237η συνεδρίαση, 22.04.2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   1. Κλήση σε ακρόαση υπευθύνων εργαστηρίου αξονικού τομογράφου.
   2. Καθορισμός του αριθμού και της γεωγραφικής κατανομής των μετρήσεων σε σταθμούς κεραιών που θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2016 από συνεργεία της ΕΕΑΕ και εξουσιοδοτημένα συνεργεία άλλων φορέων σε όλη τη χώρα.
   3. Κριτήρια για την αναγνώριση των εργαστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης.
   4. Ορισμός εκπροσώπου ΕΕΑΕ στη συντονιστική επιτροπή του ΔΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική.
   5. Αποδοχή δωρεάς ELEKTA ΕΠΕ.
   6. Επικύρωση πρακτικού κρίσης Δ. Μητράκου.
   7. Ανακοινώσεις - - ΄‘Αλλα θέματα:

α) Εντοπισμός ραδιορυπασμένων αντικειμένων μετά από ενεργοποίηση portal στη βιομηχανία μετάλλων ΑΝΑΜΕΤ AE.

β) Διαδικασία ESPOO για νέο πυρηνικό σταθμό Packs II Ουγγαρίας.

γ) Follow up της διεθνούς αξιολόγησης IRRS του 2012.

δ) Διεξαγωγή του πρώτου σεμιναρίου επεμβατιστών καρδιολόγων.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Κλήση σε ακρόαση υπευθύνων εργαστηρίου αξονικού τομογράφου. 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το ζήτημα που  προέκυψε από την εγκατάσταση του νέου αξονικού τομογράφου GE HISPEED NX/1 στο εργαστήριο ακτινοβολιών της εταιρείας MEDISCAN ΝΑΞΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ, σε αντικατάσταση του  αξονικού τομογράφου Siemens Somatom Emotion 6 που λειτουργούσε βάσει της ειδικής αδείας λειτουργίας του εν λόγω εργαστηρίου, και της σχετικής καταγγελίας, η οποία περιήλθε στην ΕΕΑΕ στις 24.2.2016 (συνημμένο Κ. Χουρδάκης και επισυναπτόμενα τα αναφερόμενα σε αυτό σχετικά α, β, δ).

Μετά από ενδελεχή μελέτη των προαναφερόμενων συνημμένων εγγράφων της υπηρεσίας,  και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4310/2014, ιδίως το άρθρο 43, παρ. 4, περίπτωση ιδ και το άρθρο 46, παρ. 3, το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, και σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, να κληθεί η εταιρεία MEDISCAN ΝΑΞΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σε ακρόαση, δια εγγράφου υπομνήματος, με συνημμένα στη πράξη κλήσης σε ακρόαση των στοιχείων του τηρουμένου στην υπηρεσία φακέλου. 

Με το εν λόγω υπόμνημα, το οποίο ζητείται εντός 30 ημερών, από την επίδοσή του, η εταιρεία MEDISCAN ΝΑΞΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ. καλείται να απαντήσει για ενδεχόμενη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ειδικότερα των διατάξεων της παραγράφου 2.7.3 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

Το ΔΣ θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση για τη συνέχιση της διαδικασίας.

2. Καθορισμός του αριθμού και της γεωγραφικής κατανομής των μετρήσεων σε σταθμούς κεραιών που θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2016 από συνεργεία της ΕΕΑΕ και εξουσιοδοτημένα συνεργεία άλλων φορέων σε όλη τη χώρα.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο, Ε. Καραμπέτσος) την οποία έκανε ομόφωνα αποδεκτή, ως προς τον αριθμό των προτεινόμενων μετρήσεων από εξωτερικά συνεργεία (1650) και την κατανομή αυτών στα πέντε (5) γεωγραφικά τμήματα της εισήγησης, όπως και ως προς τον αριθμό των προτεινόμενων μετρήσεων που θα διεξαχθούν από την ΕΕΑΕ (549). 

Επίσης, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε να γίνει εφαρμογή του δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 100% από τους αναδόχους των προηγούμενων διαγωνισμών  για τα γεωγραφικά τμήματα 2, 3 και 4 της χώρας,  σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.  

Με τον τρόπο αυτό, ο συνολικός προϋπολογισμός των μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον έτος 2016 από εξουσιοδοτημένα συνεργεία άλλων φορέων, και για τα 5 γεωγραφικά τμήματα της χώρας, για τη διεξαγωγή μετρήσεων σε 1650 σταθμούς κεραιών, θα ανέρθει συνολικά σε 272.292,00 ευρώ, δηλαδή σημαντικά μειωμένος (κατά 35%) του αρχικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την προηγούμενη διακήρυξη με Α.Π.: Δ.β/271/371/27.11.2014, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της απόφασης της 226ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 31.10.2014.

3. Κριτήρια για την αναγνώριση των εργαστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της αίτησης της εταιρείας Mediray για την προώθηση της δημιουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου ατομικής δοσιμέτρησης (Α.Π.: 1489/13.04.2016).

Το ΔΣ, επίσης, μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας σχετικά με αναγκαία κριτήρια για την αναγνώριση εργαστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης (συνημμένο, Ε. Καρίνου).

Μετά από εκτενή συζήτηση, το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, ότι η ΕΕΑΕ δεν δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία εξέτασης της προαναφερόμενης αίτησης της εταιρείας Mediray.

Επίσης, το ΔΣ αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής για τη διερεύνηση του εύρους των ζητημάτων  που τίθενται από την διατύπωση του νόμου (« ΕΕΑΕ ή -διαζευτικά- κατάλληλα εργαστήρια άλλων φορέων»), αναφορικά με τις συνέπειες ενδεχόμενης αδειοδότησης ιδιωτικών φορέων προς άσκηση της ατομικής δοσιμέτρησης, δηλαδή μιας δραστηριότητας δημοσίου συμφέροντος.

4. Ορισμός εκπροσώπου ΕΕΑΕ στη συντονιστική επιτροπή του ΔΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική.

Για τη λειτουργία του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, να ορίσει ως εκπρόσωπο της ΕΕΑΕ στη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ τον κ. Κωνσταντίνο Καρφόπουλο.

5. Αποδοχή δωρεάς ELEKTA ΕΠΕ.

Το ΔΣ κάνει ομόφωνα αποδεκτή τη δωρεά της εταιρείας ELEKTA ΕΠΕ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει εκ μέρους της ΕΕΑΕ η οποιαδήποτε δέσμευση προς την εταιρεία.

6. Επικύρωση πρακτικού κρίσης Δ. Μητράκου.

Το ΔΣ, ομόφωνα, επικύρωσε το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την εξέλιξη του Δ. Μητράκου και ενέκρινε την τοποθέτησή του στην Γ΄ Βαθμίδα ΕΛΕ.

7. Ανακοινώσεις - ΄‘Αλλα θέματα:

α) Εντοπισμός ραδιορυπασμένων αντικειμένων μετά από ενεργοποίηση portal στη βιομηχανία μετάλλων  ΑΝΑΜΕΤ AE. 

Το  ΔΣ ενημερώθηκε  για τον  εντοπισμό δύο ραδιορυπασμένων αντικειμένων μετά από ενεργοποίηση portal στη βιομηχανία μετάλλων  ΑΝΑΜΕΤ AE., με βάση την εσωτερική έκθεση της υπηρεσίας με Α.Π.: Α.γ/414/2696/23.03.2016 (κα Μ. Νικολάκη).

β) Διαδικασία ESPOO για νέο πυρηνικό σταθμό Packs II Ουγγαρίας.

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης στη 230η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 19.06.2015 (θέμα 6ε),  το ΔΣ ενημερώθηκε για την απάντηση των Ουγγρικών αρχών στα σχόλια που υποβλήθηκαν εκ μέρους της χώρας μας, καθώς επίσης και για την εισήγηση απάντησης που διαβίβασε η υπηρεσία στο Υπουργείο ΠΑΠEΝ (αρμόδιο για τη σύμβαση ESPOO).

γ) Follow up της διεθνούς αξιολόγησης IRRS του 2012.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την αποστολή αιτήματος στις 29/2/2016 στον ΔΟΑΕ για τη διεξαγωγή του Follow up της διεθνούς αξιολόγησης Integrated Regulatory Review Service (IRRS) του 2012. Επίσης, το ΔΣ ενημερώθηκε για τη θετική απάντηση του ΔΟΑΕ, βάσει της οποίας, η αποστολή προσδιορίζεται για το τελευταίο τρίμηνο του 2017, με ενδεχόμενη κάλυψη των δαπανών από τον ΔΟΑΕ.

δ) Διεξαγωγή του πρώτου σεμιναρίου επεμβατιστών καρδιολόγων

Ο κ. Παναγιωτάκης και ο κ. Γεωργίου ενημέρωσαν για τη διεξαγωγή του πρώτου σεμιναρίου επεμβατιστών καρδιολόγων σε θέματα ακτινοπροστασίας ασθενών και προσωπικού (βλ. σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στην στη 230η Συνεδρίαση στις 19.06.2015, θέμα 2). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Απριλίου 2016 στο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο και το παρακολούθησαν 16 συμμετέχοντες. Το σεμινάριο κρίθηκε επιτυχημένο από συμμετέχοντες και εισηγητές. Η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί με τη διεξαγωγή τέτοιων σεμιναρίων και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

 Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν.