239η συνεδρίαση, 10.06.2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

    1. Σχέδιο Π.Δ.- Οργανισμός της ΕΕΑΕ.
    2. Περιστατικό κατά την επιθεώρηση σε εργαστήριο.
    3. Αιτήματα-θέσεις του Σωματείου Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος.
    4. Αναγνώριση Εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό.
    5. Ανακοινώσεις - ΄Αλλα θέματα:

α) Προετοιμασία ρυθμιστικού πλαισίου για τον τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος.

β)  Εξελίξεις στη δικαστική υπόθεση με ΜΤΠΥ.

γ) Ενδοκοινοτικές αποστολές καυσόξυλων και pellets στη χώρα μας ενδεχόμενης καταγωγής Ουκρανίας.

δ)  Δήλωση για πυρηνικά στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας.

ε) ΚΥΑ για παράταση προθεσμίας για την αδειοδότηση μαγνητικών τομογράφων.

ΘΕΜΑΤΑ 

1. Σχέδιο Π.Δ. - Οργανισμός της ΕΕΑΕ

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπ' αριθ. ΔΟΜ/οικ. 7115/10.03.2016 (στην ΕΕΑΕ τυπικά περιήλθε στις 24.5.2016), με το οποίο ζητείται η κατάθεση σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τον νέο Οργανισμό της ΕΕΑΕ, με βάση την έγκριση που έχει δοθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ) (συνημμένο το εγκριθέν από το ΚΣΜ σχέδιο αξιολόγησης των δομών και της στελέχωσης της ΕΕΑΕ). Επίσης το ΔΣ ενημερώθηκε για το υπ' αριθ. 94361/8.6.2016 έγγραφο της ΓΓΕΤ (Α.Π. ΕΕΑΕ: 6675/8.6.2016), με το οποίο ζητείται η άμεση υποβολή του σχεδίου προεδρικού διατάγματος.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη του ΔΣ το συνημμένο σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο κινείται εντός του περιγράμματος της έγκρισης του ΚΣΜ, ιδίως όσον αφορά το πλήθος και τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων και τον συνολικό αριθμό των οργανικών θέσεων προσωπικού. Υπογραμμίστηκε ότι το υποβαλλόμενο σχέδιο είναι προϊόν μακροχρόνιας επεξεργασίας και εσωτερικής προετοιμασίας. Επίσης τονίστηκε ότι πέραν της απαίτησης κατάρτισης νέων Οργανισμών στα πλαίσια των μεταρρυθμιστικών δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (άρθρο 54 του ν. 4178/2013), η έκδοση νέου προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό της ΕΕΑΕ υπαγορεύεται και από ουσιαστικούς λόγους αναθεώρησης και βελτίωσης της λειτουργίας της ΕΕΑΕ, μετά τη θέσπιση του νέου, αναβαθμισμένου νομοθετικού πλαισίου για την ΕΕΑΕ με τον ν. 4310/2014 (βλ. σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014).

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση στη διάρκεια της οποίας παρατηρήθηκε ότι θα ήταν περισσότερο λειτουργικό εάν υφίστατο σχετική αυτοτελής διεύθυνση διοικητικού-οικονομικού, υποδιαιρούμενη σε τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και τμήμα διοικητικών υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων επί της περιγραφής των κριτηρίων στις κρίσεις των ΕΛΕ ώστε να διασφαλίζονται τόσο η αξιοκρατία σε μια ανοικτή κρίση, όσο και οι ειδικές απαιτήσεις του λειτουργικού έργου της ΕΕΑΕ. Επισημάνθηκε δε ότι με βάση τον νέο νόμο για την έρευνα (ν. 4386/2016), εκτός από την πρόσληψη στην εισαγωγική Γ' βαθμίδα, η προαγωγή από την Γ' στην Β' βαθμίδα ΕΛΕ προβλέπεται με διαδικασία ανοικτής κρίσης.

Το ΔΣ ενέκρινε, ομόφωνα, το συνημμένο σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Κατόπιν, μελέτησε τις προτάσεις που κατατέθηκαν επί του σχεδίου εγγράφως από τον Σύλλογο Υπαλλήλων της ΕΕΑΕ, καθώς και ατομικά, από στελέχη της ΕΕΑΕ (το σχέδιο είχε τεθεί υπόψη των προϊσταμένων και του προσωπικού της υπηρεσίας).

Το ΔΣ έκανε αποδεκτές τις περισσότερες από τις προτάσεις που κατατέθηκαν και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον κ. Κονδύλη να επιμεληθούν της ενσωμάτωσης των προτάσεων, διαμορφώνοντας το τελικό κείμενο. Το ΔΣ εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να υποβάλει, ευθύς αμέσως, το σχέδιο π.δ. στους αρμόδιους υπουργούς.  

2. Περιστατικό κατά την επιθεώρηση σε εργαστήριο.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιστατικό που συνέβη με ιδιώτη, κατά την επιθεώρηση από κλιμάκιο δύο επιστημόνων της ΕΕΑΕ, σε εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής στη Θεσσαλονίκη στις 13.05.2016 (συνημμένη αναφορά Α. Λιώση, Μ. Λαμπρινάκου). Το ΔΣ, επίσης, έλαβε γνώση του συνοδευτικού εγγράφου του Προϊσταμένου του ΤΑΕ (συνημμένο, Κ. Χουρδάκης).

Το ΔΣ επαινεί τη λελογισμένη αντίδραση των δύο μελών του κλιμακίου στη διαχείριση του περιστατικού. Επίσης, το ΔΣ σημειώνει τη θετική στάση του επιθεωρούμενου φορέα, σύμφωνα με την περιγραφή που γίνεται στην αναφορά των δύο μελών του κλιμακίου.

Η ΕΕΑΕ διαβεβαίωσε ότι θα είναι πάντα αρωγός σε περιπτώσεις που προκύπτουν νομικές ενέργειες κατά του προσωπικού. Η ΕΕΑΕ θα παρακολουθήσει τις τυχόν εξελίξεις.

3. Αιτήματα -θέσεις του Σωματείου Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της υπ' αριθ. 031/21.04.2016 επιστολής του Σωματείου Επαγγελματιών Ακτινοφυσικών Ελλάδος (ΣΕΑΕ) (Α.Π. ΕΕΑΕ: 4629/21.04.2016), με την οποία διατυπώνεται αίτημα για συνάντηση. Επίσης, το ΔΣ έλαβε γνώση σχετικής προηγούμενης αλληλογραφίας με το ΣΕΑΕ (έγγραφα με Α.Π.: Π/499/1012/17.02.2016 και Π/499/1775/03.03.2016).

Το ΔΣ δέχεται να οριστεί συνάντηση, ωστόσο, προηγουμένως θα πρέπει να αποσταλούν όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην προαναφερόμενη επιστολή υπ' αριθ. 031/21.04.2016 του ΣΕΑΕ.

Μόλις η ΕΕΑΕ διαπιστώσει την τέλεση αξιόποινων πράξεων θα παραπέμψει τους φακέλους και τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη της στις αρμόδιες αρχές και δη εισαγγελικές.

4. Αναγνώριση Εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την κατάθεση αιτημάτων των ιδιωτικών εργαστηρίων ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΕ (BIOLAB) και AGROLAB ΑΕ, προκειμένου να εξουσιοδοτηθούν από την ΕΕΑΕ ως «εργαστήρια ανάλυσης δειγμάτων» σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Π/112/1057/2016 «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013» (Β' 241/09.02.2016).

To ΔΣ έλαβε γνώση των εισηγήσεων της Υπηρεσίας (συνημμένα, Κ. Κεχαγιά, Κ. Ποτηριάδης).

Το ΔΣ δεν κάνει δεκτό το αίτημα για εξουσιοδότηση της εταιρείας ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΕ (BIOLAB) λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου, ειδικότερα των κριτηρίων της παρ. 3, άρθρο 7  της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης Π/112/1057/2016.

Το ΔΣ απορρίπτει το αίτημα της εταιρείας AGROLAB ΑΕ για την παροχή εξουσιοδότησης για την πραγματοποίηση μετρήσεων ολικής α/β ακτινοβολίας, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Όσον αφορά το αίτημα παροχής εξουσιοδότησης στην εταιρεία AGROLAB ΑΕ για την πραγματοποίηση μετρήσεων προσδιορισμού του τριτίου στο πόσιμο νερό, το ΔΣ επιφυλάχθηκε να αποφασίσει,  προκειμένου να εξετάσει διεξοδικότερα το ζήτημα. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας δεν τίθεται ζήτημα ύπαρξης τριτίου στο πόσιμο νερό, ενώ η εν λόγω μέτρηση δεν είναι εκ προοιμίου υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο (παρ. 1, παράρτημα ΙΙ της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης Π/112/1057/2016).

5. Ανακοινώσεις --΄Αλλα θέματα

α) Προετοιμασία ρυθμιστικού πλαισίου για τον τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ανάγκη θέσπισης νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη ρύθμιση του τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος στην Ελλάδα (συνημμένο, Ε. Καραμπέτσος). Το ΔΣ ενθαρρύνει την Υπηρεσία στην εκπόνηση της απαιτούμενης κανονιστικής πράξης.

β)  Εξελίξεις στη δικαστική υπόθεση με ΜΤΠΥ

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι κατατέθηκε από την ΕΕΑΕ προσφυγή για την ακύρωση της απόφασης του ΜΤΠΥ, με την οποία το ΜΤΠΥ απαιτεί την επιστροφή συνολικού ποσού 9.651,49 Ευρώ από την ΕΕΑΕ, και ενημέρωσε για την πορεία των αιτημάτων για προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης και αναστολή εκτέλεσης μέχρις εκδικάσεως της προσφυγής, που επίσης κατέθεσε η ΕΕΑΕ.

γ) Ενδοκοινοτικές αποστολές καυσόξυλων και pellets στη χώρα μας ενδεχόμενης καταγωγής Ουκρανίας

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την καταγγελία ιδιώτη για φερόμενη ως παράνομη μεταφορά ξυλείας (pellets) από τη περιοχή του Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας στη χώρα μας μέσω ενδοκοινοτικών αποστολών.

Επίσης, το ΔΣ ενημερώθηκε για τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Υπηρεσία, ιδίως για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν σε συνέχεια δειγματοληψιών pellets από την ελληνική αγορά, τόσο από εταιρείες που εμπορεύονται pellets ελληνικής κατασκευής όσο και εισαγόμενα (συνημμένη έκθεση, Κ. Ποτηριάδης).

Το ΔΣ κρίνει ότι με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων, στην ξυλεία και στην τέφρα, δεν ανακύπτει θέμα δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο, ωστόσο, της βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας, το ΔΣ, συμφωνώντας με τις προτάσεις της συνημμένης έκθεσης του ΤΕΡΠ, ζητεί από την Υπηρεσία να ενημερώσει για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διεξήχθησαν, τα υπουργεία με αρμοδιότητες επί των ενδοκοινοτικών αποστολών και της εμπορίας καυσόξυλων και τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές μέσω του συστήματος Ecurie. Επιπλέον, το ΔΣ ζήτησε από το ΤΕΡΠ να εξετάσει την ύπαρξη υπερουρανίων στοιχείων στα δείγματα που διαθέτει.

δ)  Δήλωση για πυρηνικά στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη δήλωση της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την πυρηνική τεχνολογία και τη χρηματοδότηση των σχετικών προγραμμάτων. Η δήλωση έγινε στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, από κοινού με την Αυστρία, το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία. Την πρωτοβουλία την ξεκίνησε το Λουξεμβούργο, σε συνέχεια της ανακοίνωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κειμένου για το SET-Plan (Strategic Energy Technology Plan).

ε) ΚΥΑ για παράταση προθεσμίας για την αδειοδότηση μαγνητικών τομογράφων

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. 87241/07.06.2016 (Β' 1601), με την οποία παρατείνεται μέχρι 31.12.2016 η προθεσμία για την αδειοδότηση μαγνητικών τομογράφων. Η απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της ΕΕΑΕ (θέμα 6, 234η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 14.12.2015).

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν.