243η συνεδρίαση, 25.11.2016

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.  Προσχέδιο π.δ. για ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ (Basic Safety Standards).

2. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

3. Ανακοινώσεις - Διάφορα θέματα:

(α) Συμμετοχή της ΕΕΑΕ στη διεθνή άσκηση ετοιμότητας Convex 2d, 5-6 Οκτωβρίου 2016.

(β) Έλεγχος μετά από ενεργοποίηση portals στη Χαλυβουργία Ελλάδος.

(γ) Εγκατάσταση μηχανημάτων ακτινοθεραπείας (γραμμικοί επιταχυντές) με δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

(δ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης του ΔΣ (3/237/22.04.2016).

4. Άδεια σκοπιμότητας μονάδας κυκλοτρονίου για την παραγωγή ραδιοϊσοτόπων με χρήση στην έρευνα, εκπαίδευση και ιατρικές διαγνωστικές εφαρμογές.

5.  Οικονομικά θέματα:

(α)  Απόδοση αναδρομικών εισφορών και κρατήσεων προς το ΜΤΠΥ.

(β)  Καταβολή επιπλέον αμοιβών.

6. Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση μετρήσεων στο περιβάλλον συγκεκριμένου αριθμού σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2017.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Προσχέδιο π.δ. για  ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ (Basic Safety Standards).

H επιτροπή, που ορίστηκε με την απόφαση Π/204/028/04.02.14, ολοκλήρωσε στις 26.10.2016 την επεξεργασία προσχεδίου προεδρικού διατάγματος για τη μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ στην εθνική νομοθεσία (συνημμένα: διαβιβαστικό και συνοπτική ανάλυση, Ε. Καρίνου, και το προσχέδιο π.δ.).

Το ΔΣ μελέτησε το υποβληθέν προσχέδιο προεδρικού διατάγματος. Το ΔΣ επαίνεσε το έργο της επιτροπής για τον όγκο του εκπονηθέντος νομοθετικού κειμένου και την επιμελή και ολοκληρωμένη επεξεργασία του.

Έγινε εκτενής συζήτηση, κατά την οποία το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε το υποβληθέν προσχέδιο. Για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου π.δ. απαιτείται η επεξεργασία προοιμίου (τα «έχοντας υπόψη») και ένας τελικός νομικοτεχνικός έλεγχος. Το ΔΣ εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να διαμορφώσει το τελικό σχέδιο, με τη συνδρομή του κ. Κονδύλη, το αμέσως επόμενο διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος τα μέλη του ΔΣ επιφυλάσσονται να υποβάλουν τυχόν συμπληρωματικές παρατηρήσεις προκειμένου ο Πρόεδρος να τις ενσωματώσει στο τελικό κείμενο που θα αποστείλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρμοδίως.

2. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με το αίτημα για την αναγνώριση του εργαστηρίου AGROLAB-RDS ΑΕ, για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.                                                  

Το ΔΣ, συμφωνώντας με την εισήγηση, αναγνωρίζει το εργαστήριο AGROLAB-RDS ΑΕ για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016/01.02.2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016). Η αναγνώριση αφορά την παρακάτω παράμετρο: ολική α- και β-ακτινοβολία σύμφωνα με το ISO 11704:2010. Η αναγνώριση ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. 

3. Ανακοινώσεις - Διάφορα θέματα:

(α)  Συμμετοχή της ΕΕΑΕ στη διεθνή άσκηση ετοιμότητας Convex 2d, 5-6 Οκτωβρίου 2016.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στη διεθνή άσκηση ConvEx-2d, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2016 (ενημερωτική έκθεση, με Α.Π.: Α.γ/999/12072/2016/18.10.2016, Α. Μαλτέζος).

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της άσκησης εστιάζεται στο ότι το σενάριό της αφορούσε συμβάν στον πυρηνικό σταθμό Cernavoda στη Ρουμανία μετά από σεισμό.

(β) Έλεγχος μετά από ενεργοποίηση portals στη Χαλυβουργία Ελλάδος.

Το  ΔΣ ενημερώθηκε  για τον  εντοπισμό ραδιενεργού πηγής (Cs-137) μετά από ενεργοποίηση portal στη Χαλυβουργία Ελλάδος (ενημερωτική έκθεση, με Α.Π.: Α.γ/414/11713/2016/12.10.2016, Μ. Νικολάκη και  Μ. Λασηθιωτάκης).

(γ)  Εγκατάσταση μηχανημάτων ακτινοθεραπείας (γραμμικοί επιταχυντές) με δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) επίκειται η εγκατάσταση 10 νέων γραμμικών επιταχυντών σε 7 δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι έχουν αρχίσει να υποβάλλονται από τα νοσοκομεία οι αιτήσεις για τη χορήγηση από την ΕΕΑΕ των απαιτούμενων εγκρίσεων κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων ακτινοθεραπείας. Συμβάλλοντας κατ' ελάχιστον στην κοινωνική προσφορά του εγχειρήματος, το ΔΣ αποφασίζει, ομόφωνα, την άνευ αντιτίμου προσφορά των υπηρεσιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων από την ΕΕΑΕ.

(δ)  Αίτηση ακύρωσης απόφασης του ΔΣ (3/237/22.04.2016).

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αίτηση ακύρωσης που έχει ασκήσει η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Παπανικολός - Α. Μπούμπας ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο Mediray ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την ακύρωση της απόφασης της 237ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 22.04.2016, σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης της εταιρείας για την παροχής υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης (θέμα 3).

4. Άδεια σκοπιμότητας μονάδας κυκλοτρονίου για την παραγωγή ραδιοϊσοτόπων με χρήση στην έρευνα, εκπαίδευση και ιατρικές διαγνωστικές εφαρμογές.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την υποβολή αίτησης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στη ΓΓΕΤ για τη έκδοση άδειας σκοπιμότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία κυκλοτρονίου παραγωγής ραδιοϊσοτόπων εκπομπής ποζιτρονίων (PET) με χρήση στην έρευνα, εκπαίδευση και ιατρικές διαγνωστικές εφαρμογές (Μέρος 10 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας). Η ΓΓΕΤ ζητεί, με έγγραφό της με Α.Π: 156292/23.09.2016 (Α.Π. εισερχομένου ΕΕΑΕ: 11989/17.10.2016), τη γνωμάτευση της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση του ΤΑΕ (συνημμένο, Κ. Χουρδάκης, Σ. Βογιατζή), την παροχή θετικής γνωμάτευσης σχετικά με τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας σκοπιμότητας.

5.  Οικονομικά θέματα:

(α)  Απόδοση αναδρομικών εισφορών και κρατήσεων προς το ΜΤΠΥ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στη δικαστική αντιδικία της ΕΕΑΕ με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) (βλ. 239η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 10.06.2016, θέμα 5β· 230η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 19.06.2015, θέμα 3).

Το ΔΣ αποφάσισε την άμεση συμμόρφωση της ΕΕΑΕ προς τη δικαστική απόφαση υπ' αριθμ. 638/2016 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας για απόδοση αναδρομικών εισφορών και κρατήσεων προς το ΜΤΠΥ, όπως ζητούνται με το έγγραφο του ΜΤΠΥ με Α.Π. 38377/14.10.2016 (Α.Π. εισερχομένου ΕΕΑΕ: Δ.β 234/12189/20.10.2016). Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο, Δ. Μπούρας), επιφυλάσσεται για την οριστική διευθέτηση άμα τη λήψει της απόφασης επί του κυρίου ενδίκου βοηθήματος.

(β)  Καταβολή επιπλέον αμοιβών.

Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο, Δ. Μπούρας) σχετικά με αμοιβή για πρόσθετη απασχόληση της κ. Θ. Ζορμπάκη, αποφάσισε, ομόφωνα, την παροχή στην κ. Θ. Ζορμπάκη πρόσθετης αμοιβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9γ, του άρθρου 24 του ν.4386/2016. Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

6. Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση μετρήσεων στο περιβάλλον συγκεκριμένου αριθμού σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2017.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο, Ε. Καραμπέτσος) την οποία έκανε ομόφωνα αποδεκτή, ως προς τον προτεινόμενο αριθμό σταθμών κεραιών (1850) στο περιβάλλον των οποίων θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις εντός του έτους 2017 από εξωτερικά συνεργεία και την κατανομή αυτών στα πέντε (5) προτεινόμενα γεωγραφικά τμήματα, όπως και ως προς τον στόχο του αριθμού των σταθμών κεραιών στο περιβάλλον των οποίων θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις από την υπηρεσία για το ίδιο έτος (350-450).

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση, να πραγματοποιηθούν πέντε (5) ηλεκτρονικοί διεθνείς ανοιχτοί διαγωνισμοί για το έτος 2017, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στη βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με εφαρμογή του δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 100%, για τον καθέναν από αυτούς, κατά το έτος 2018. Με τον τρόπο αυτό, ο προϋπολογισμός των 5 ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την πραγματοποίηση μετρήσεων στο περιβάλλον 1850 σταθμών κεραιών θα ανέλθει συνολικά σε 405.229,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2017 (810.458,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη διετία 2017-2018). Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 15% χαμηλότερος (ανά σταθμό κεραιών για κάθε τμήμα) από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του προηγούμενου διαγωνισμού (διακήρυξη με Α.Π.: Δ.β/271/371/27.11.2014) που αφορούσε την διετία 2015-2016 (περιελάμβανε, επίσης, δικαίωμα προαίρεσης).

Στη συνέχεια το ΔΣ εξέτασε το σχέδιο διακήρυξης που προετοίμασε η υπηρεσία (συνημμένο). Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει το σχέδιο, αφού πρώτα συμπληρωθεί η παρ. 16 του σχεδίου διακήρυξης («Προσφυγές») με διάταξη ώστε η άσκηση προσφυγών από 1.1.2017 να γίνεται με βάση τον νέο ν. 4412/2016, όπως θα ισχύσει.

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν.