέτει την τήρηση των απαιτήσεων από πλευράς ακτινοπροστασίας της νέας εγκατάστασης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 10 των ΚΑ.

3. Χορηγήσεις αδειών σκοπιμότητας εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών μη ιατρικών εφαρμογών - ερευνητικά εργαστήρια.

Το ΔΣ ενέκρινε τη χορήγηση αδειών σκοπιμότητος ερευνητικών εφαρμογών των εξής εργαστηρίων:

(α) ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ, Τομέας Φυσικής, Εργαστήριο XRD,
(β) Εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών,
(γ) Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών,

σύμφωνα με τις συνημμένες εισηγήσεις της ΔΑΕ/ΤΑΕ.

4. Συνεργασία εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής 424 Γ.Σ.Ν. και «Ιπποκράτειου» Γ.Ν. Θεσσαλονίκης.

Το ΔΣ μελέτησε τη συνημμένη έκθεση της υπηρεσίας (Σ. Βογιατζή, Κ. Χουρδάκης, Β. Καμενοπούλου) όπου περιγράφεται το πλαίσιο προτεινόμενης συνεργασίας των εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής του 424 Γ.Σ.Ν. και του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο».

Επίσης ενημερώθηκε για την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υγείας, όπως διατυπώνεται στο υπ' αριθμ. πρωτ.: Α3α/63442/07.10.2015 έγγραφό του, καθώς και του υποσχετικού συνεργασίας μεταξύ των δύο εργαστηρίων, όπως κοινοποιήθηκε στην ΕΕΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΕΕΑΕ: 7825/29.10.2014).

Το ΔΣ ομόφωνα συμφώνησε με την εισήγηση της Υπηρεσίας και δεσμεύτηκε να εξετάσει θετικά το αίτημα για παροχή άδειας εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής κατηγορίας Α3 στο 424 Γ.Σ.Ν όταν υλοποιηθεί η υπόψη συμφωνία των δύο εργαστηρίων, εφόσον, βεβαίως, τηρηθούν όλες οι κατά νόμο προϋποθέσεις.

5. Ανακοινώσεις -- Άλλα θέματα:

(α) Περιστατικό ραδιορύπανσης

Το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς για το περιστατικό ραδιορύπανσης που συνέβη στις 8 Οκτωβρίου 2015 σε ερευνητικό εργαστήριο, όπου απασχολούμενος ρυπάνθηκε με χλωριούχο ίνδιο (In-111) κατά τη διενέργεια πειραματικής εργασίας (συνημ. υπηρεσιακές εκθέσεις ΔΑΕ, ΤΕΡΠ, ΤΑΕ).

(β) Αλλαγή νόμου για την έρευνα

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις εξελίξεις σχετικά με τις προωθούμενες τροποποιήσεις - αλλαγές στο ν.4310/2014. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και ελέγχου και προγραμματίζεται να κατατεθεί εντός του προσεχούς διαστήματος.

(γ) Διμερής Συμφωνία με την Κύπρο - Ημερίδα στη Λευκωσία

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στην ημερίδα που διοργανώθηκε στη Λευκωσία, στις 4 Δεκεμβρίου 2015, με θέμα «Ακτινοπροστασία και Πυρηνική Ασφάλεια», στα πλαίσια της υπάρχουσας Διμερούς Συμφωνίας Τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΑΕ και της Ομόλογης Κυπριακής Αρχής (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), η οποία υπογράφηκε το 2008.

(δ) Νέο πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τον προγραμματισμό από πλευράς Υπουργείου και ΓΓΕΤ νέου προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ. Με βάση το σχεδιασμό, για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ προβλέπεται προϋπολογισμός ύψους 500.000 ευρώ.

(ε) Απόκτηση μαστογράφου στο ΕΒΟΙΑ

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον κ. Χουρδάκη (συνημμένο ενημερωτικό) σχετικά με το ζήτημα της προμήθειας ενός μαστογράφου - συστήματος παραγωγής ακτίνων Χ στο ΕΒΟΙΑ. Έγινε υπενθύμιση των έως τώρα άκαρπων προσπαθειών για την απόκτηση του συστήματος (σχετικές προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ: 224η Συνεδρίαση της 5/6/2014, 223η Συνεδρίαση της 4/4/2014). Επίσης, το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόσφατη εξέλιξη της προσφοράς ενός μεταχειρισμένου μαστογράφου GE DMR, η οποία εξετάζεται.

Θέμα 6 - εκτός Ημερησίας Διατάξεως.

Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτηση εκτός Ημερησίας Διατάξεως της διαδικασίας αδειοδότησης των εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων. Στις 18/11/2015 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2488 η υπ' αριθμ. Π/112/363 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων-απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ιατρικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού», όπως διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφάλματος» ΦΕΚ Β' 2615/4.12.2015.

Στην υπόψη κυα, ως προθεσμία για το μεταβατικό στάδιο τίθεται η 31/12/2015, όπως είχε προβλεφθεί στο αρχικό σχέδιο της απόφασης, το κείμενο της οποίας είχε υποβληθεί προς υπογραφή στις 01.08.2013. Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης της τελικής δημοσίευσης στην ΕτΚ, δεν υπάρχουν πλέον, στη πράξη, τα χρονικά περιθώρια για να τηρηθεί η προθεσμία αυτή από τους ενδιαφερομένους φορείς.

Κατόπιν αυτής της διαπίστωσης το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε, όπως αποσταλεί στους συναρμόδιους Υπουργούς προς υπογραφή σχέδιο απόφασης με την οποία θα χορηγείται παράταση της προθεσμίας, έως τις 31/12/2016.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.