244η συνεδρίαση, 16.01.2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ένταξη Προγραμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

2. Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση εγκατάστασης παραγωγής ισοτόπων για PET.

3. Επιστολή Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος σχετικά με την απασχόληση προσωπικού σε ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ένταξη Προγραμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

To ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού (συνημμένο Δ. Μπούρας), την ένταξη των προγραμμάτων που αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της ΕΕΑΕ:

Α/Α       Τίτλος προγράμματος Κωδικός   Προϋπολογισμός  Επιστημονικός υπεύθυνος
1 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης της επόπτευσης της ραδιενέργειας περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και χαρακτηρισμός υλικών σε καταστάσεις υφιστάμενης και σχεδιασμένης έκθεσης καθώς και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 001-01 450.000 Υπεύθυνος του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος
2 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών 001-02 725.000 Υπεύθυνος του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολίων
3 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης διαλειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων 001-03

450.000

Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Τεχνικής Υποστήριξης
4 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και πιστοποίησης στην ακτινοπροστασία σε επαγγελματικά εκτιθέμενους στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες καθώς και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4085/2012) στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο του ΔΟΑΕ 001-04 85.000 Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης
5 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων –ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ 001-05 140.000 Υπεύθυνος του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
6 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης επιχειρήσεων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και επιχειρήσεων μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών 001-06 615.000 Υπεύθυνος του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων εργαστηρίων ιατρικών, βιομηχανικών, ερευνητικών και λοιπών εφαρμογών
7 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων 001-07 170.000 Υπεύθυνος του Τμήματος Δοσιμετρίας
8 Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης 001-08 300.000 Υπεύθυνος του Γραφείου Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Τα προγράμματα θα έχουν τριετή διάρκεια, με ημερομηνία έναρξης την 1/1/2017 και ημερομηνία λήξης 31/12/2019 και αποτελούν υποέργα του τρέχοντος κυρίου προγράμματος του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ «001 - Έλεγχος και παρακολούθηση σε θέματα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας του πληθυσμού από τις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες».

Όπου ελλείπει ο επιστημονικός υπεύθυνος (προϊστάμενος της αντίστοιχης μονάδας με βάση το οργανόγραμμα, όπως ισχύει) και έως ότου ορισθεί, τις υποχρεώσεις του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου εκτελεί ο ιεραρχικώς ανώτερος και, αν αυτός δεν είναι ορισμένος, ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ.

 

2.  Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση εγκατάστασης παραγωγής ισοτόπων για PET.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την κατάθεση αίτησης της εταιρείας SYN INNOVATION LAB. A.E. για την προέγκριση κατασκευής εγκατάστασης επιταχυντή σωματιδίων-κυκλότρου για την παραγωγή βραχύβιων ιατρικών ραδιοϊσοτόπων (σε συνέχεια της χορήγησης στην εταιρεία της απαιτούμενης άδειας σκοπιμότητας, βλ. σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ κατά την 234η  συνεδρίαση στις 14.12.2015, θέμα 2).

Με βάση τη νομοθεσία (μέρος 10 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) η αξιολόγηση των στοιχείων για την προέγκριση κατασκευής και της άδειας λειτουργίας γίνεται από Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή που συγκροτεί η ΕΕΑΕ.

Σε συνέχεια των παραπάνω, το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, την συγκρότηση Επιτροπής ως ακολούθως:

Γεώργιος Παναγιωτάκης (ΔΣ ΕΕΑΕ), Κυριάκος Στριγγάρης (ΔΣ ΕΕΑΕ), Εμμανουήλ Δρης ή Δρυς (καθηγητής ΕΜΠ), Σταυρούλα Βογιατζή (ΤΑΕ/ΔΑΕ), Μηνάς Παπαδόπουλος (ΙΠΡΕΤΕΑ/ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»).

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γ. Παναγιωτάκης και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Κυρ. Στριγγάρης.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει η εταιρεία και θα υποβάλλει στο ΔΣ της ΕΕΑΕ σχετική αξιολόγηση.

 

3. Επιστολή Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος σχετικά με την απασχόληση προσωπικού σε ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 42/12.12.2016 επιστολής της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος (ΟΤΑΕ) (Α.Π. ΕΕΑΕ: 14629/15.12.2016), με την οποία φέρονται υπόψη της ΕΕΑΕ περιπτώσεις απασχόλησης εργαζόμενων σε ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών, με προσόντα, κατά τους ισχυρισμούς τους,  μη ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

Επίσης, το ΔΣ έλαβε γνώση του προκαταρκτικού απαντητικού εγγράφου προς στην ΟΤΑΕ (έγγραφο με Α.Π.: Π/430/14629/27.12.2016), καθώς και των ενεργειών της υπηρεσίας, η οποία έχει ήδη ζητήσει από τις διοικήσεις και τους υπευθύνους εργαστηρίων ακτινοβολιών την υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας, ονομαστικών καταστάσεων του απασχολούμενου εκεί προσωπικού ώστε να διαπιστωθεί η βασιμότητα των διατυπωθέντων στο έγγραφο της  Ομοσπονδίας  ισχυρισμών.

Το ΔΣ αναμένει την υποβολή των ζητηθέντων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί, ή μη, η ύπαρξη του προβλήματος που περιγράφεται στην προαναφερόμενη επιστολή της ΟΤΑΕ.  Σε περίπτωση μη τεκμηρίωσης του προβλήματος από τη διενεργούμενη διερεύνηση, η ΟΤΑΕ θα πρέπει να αποστείλει ονομαστικά τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην προαναφερόμενη επιστολή της υπ’ αριθ. 42/12.12.2016. Μόλις η ΕΕΑΕ διαπιστώσει την τέλεση αξιόποινων πράξεων θα παραπέμψει τους φακέλους και τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη της στις αρμόδιες αρχές και δη εισαγγελικές.

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd