236η συνεδρίαση, 11.03.2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

    1. Αίτημα κας Βασιλικής Καμενοπούλου για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.
    2. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την εξέλιξη του Δημήτρη Μητράκου.
    3. Έγκριση προμήθειας με απ'ευθείας ανάθεση για μετρητή θερμοφωταύγειας.
    4. Ανακοινώσεις -- Άλλα θέματα:

α) Επιστολή εταιρείας ογκολόγων παθολόγων για νέες θεραπείες με ραδιοϊσότοπα.

β) Αναφορά ελέγχου σε ταχυδρομικό δέμα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

γ) Σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις».

δ) Παραίτηση της κας Βιργινίας Κουκουλιού.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Αίτημα κας Βασιλικής Καμενοπούλου για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για το αίτημα της κ. Βασιλικής Καμενοπούλου να της χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών 3ετους διάρκειας, δεδομένης της αποδοχής εκ μέρους της θέσης στον ΔΟΑΕ, με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων 1/3/2016.

Ο Πρόεδρος συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση και η εμπειρία που θα αποκτηθούν στον ΔΟΑΕ θα είναι χρήσιμες στην ΕΕΑΕ κατά την επιστροφή της κας Καμενοπούλου, εισηγείται την αποδοχή του αιτήματος. Το ΔΣ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών 3ετούς διάρκειας στην κ. Β. Καμενοπούλου. Επίσης, το ΔΣ εξέφρασε, ομόφωνα, την ευαρέσκειά του για τις παρασχεθείσες μέχρι σήμερα υπηρεσίες της κ. Καμενοπούλου στην ΕΕΑΕ.

2. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την εξέλιξη του Δημήτρη Μητράκου.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της αίτησης του κ. Δημήτρη Μητράκου για την εξέλιξη από τη βαθμίδα Δ' στη Γ'. Επίσης, έλαβε υπόψη την συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (Δ. Μπούρας).

Το ΔΣ συμφώνησε, ομόφωνα, να συγκροτήσει Επιτροπή για την κρίση για εξέλιξη στη βαθμίδα Γ' ΕΛΕ του κ. Δ. Μητράκου ως εξής:

Τακτικά Μέλη                                                     Αναπληρωματικά Μέλη
Χρήστος Χουσιάδας - Πρόεδρος         Ευάγγελος Γεωργίου
Σίμος Σιμόπουλος - Μέλος                       Γεώργιος Παναγιωτάκης
Σωκράτης Τσαγκάρης - Μέλος               Αλέξανδρος Κλούβας
Κωνσταντίνος Ποτηριάδης - Μέλος    Ελευθερία Καρίνου
Κωνσταντίνος Χουρδάκης - Μέλος     Ευθύμιος Καραμπέτσος

Εισηγητής ορίζεται ο κ. Κ. Ποτηριάδης και Γραμματέας η κα. Θ. Ζορμπάκη.

3. Έγκριση προμήθειας με απ' ευθείας ανάθεση για μετρητή θερμοφωταύγειας.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αίτηση του Τμήματος Δοσιμετρίας για την προμήθεια του μετρητή θερμοφωταύγειας RΕ-2000Α της εταιρείας RadPro International GmbH, με απευθείας ανάθεση στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της εν λόγω εταιρείας στην Ελλάδα "Καρβώνης Αντ. & ΣΙΑ ΕE", προϋπολογιζόμενου ποσού 78.500 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το ΔΣ μελέτησε τις υπηρεσιακές εισηγήσεις που αιτιολογούν την σκοπιμότητα της εν λόγω προμήθειας και την αναγκαιότητα της πραγματοποίησής της μέσω απευθείας ανάθεσης (συνημμένα, Ε. Καρίνου).

Το ΔΣ συμφώνησε, ομόφωνα, με τις συνημμένες εισηγήσεις της υπηρεσίας. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση υιοθέτησης άλλου συστήματος, το κόστος αντικατάστασης των δοσιμέτρων θα είναι πολλαπλάσιο του κόστους της υπόψη προμήθειας, και εκτιμώντας ότι με την προμήθεια αυτή παρέχεται η δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων της δοσιμέτρησης για τουλάχιστον μία 10ετία, το ΔΣ ενέκρινε, ομόφωνα, την προμήθεια του μετρητή δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας RΕ-2000Α με την εισηγούμενη διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Το ΔΣ εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί στην ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σε οποιαδήποτε απαιτούμενη διαδικαστική ενέργεια για την ολοκλήρωση της προμήθειας.

4. Ανακοινώσεις -- Άλλα θέματα:

α) Επιστολή εταιρείας ογκολόγων παθολόγων για νέες θεραπείες με ραδιοϊσότοπα

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων Ελλάδος (με Α.Π.: 6232/08.12.2015) και της απαντητικής επιστολής της ΕΕΑΕ (με Α.Π.: Π/499/749/2016/25.01.2016). Με την επιστολή της η ΕΟΠΕ εκφράζει ενδιαφέρον για την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπευτικές επιλογές με ραδιοϊσότοπα για τον καρκίνο του προστάτη.

β) Αναφορά ελέγχου σε ταχυδρομικό δέμα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς (αναφορά με Α.Π.: Α.α./499/639/22.01.2016, Α. Μαλτέζος, Γ. Μανουσαρίδης) για το περιστατικό στις 21/1/2016 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου εντοπίστηκε ύπαρξη ραδιενεργού υλικού σε ταχυδρομικό δέμα των ΕΛΤΑ. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη Ra-226. Το δέμα μεταφέρθηκε στην ΕΕΑΕ για ασφαλή φύλαξη.

γ) Σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» που προωθείται στη βουλή για ψήφιση. Το σχέδιο νόμου επιφέρει μια σειρά θετικών ρυθμίσεων, ιδίως σε ότι αφορά τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού. Το ΔΣ προσβλέπει στην ψήφιση του σχεδίου νόμου.

δ) Παραίτηση της κας Βιργινίας Κουκουλιού

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την παραίτηση της κ. Βιργινίας Κουκουλιού από τη θέση ΕΛΕ που κατείχε, αποδεχόμενη θέση στον ιδιωτικό τομέα. Το ΔΣ εύχεται στην κ. Κουκουλιού καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία της.

Κατά τη συζήτηση ανεδείχθη η ανάγκη προκήρυξης της κενούμενης θέσης ΕΛΕ και η ανάγκη προκήρυξης αυτής στη βαθμίδα Γ΄. Προς τούτο εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος να προβεί στις σχετικές ενέργειες προς το ΥΠΕΘ για την προκήρυξη πλήρωσης θέσης ΕΛΕ Γ' βαθμίδας στην ΕΕΑΕ.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.