235η συνεδρίαση, 28.12.2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση τεχνικού δελτίου, τεχνικού παραρτήματος και σχεδίου αυτεπιστασίας του έργου ΠΡΙΣΜΑ «Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για τις Ακτινοβολίες», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
  2. Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του κ. Γ. Δρίκου.
  3. Ορισμός εμπειρογνώμονα προγράμματος ακτινοπροστασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Έγκριση τεχνικού δελτίου, τεχνικού παραρτήματος και σχεδίου αυτεπιστασίας του έργου ΠΡΙΣΜΑ «Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για τις Ακτινοβολίες», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με το Υποέργο της ΕΕΑΕ με τίτλο "Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για τις Ακτινοβολίες" - ΠΡΙΣΜΑ που εντάσσεται στο Έργο ΚΡΗΠΙΣ της ΓΓΕΤ, το ΔΣ της ΕΕΑΕ ενέκρινε, ομόφωνα, το νέο Τεχνικό Παράρτημα του Έργου, το νέο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και το Σχέδιο της νέας Αυτεπιστασίας.

2. Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του κ. Γ. Δρίκου.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αποχώρηση από την Υπηρεσία την 1.1.2016 του κ. Γ. Δρίκου, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης (συμπλήρωση του ορίου ηλικίας).

Το ΔΣ ομόφωνα εξέφρασε την αναγνώρισή του για την προσφορά του κ. Δρίκου, σε όλη τη διάρκεια των πολλών ετών που υπηρέτησε με αφοσίωση στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕΑΕ. Το ΔΣ ομόφωνα ευχαριστεί θερμά τον κ. Δρίκο για τις υπηρεσίες που προσέφερε και του εύχεται καλή συνέχεια.

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, κατά το άρθρο 43 παρ. 4 περίπτωση ιδ του ν.4310/2014, στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕΑΕ, αποτελούμενης από τα παρακάτω στελέχη της ΕΕΑΕ:

Π. Νικολάου - Συντονιστής/επικεφαλής

Κ. Βέλτσο - Μέλος

Σ. Ραυτόπουλο - Μέλος         

Σ. Σέρφα - Μέλος         

Δ. Τσιγνόπουλο - Μέλος          

Έργο της ομάδος θα είναι η εξέταση και η έρευνα θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία και άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος αυτού και ειδικότερα:

  1. η υποστήριξη της υλοποίησης των λειτουργικών αναγκών της ΕΕΑΕ που σχετίζονται με την τεχνολογία της πληροφορικής,
  2. η ανανέωση και διατήρηση του υπολογιστικού εξοπλισμού της σε υψηλό επίπεδο, συμβατό με τις τεχνολογικές εξελίξεις,
  3. η ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για την τήρηση όλου του φάσματος της εθνικής βάσης δεδομένων που τηρεί η ΕΕΑΕ,
  4. η σχεδίαση και ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ,
  5. η εξασφάλιση της κατάλληλης πρόσβασης των υπαλλήλων στα συστήματα μέσω εσωτερικού δικτύου και
  6. η μέριμνα για τη λειτουργία και συντήρηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Η απόφαση συγκρότησης της ομάδος ισχύει από 1.1.2016 για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης με απόφαση του Προέδρου.

Στο σημείο αυτό αποχωρεί από τη συνεδρίαση ο κ. Γ. Παναγιωτάκης.

3. Ορισμός εμπειρογνώμονα προγράμματος ακτινοπροστασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το ΔΣ εξέτασε την αίτηση του κ. Γ. Παναγιωτάκη (επισυνάπτεται) και τη συνημμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης (Κ. Καρφόπουλος, Π. Δημητρίου).

Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα με την εισήγηση και αποφάσισε την έκδοση από τον Πρόεδρο ατομικής πράξης με την οποία θα αναγνωρίζεται η ικανότητα του αιτούντος (Γ. Παναγιωτάκη) να ενεργεί ως «Υπεύθυνος Εμπειρογνώμων Προγράμματος Ακτινοπροστασίας» του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 1.1.7.12 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.