245η συνεδρίαση, 24.03.2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Καθορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας σε επεμβατικούς ιατρούς μη ακτινολόγους-αγγειοχειρουργούς.
  2. Αναγνώριση επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας στους βιομηχανικούς ραδιογράφους που συμμετέχουν στα προγράμματα των εκπαιδευτικών κέντρων της ΕΛΕΜΚΕ.
  3. Προέγκριση κατασκευής εγκατάστασης παραγωγής ισοτόπων για ΡΕΤ της εταιρείας SYN INNOVATION LAB A.E.
  4. Σχέδιο υπουργικής απόφασης για ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ για την πυρηνική ασφάλεια.
  5. Πρόταση για παροχή πιστωτικών μονάδων από το ΕΜΠ στους συμμετέχοντες στο PGEC.
  6. Σχέδιο υπουργικής απόφασης για την αναπροσαρμογή των διοικητικών προστίμων του άρθρου 46 του ν. 4310/2014.
  7. Σχέδιο κανονισμού ακροάσεων.
  8. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
  9. Οικονομικά θέματα: (α) Απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας δοσιμέτρων (β) Ένταξη Προγραμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.
  10. Ανακοινώσεις - Διάφορα Θέματα: (α) Συμμετοχή της ΕΕΑΕ στη διεθνή άσκηση ετοιμότητας Convex-3, 2017 (β) Προπαρασκευαστική συνάντηση για την αξιολόγηση IRRS follow up (γ) Επιτόπιες μετρήσεις στο ΒΙΟΚΑ Κερατέας σε φορτίο απορριμμάτων αυξημένης ραδιενέργειας (δ) Εκδήλωση για τα 30 χρόνια της ΕΕΑΕ.

ΘΕΜΑΤΑ

1.   Καθορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας σε επεμβατικούς ιατρούς μη ακτινολόγους-αγγειοχειρουργούς.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αίτηση και το υποβληθέν πρόγραμμα εκπαίδευσης που κατέθεσαν στην ΕΕΑΕ (στις 8.2.2017) η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδοαγγειακής Χειρουργικής, για  την πιστοποίηση της επάρκειας γνώσεων ως προς την ακτινοπροστασία έμπειρων αγγειοχειρουργών.

Τα μέλη του ΔΣ μελέτησαν την εισήγηση της Διεύθυνσης Έρευνας Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης (συνημμένο, Κ. Καρφόπουλος). Κατά τη συζήτηση τονίσθηκε η σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας των ιατρών μη ακτινολόγων-αγγειοχειρουργών, και η ανάγκη πραγματοποίησης προγράμματος εκπαίδευσής τους και πιστοποίησης της επάρκειάς τους σε θέματα ακτινοπροστασίας.

Το ΔΣ συμφώνησε, ομόφωνα, με το περιεχόμενο της εισήγησης της υπηρεσίας και αποφάσισε την άμεση εκκίνηση του προτεινόμενου προγράμματος. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, λαμβανομένης υπόψη της προηγουμένης διαδικασίας με τους καρδιολόγους (σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του ΔΣ κατά την 230η συνεδρίαση της 19.6.2015, θέμα 2), ανατέθηκε στον κ. Κ. Στριγγάρη, η εισήγηση του οποίου επισυνάπτεται στην απόφαση της ΕΕΑΕ επί του θέματος αυτού.

2.   Αναγνώριση επάρκειας γνώσεων ακτινοπροστασίας στους βιομηχανικούς ραδιογράφους που συμμετέχουν στα προγράμματα των εκπαιδευτικών κέντρων της ΕΛΕΜΚΕ.

Το ΔΣ μελέτησε την αίτηση  με τα υποβληθέντα στοιχεία που κατέθεσε στην ΕΕΑΕ (στις 17.1.2017) η Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ - επιστημονικό/επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για την αναγνώριση της επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας του προσωπικού βιομηχανικής ραδιογραφίας, το οποίο συμμετέχει στα προγράμματα των εκπαιδευτικών κέντρων της ΕΛΕΜΚΕ.

Μετά από καταρχήν συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το ΔΣ αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης, προς περαιτέρω διερεύνηση των προϋποθέσεων για τη συνέχιση της διαδικασίας που αφορά το υποβληθέν αίτημα.

3.   Προέγκριση κατασκευής εγκατάστασης παραγωγής ισοτόπων για ΡΕΤ της εταιρείας SYN INNOVATION LAB A.E.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της ομόφωνα θετικής γνωμάτευσης της ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής (όπως συστάθηκε με βάση τη σχετική απόφαση του ΔΣ κατά την 244η συνεδρίαση της 20.01.2017, θέμα 2), η οποία εξέτασε τον φάκελο της αίτησης της εταιρείας (βλ. συνημμένο Πρακτικό, όπως διαβιβάσθηκε στο ΔΣ από τον Πρόεδρο της επιτροπής, και μέλος του ΔΣ της ΕΕΑΕ, κ. Γ. Παναγιωτάκη).

Σε συνέχεια των παραπάνω, το ΔΣ ομόφωνα συμφώνησε στη χορήγηση προέγκρισης κατασκευής εγκατάστασης παραγωγής ισοτόπων για ΡΕΤ στην εταιρεία SYN INNOVATION LAB A.E.

4.   Σχέδιο υπουργικής απόφασης για ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ για την πυρηνική ασφάλεια.

Το ΔΣ μελέτησε το σχέδιο υπουργικής απόφασης που προετοίμασε η υπηρεσία (συνημμένο, Δ. Μητράκος) με θέμα: Τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθ. Π/122/305/2012 (Β' 2877/26.10.2012) «Βασικές απαιτήσεις ? αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων» για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ του συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 (L 219/25.7.2014) «για τροποποίηση της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων».

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε το υποβληθέν σχέδιο και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να το προωθήσει για την έκδοση της υπουργικής απόφασης, καθώς και να το προ-κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 33 της συνθήκης της Ευρατόμ.

5.   Πρόταση για παροχή πιστωτικών μονάδων από το ΕΜΠ στους συμμετέχοντες στο PGEC.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόταση για παροχή πιστωτικών μονάδων (ECTS) από το ΕΜΠ στους συμμετέχοντες στο Postgraduate Educational Course in Radiation Safety and the Safety of Radiation Sources (PGEC), στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως περιφερειακού κέντρου εκπαίδευσης του ΔΟΑΕ στην Ευρώπη (ν. 4085/2012).

Τα μέλη του ΔΣ μελέτησαν την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο, Κ. Καρφόπουλος), με την οποία συμφώνησαν ομόφωνα. Το ΔΣ προτείνει στο ΕΜΠ τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας, προς υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΕΕΑΕ και ΕΜΠ, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην ανωτέρω εισήγηση κείμενα.

6.   Σχέδιο υπουργικής απόφασης για την αναπροσαρμογή των διοικητικών προστίμων του άρθρου 46 του ν. 4310/2014.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων (συνημμένο, Κ. Χουρδάκης) για την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία το κατώτερο όριο διοικητικών προστίμων αναπροσαρμόζεται στα 500 Ευρώ, βάσει του  άρθρου 46, παράγραφος 3, περίπτωση β του ν. 4310/2014. Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα με την εισήγηση και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προωθήσει στον υπουργό το προτεινόμενο σχέδιο (επισυναπτόμενο στην εισήγηση) υπουργικής απόφασης.

7.   Σχέδιο κανονισμού ακροάσεων.

Το ΔΣ μελέτησε το υποβληθέν (συνημμένο, Α. Μεταξάκη) σχέδιο Κανονισμού Ακροάσεων που η ΕΕΑΕ εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 42, παράγραφος 4, περίπτωση ιδ του ν.4310/2014.

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε το σχέδιο και ανέθεσε στον Πρόεδρο και τον κ. Β. Κονδύλη την τελική νομοτεχνική επεξεργασία του κειμένου, προκειμένου ο Πρόεδρος να το αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

8.   Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με το αίτημα εξουσιοδότησης της εταιρείας ALS Czech Republic, s.r.o. ως «Εργαστηρίου ανάλυσης δειγμάτων» για τη διεξαγωγή μετρήσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και, ομόφωνα, απορρίπτει την αίτηση, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο, Κ. Ποτηριάδης), για τους παρακάτω λόγους:

α) Η μέτρηση των ραδιοϊσοτόπων του ουρανίου (U-238, U-234) δεν πραγματοποιείται από την ALS Czech Republic, s.r.o., αλλά από υπεργολάβο της. Δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις του νόμου και ειδικότερα των κριτηρίων της περίπτωσης α, παράγραφος 3, άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης Π/112/1057/2016 (Β' 241/09.02.2016).

β) Οι μετρήσεις της ολικής α-ακτινοβολίας και β-ακτινοβολίας έχουν διαπιστευθεί κατά ISO-17025 βάσει εσωτερικών μεθόδων χωρίς να εφαρμόζονται διεθνώς αναγνωρισμένες αναλυτικές τεχνικές προσδιορισμού (διεθνή πρότυπα του ISO). Δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις του νόμου, ειδικότερα το κριτήριο της περίπτωσης β, παράγραφος 3, άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης Π/112/1057/2016 (Β' 241/09.02.2016).

9.       Οικονομικά θέματα:

(α)  Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας δοσιμέτρων.

Το ΔΣ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 4, άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), συμφώνησε, ομόφωνα, με την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δοσιμετρίας (συνημμένο, Ε. Καρίνου) για την προμήθεια εξαρτημάτων ατομικών δοσιμέτρων με απ' ευθείας ανάθεση στην εταιρεία Karvonis ANT & Co OE (αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας RadPro International GmbH), με προϋπολογισμό στο επίπεδο των 40.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο προς ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

(β) Ένταξη Προγραμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τις συνημμένες εισηγήσεις της υπηρεσίας (Σ. Οικονομίδης, Δ. Μητράκος, Δ. Μπούρας), των παρακάτω προγραμμάτων:

 1. Κωδικού 034 για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research» (Horizon 2020).
 2. Κωδικού 034-1 για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «Coping with uncertainties for improved modelling and decision making in nuclear emergencies (CONFIDENCE)», στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος CONCERT (Horizon 2020).

10.    Ανακοινώσεις -- Διάφορα Θέματα:

(α)  Συμμετοχή της ΕΕΑΕ στη διεθνή άσκηση ετοιμότητας Convex-3, 2017.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στη διεθνή άσκηση ετοιμότητας ConvEx-3 του ΔΟΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2017 (ενημερωτική έκθεση, με Α.Π.: Α.γ/999/3253/2017/03.03.2017, Α. Μαλτέζος). Tο σενάριο της άσκησης αφορούσε συμβάν με σύγκρουση επιβατικού τρένου με τρένο που μετέφερε ραδιενεργά υλικά κλάσης 7 εντός σήραγγας πλησίον της Αθήνας.

(β)  Προπαρασκευαστική συνάντηση για την αξιολόγηση IRRS follow up.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Μαρτίου 2017 για την προπαρασκευή της επαναληπτικής διεθνούς αξιολόγησης της ΕΕΑΕ και του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας (IRRS follow up mission). Το IRRS follow up mission θα έχει ως κύριο στόχο την αξιολόγηση της προόδου που έχει συντελεστεί στην υλοποίηση των 28 συστάσεων (recommendations) και των 10 προτάσεων (suggestions) που περιλαμβάνονται στην έκθεση της αρχικής αξιολόγησης (IRRS mission) του έτους 2012.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις ημερομηνίες που συμφωνήθηκαν για την πραγματοποίηση του IRRS follow up mission (διάστημα 19-24 Νοεμβρίου 2017). Επίσης ενημέρωσε ότι ο ΔΟΑΕ αποδέχθηκε να καλύψει οικονομικά το κόστος της αποστολής. Η ΕΕΑΕ θα καλύψει μόνο τα τοπικά έξοδα της διοργάνωσης.

(γ)  Επιτόπιες μετρήσεις στο ΒΙΟΚΑ Κερατέας σε φορτίο απορριμμάτων αυξημένης ραδιενέργειας.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις επιτόπιες μετρήσεις που έγιναν στο ΒΙΟΚΑ Κερατέας σε φορτίο απορριμμάτων αυξημένης ραδιενέργειας στις 29/1 και 9/2/2017 (ενημερωτική έκθεση, με Α.Π.: 2490/16.2.2017, Γ. Μανουσαρίδης και Μ. Νικολάκη). Για τα αποτελέσματα των μετρήσεων έχει ενημερωθεί, κατόπιν αιτήματός του, και το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης, το ΔΣ ενημερώθηκε για μια σειρά περιστατικών που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, ειδικότερα: α) για το περιστατικό εύρεσης υπόπτου αντικειμένου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στις 19/1/2017 και στις μετρήσεις στις οποίες προέβη η ΕΕΑΕ σε δείγματα που συλλέχθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ (ενημερωτική έκθεση με Α.Π.: 2011/8.2.2017, Ι. Καΐσας, Μ. Νικολάκη)? β) για το συμβάν και τις επιτόπιες μετρήσεις που έγιναν σε απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Μεταμόρφωσης στις 3/2/2017 (ενημερωτική έκθεση με Α.Π.: 2011/8.2.2017, Κ. Χουρδάκης)? γ) για το συμβάν και τις επιτόπιες μετρήσεις που έγιναν σε απορριμματοφόρο του Δήμου Ηλιούπολης στις 21/3/2017 (ενημερωτική έκθεση με Α.Π.: Α.α/ 499/4001/2017, Γ. Μανουσαρίδης, Α. Λιώσσης).

Επισημαίνεται πως η συχνή εμφάνιση συμβάντων και αιτημάτων επιτόπου ελέγχων σε απορριμματοφόρα δείχνει την ανάγκη βελτίωσης των σχετικών διαδικασιών, ώστε να διευθετούνται με μικρότερη όχληση και χωρίς να προκαλούνται περιττές καθυστερήσεις στην αποκομιδή και διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.

(δ)  Εκδήλωση για τα 30 χρόνια της ΕΕΑΕ.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη του ΔΣ ότι ο Σεπτέμβριος του 2017 συμπίπτει χρονικά με την τριακονταετία από την επανίδρυση της ΕΕΑΕ με τη μορφή αρμόδιας κρατικής αρχής με ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο, όπως καθόρισε ο ν. 1733/1987. Με την ευκαιρία, το ΔΣ αποφάσισε να οργανωθεί επετειακή εκδήλωση. Επιπλέον, με την ευκαιρία της εκδήλωσης, και δεδομένης της επέκτασης των αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ στις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, το ΔΣ συμφώνησε να διερευνηθεί η δυνατότητα σχεδίασης και υιοθέτησης νέου λογοτύπου,  στο οποίο θα αποτυπώνεται ο σύγχρονος ρόλος της ΕΕΑΕ στους τομείς των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν.