240η συνεδρίαση, 22.07.2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ακρόαση δια εγγράφου υπομνήματος υπευθύνων εργαστηρίου αξονικού τομογράφου.
 2. Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας σε σταθμούς κεραιών στις περιφέρειες Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κυκλάδων.
 3. Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος Τεκμηρίωσης & Τεχνικής Υποστήριξης (Τμήμα Πληροφορικής).
 4. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας εργαστηρίου μη ιατρικών εφαρμογών.
 5.  Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό.
 6.  Αναλύσεις Τριτίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 213/51/ΕΥΡΑΤΟΜ). 
 7.  Ανακοινώσεις -- Άλλα θέματα:
  1. Έλεγχος μετά από ενεργοποίηση portal σε Χαλυβουργία.
  2. Επιστολή Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας.
  3. Κατανομή νέων θέσεων Ερευνητών - ΕΛΕ.
  4. Παρουσίαση της ΕΕΑΕ στην Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής.
  5. Πραγματοποίηση σεμιναρίου καρδιολόγων στην Πάτρα.
 8. Εκτός ημερήσιας διάταξης: σεμινάρια ακτινοπροστασίας για ορθοπαιδικούς και νευροχειρουργούς. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

1. Ακρόαση δια εγγράφου υπομνήματος υπευθύνων εργαστηρίου αξονικού τομογράφου.

Το ΔΣ εξέτασε το έγγραφο υπόμνημα (Α.Π. 7810/05.07.2016) που υπέβαλε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ MEDISCAN NAXOS ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ» ως απάντηση στην πράξη διεξαγωγής ακρόασης (Α.Π. Π/499/6074/30.5.2016), στην οποία εκλήθη σε συνέχεια της απόφασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στην 237η συνεδρίαση στις 18.4.2016 (θέμα 1).

Έχοντας υπόψη τη σχετική καταγγελία που περιήλθε στην ΕΕΑΕ και όλα τα στοιχεία του φακέλου, τα οποία είτε συνέλεξε η υπηρεσία είτε προσκομίστηκαν από τον καθ'ού, συνάγεται ότι τελέστηκε παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 2.1.1, 2.7.3 και 3.7.8.2 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. Ωστόσο, με δεδομένη την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος (του αξονικού τομογράφου GE HISPEED NX/1), όπως προκύπτει από τον έλεγχο της υπηρεσίας, ο οποίος έγινε την 22.03.2016, και από την εν συνεχεία παροχή της ειδικής άδειας λειτουργίας, το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατά νόμο υπεύθυνος δεν είναι υπότροπος, αποφάσισε ομόφωνα την επιβολή της κύρωσης της σύστασης (κατά την περίπτωση α, παρ. 2, άρθρο 46 του ν. 4310/2014) διότι: 

 1. Ο υπεύθυνος του ιατρικού εργαστηρίου λειτούργησε το μηχάνημα άνευ της απαιτούμενης κατά την κείμενη νομοθεσία έγκρισης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα (Δεκέμβριος 2015, Ιανουάριος 2016).
 2. Δεν βρέθηκαν στην μνήμη του μηχανήματος καθόλου στοιχεία εξετάσεων.

Συστήνεται δε στον καθ'ού η αυστηρή συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας σε σταθμούς κεραιών στις περιφέρειες Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κυκλάδων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ματαίωση, με την με Α.Π.: Π/271/7733 απόφαση Προέδρου, του ηλεκτρονικού εθνικού ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 225 σταθμούς κεραιών στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης», με προϋπολογισμό 91.800 Ευρώ (με Α.Π. διακήρυξης: Δ.β./271/367/15.12.15).

Το ΔΣ μελέτησε τις προτεινόμενες στην εισήγηση επιλογές (συνημμένο, Ε. Καραμπέτσος), προκειμένου η υπηρεσία να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις της για την εκτέλεση μετρήσεων στο περιβάλλον των σταθμών κεραιών εντός σχεδίου πόλεως στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, την πραγματοποίηση πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού θα είναι η ανάθεση μετρήσεων σε 150 σταθμούς κεραιών στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με προϋπολογισμό 57.000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Με τον τρόπο αυτό παρέχεται, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, η όσο γίνεται καλύτερη κάλυψη των υποχρεώσεων ελέγχου στο υπόψη γεωγραφικό τμήμα.

3. Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος Τεκμηρίωσης & Τεχνικής Υποστήριξης (Τμήμα Πληροφορικής).

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αποχώρηση του κ. Π. Νικολάου, υπευθύνου συντονισμού των εργασιών του Τμήματος Τεκμηρίωσης & Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την προφορική εισήγηση του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να ανατεθούν στην κα Σταυρούλα Σέρφα, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας προσωπικού Η/Υ, καθήκοντα συντονισμού του Τμήματος Τεκμηρίωσης & Τεχνικής Υποστήριξης (Τμήμα Πληροφορικής, σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό). Επίσης, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να της παρέχεται πρόσθετη αμοιβή 290 Ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με την περίπτωση γ , παρ.9, άρθρο 24, του ν.4386/2016. Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

Με την ευκαιρία διεξήχθη συζήτηση, κατά την οποία διαπιστώθηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού του πληροφοριακού συστήματος που διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων ακτινοπροστασίας της ΕΕΑΕ. Το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να συνεργαστεί με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), που είναι, όπως και η ΕΕΑΕ, τεχνολογικός φορέας της ΓΓΕΤ, για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για ανανέωση του λογισμικού και του εξοπλισμού αναφορικά με το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα.

4. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας εργαστηρίου μη ιατρικών εφαρμογών.

Το ΔΣ ενέκρινε, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση του ΤΑΕ (συνημμένο, Κ. Χουρδάκης, Ι. Καΐσας), τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας στο Εργαστήριο Συντήρησης Αρχαιολογικών Ευρημάτων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χανίων για την έναρξη λειτουργίας εργαστηρίου κατηγορίας ΕΡ-Σ.

5. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την κατάθεση αιτήματος της ιδιωτικής εταιρείας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ, προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί από την ΕΕΑΕ ως «εργαστήριο ανάλυσης δειγμάτων» σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Π/112/1057/2016 «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013» (Β' 241/09.02.2016).

Το ΔΣ απορρίπτει το αίτημα της εταιρείας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου, ειδικότερα των κριτηρίων της παρ. 3, άρθρο 7 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης Π/112/1057/2016, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο, Κ. Ποτηριάδης).

6. Αναλύσεις Τριτίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 213/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με την αναγκαιότητα συστηματικής παρακολούθησης της παρουσίας τριτίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη χώρα μας, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις συχνότητας δειγματοληψιών και αναλύσεων της παρ. 6, παράρτημα ΙΙ της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης Π/112/1057/2016. Σημειωτέον ότι η παρ. 1, παράρτημα ΙΙ της ιδίας ΚΥΑ επιτρέπει την εξαίρεση του τριτίου από το πρόγραμμα παρακολούθησης όταν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι, για χρονική περίοδο που καθορίζει η ΕΕΑΕ, τα επίπεδα τριτίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης παραμένουν χαμηλότερα των καθορισμένων ορίων.

Η εισήγηση επιβεβαιώνει ότι, με βάση τα αποτελέσματα αντιπροσωπευτικών μετρήσεων τριτίου σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης που έχει πραγματοποιήσει η ΕΕΑΕ σε διάφορες περιοχές της χώρας και δεδομένης της μη ύπαρξης ανθρωπογενών πηγών τριτίου στην Ελλάδα, δεν είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση συστηματικών αναλύσεων τριτίου. Το ΔΣ, συμφωνώντας με την εισήγηση, αποφάσισε, ομόφωνα, να εκδοθεί οδηγία της ΕΕΑΕ, και να αναρτηθεί στο δικτυακό της τόπο, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται, για δύο (2) χρόνια, το πρόγραμμα αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης να περιλαμβάνει την ανάλυση τριτίου, εκτός εάν στο μεταξύ προκύψουν αποχρώντες λόγοι τροποποίησης της παρούσας απόφασης λόγω αλλαγής των συνθηκών. Η ΕΕΑΕ θα συνεχίσει να πραγματοποιεί περιοδικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους των επιπέδων τριτίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Η απόφαση θα ανακοινωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπεται στην παρ. 1, παράρτημα ΙΙ της παραπάνω ΚΥΑ.

7. Ανακοινώσεις -- Άλλα θέματα:

α) Έλεγχος μετά από ενεργοποίηση portal σε Χαλυβουργία.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον εντοπισμό πέντε ραδιορυπασμένων αντικειμένων (τμήματα σωληνώσεων) με NORM - Ra 226 - σε φορτία παλιών μετάλλων, μετά από ενεργοποίηση portal στη Χαλυβουργία Ελλάδος στον Βόλο, με βάση την εσωτερική έκθεση της υπηρεσίας με Α.Π.: Α.γ/414/8341/18.07.2016 (κα Μ. Νικολάκη).

β) Επιστολή Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επιστολή της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας (με Α.Π.: 7317/23.06.2016) και της απαντητικής επιστολής της ΕΕΑΕ (με Α.Π.: Π/233/7317/29.06.2016). Με την επιστολή της η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία ενημερώνει για τη νέα σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου. Το ΔΣ της ΕΕΑΕ εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του νέου συμβουλίου.

γ) Κατανομή νέων θέσεων Ερευνητών - ΕΛΕ.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις πολλαπλές συνεδριάσεις της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να υπάρξει εισήγηση-πρόταση εκ μέρους της Συνόδου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφορικά με τον καταμερισμό, μεταξύ των κέντρων, 100 νέων θέσεων ερευνητών, τις οποίες το υπουργείο σχεδιάζει να διαθέσει τη διετία 2017-2018. Δικαιούχος στην κατανομή είναι και η ΕΕΑΕ, δεδομένου ότι στην ΕΕΑΕ υπηρετούν ΕΛΕ. Το ΔΣ ενημερώθηκε για την τελική κατανομή που, μετά από έντονη διαβούλευση, αποφασίστηκε στη Σύνοδο κατά πλειοψηφία (10 υπέρ και 1 κατά). Με βάση την προτεινόμενη κατανομή στην ΕΕΑΕ αντιστοιχούν 3 νέες θέσεις ΕΛΕ (2 το 2017 και 1 το 2018). Αναμένονται οι τελικές αποφάσεις και ενέργειες του υπουργείου ώστε, εν συνεχεία, να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών.

δ) Παρουσίαση της ΕΕΑΕ στην Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής προσκαλεί τους φορείς της ΓΓΕΤ προκειμένου να ενημερωθεί για τις δραστηριότητές τους. Στη συνεδρίαση της επιτροπής στις 21 Ιουλίου 2016 ο Πρόεδρος προσεκλήθη να παρουσιάσει το έργο και τις δραστηριότητες της EEAE, καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφαλή χρήση των ακτινοβολιών στη χώρα μας. Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της παρουσίασης που έγινε.

ε) Πραγματοποίηση σεμιναρίου καρδιολόγων στην Πάτρα.

Ο κ. Γ. Παναγιωτάκης ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την οργάνωση του επόμενου σεμιναρίου επεμβατιστών καρδιολόγων σε θέματα ακτινοπροστασίας ασθενών και προσωπικού (βλ. σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στη 230η Συνεδρίαση στις 19.06.2015, θέμα 2) στην Πάτρα.

8. Εκτός ημερήσιας διάταξης: σεμινάρια ακτινοπροστασίας για ορθοπαιδικούς και νευροχειρουργούς.

Κατόπιν προφορικής εισήγησης του κ. Γ. Παναγιωτάκη το ΔΣ αποφασίζει τη διεξαγωγή σεμιναρίων σε ιατρούς της ειδικότητας του ορθοπαιδικού και του νευροχειρουργού σε θέματα ακτινοπροστασίας ασθενών και προσωπικού, με τον ίδιο τρόπο, όπως διεξάγονται σε ιατρούς της ειδικότητας του καρδιολόγου (βλ. σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στη 230η  συνεδρίαση στις 19.06.2015, θέμα 2). Ο κ. Γ. Παναγιωτάκης εξουσιοδοτείται να προβεί, σε συνεργασία με την υπηρεσία, στις ενέργειες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση αυτής της νέας σειράς σεμιναρίων.

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν.