241η συνεδρίαση, 16.09.2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Συμμετοχή-πρόταση της ΕΕΑΕ στο νέο Πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ.
  2. Επικαιροποίηση προτάσεων κριτηρίων αξιολόγησης για την χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ιατρικών εργαστηρίων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
  3. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Συμμετοχή-πρόταση της ΕΕΑΕ στο νέο Πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόσφατη προκήρυξη με αντικείμενο «Δράση στρατηγικής ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων» (κωδικός πρόσκλησης 031) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), άξονας προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», καθώς και για τη σχετική συζήτηση που είχε διεξαχθεί στη Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων (108η συνεδρίαση της Συνόδου στις 23 Νοεμβρίου 2015, θέμα 3) .

Το ΔΣ ομόφωνα συμφώνησε στην υποβολή, από πλευράς ΕΕΑΕ, πρότασης με τίτλο «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες - Δράσεις ευαισθητοποίησης», με επιστημονικό υπεύθυνο την κα. Ε. Καρίνου και αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κ. Καρφόπουλο, όπως περιγράφεται στη συνημμένη εισήγηση (συνημμένο, Ε. Καρίνου, Κ. Καρφόπουλος).

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει την υποβολή της παραπάνω πρότασης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να την υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και να καταθέσει, όπως ζητείται, το σχέδιο απόφασης με ίδια μέσα («Αυτεπιστασία»).

Επίσης, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και ο κ. Γ. Παναγιωτάκης για την παρακολούθηση από επιστημονικής πλευράς του προγράμματος.

2. Επικαιροποίηση προτάσεων κριτηρίων αξιολόγησης για την χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ιατρικών εργαστηρίων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την από 11.7.2016 επιστολή του κ. Ν. Κελέκη, Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας (εισερχόμενο έγγραφο ΕΕΑΕ υπ'αριθ. 8533/20.7.2016), με την οποία προσκαλούνται οι εκπροσωπούμενοι στην υπόψη επιτροπή φορείς να επικαιροποιήσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας σε ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο, Κ. Χουρδάκης, Σ. Οικονομίδης), καθώς και τις προτάσεις που απέστειλε η ΕΕΑΕ επί του θέματος με βάση προηγούμενη σχετική απόφαση (224η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 5ης Ιουνίου 2014, θέμα 3). Διεξήχθη διεξοδική συζήτηση και προέκυψε η ανάγκη να πραγματοποιηθεί συνάντηση τεχνικού περιεχομένου προκειμένου να επικαιροποιηθεί η προηγούμενη σχετική απόφαση.

3. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

Διόρθωση πρακτικού

Θέμα 1, 240η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 22 Ιουλίου 2016

Το τελευταίο τμήμα του 2ου εδαφίου «…των διατάξεων της παραγράφου 2.7.3 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.» διορθώνεται ως «…των διατάξεων των παραγράφων 2.1.1, 2.7.3 και 3.7.8.2  των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.».

 

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν.