246η συνεδρίαση, 16.06.2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Κλήσεις σε ακρόαση υπευθύνων ιατρικών εργαστηρίων.
2. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την εξέλιξη της κ. Ε. Καρίνου.
3. Εισήγηση ρυθμιστικού πλαισίου για τον τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος.
4. Οικονομικά θέματα:
α) Ένταξη Προγράμματος στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.
5. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα:
α) Προώθηση σχεδίου νόμου για τους ΕΛΚΕ.
β) Συμμετοχή στην άσκηση ECUREX-2016 .
γ) Αναμνηστικό λογότυπο για την επέτειο των 30 χρόνων.
δ) Απόδοση πιστωτικών μονάδων στους συμμετέχοντες στο PGEC.
ε) Επιτροπή για ενδεχόμενη αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων προς άσκηση της ατομικής δοσιμέτρησης.
στ) Επιστολή ΤΕΕ Κύπρου.
6. Ορισμός εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας στο ΕΚΕΦΕ «Δ».

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Κλήσεις σε ακρόαση υπευθύνων ιατρικών εργαστηρίων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει για την τεχνική εταιρεία TERRAMENDOR E.O.O.Σ., για το ΠΓΝ Ρίου Πατρών, για το ΓΝ Πατρών ʼγιος Ανδρέας, για το Εργαστήριο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών και για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής κατηγορίας Α-2 Κωνσταντίνου Καλαντζή που εδρεύει στο Αγρίνιο, από τις υπ’ αριθμ. Α.Π.:Α.α/499/7119/02.06.2017, Α.α/499/6282/16.05.2017, Α.α/499/6416/2017/18.05.2017 και Α.α/499/6769/2017/26.05.2017 εισηγήσεις (συνημμένα, Κ. Χουρδάκης).

Μετά από ενδελεχή μελέτη των προαναφερόμενων εισηγήσεων και των σχετικών συνημμένων εγγράφων της υπηρεσίας, και μετά από διεξοδική συζήτηση, το ΔΣ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4310/2014, ιδίως το άρθρο 43, παρ. 4, περίπτωση ιδ και το άρθρο 46, παρ. 3, καθώς και της υπ’ αριθμ. 7/245/24.3.2017 Απόφασης «Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ Β΄ 1405) αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

Α. Καλούνται σε ακρόαση δια εγγράφου υπομνήματος:
1) Η τεχνική εταιρεία TERRAMENDOR E.O.O.Σ, δια του υπεύθυνου ασφάλειας της ραδιενεργού πηγής, κ. Γεωργίου Σίδερη.
2) Το ΠΓΝ του Ρίου Πατρών, δια του νόμιμου εκπροσώπου του.
3) Το ΓΝ Πατρών ΄Αγιος Ανδρέας, δια του νόμιμου εκπροσώπου του.
4) Το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής κατηγορίας Α-2, δια του νόμιμου εκπροσώπου του, κ. Κωνσταντίνου Καλαντζή.

Β. Ορίζεται 3μελής επιτροπή ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΑΕ, η οποία αποτελείται από τους: Χ. Χουσιάδα (Πρόεδρος της επιτροπής), Α. Μεταξάκη και Κ. Χουρδάκη. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.

Γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ να εκδώσει τις σχετικές πράξεις διεξαγωγής ακρόασης, μετά της εντολής επίδοσής τους στους καλούμενους.

Δ. Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων υπομνημάτων, μετά των συνημμένων σχετικών εγγράφων η 14η Ιουλίου 2017.

Ε. Επισημαίνεται προς τους καλούμενους σε ακρόαση ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3 του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΑΕ, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ως άνω αναφερόμενων υπομνημάτων μετά των σχετικών εγγράφων, η διαδικασία ακρόασης θα ολοκληρωθεί ερήμην των καλουμένων, εκτός εάν έχει αποδεδειγμένα συντρέξει λόγος ανωτέρας βίας στο πρόσωπό τους.

ΣΤ. Τέλος, σε ότι αφορά το ακτινολογικό εργαστήριο, κατηγορίας Χ-2, του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, αποφασίζεται η αναστολή της ειδικής άδειας λειτουργίας του, μέχρι τον ορισμό υπευθύνου ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου αυτού, με προθεσμία συμμόρφωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Μετά την άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται οριστικά με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ, ο οποίος εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτόν.

2. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την εξέλιξη της κ. Ε. Καρίνου.
Το ΔΣ έλαβε γνώση της αίτησης της κ. Ε. Καρίνου για την εξέλιξή της από τη βαθμίδα B' στη βαθμίδα Α' ΕΛΕ. Επίσης έλαβε γνώση του διαβιβαστικού εγγράφου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο, Δ. Μπούρας).

Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα να συγκροτήσει Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 21 του τελευταίου νόμου ν. 4386/2016 και προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης των μελών της. Η Επιτροπή τελικά αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη                                          Αναπληρωματικά Μέλη

Χ. Χουσιάδας – Πρόεδρος
Κ. Χουρδάκης                                            Ι. Σταματελάτος
Κ. Ποτηριάδης                                           Α. Κλούβας
Γ. Παναγιωτάκης                                     Γ. Κίτης
Τζων Καλέφ-Εζρα                                   Ε. Ευσταθόπουλος

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος), Ε. Γεωργίου και Γ. Παναγιωτάκης. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.

3. Εισήγηση ρυθμιστικού πλαισίου για τον τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος.

Το ΔΣ μελέτησε το υποβληθέν (συνημμένο, Ε. Καραμπέτσος) σχέδιο νομοθεσίας (ΚΥΑ) και τα υποβαλλόμενα σχέδια κανονισμών της ΕΕΑΕ με σκοπό τη ρύθμιση του τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος στην Ελλάδα.

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τα ανωτέρω σχέδια και ανέθεσε στον Πρόεδρο και τον κ. Β. Κονδύλη να τα επεξεργαστούν νομοτεχνικά, και στη συνέχεια ο Πρόεδρος να διαβιβάσει το σχέδιο στον υπουργό για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Οικονομικά θέματα:

α) Ένταξη Προγράμματος στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.
Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη της οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος «Highly Miniatourised ASIC Radiation Detector» στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ (με Κωδικό 035), σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (επιστημονικός υπεύθυνος, Κ. Ποτηριάδης).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ESA (Euratom Space Agency). Το ΔΣ εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την πρωτοβουλία της ΕΕΑΕ να συμμετέχει στο υπόψη έργο.

5. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα:

α) Προώθηση σχεδίου νόμου για τους ΕΛΚΕ.
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την προώθηση σχεδίου νόμου για τους ΕΛΚΕ ΑΕΙ, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων. Επίσης, ενημερώθηκε για τα σχόλια/παρατηρήσεις που κατέθεσε ο ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στη διαβούλευση. Το ΔΣ προσβλέπει στην ψήφιση των ρυθμίσεων ελπίζοντας να αμβλυνθούν οι αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΕΛΚΕ.

β) Συμμετοχή στην άσκηση ECUREX-2016.
Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στη διεθνή άσκηση ετοιμότητας ECUREX-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ουγγρική Αρχή Ατομικής Ενέργειας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2017 (ενημερωτική έκθεση, με Α.Π.: Α.γ/999/5012/2017/13.04.2017, Α. Μαλτέζος). Tο σενάριο της άσκησης αφορούσε συμβάν στον πυρηνικό αντιδραστήρα Paks στην Ουγγαρία.

Επίσης το ΔΣ ενημερώθηκε για την πραγματοποίηση της διεθνούς άσκησης ετοιμότητας CONVEX-3 του ΔΟΑΕ, 21 – 22 Ιουνίου, στην οποία θα συμμετάσχει η ΕΕΑΕ.

γ) Αναμνηστικό λογότυπο για την επέτειο των 30 χρόνων.
Το ΔΣ ενημερώθηκε για το προτεινόμενο λογότυπο της επετείου των 30 χρόνων που φιλοτέχνησε η υπηρεσία. Το ΔΣ συγχαίρει την υπηρεσία για την προσεγμένη αποτύπωση της ουσιώδους πληροφορίας στο λογότυτυπο

6. Ορισμός εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Το ΔΣ έλαβε γνώση της αίτησης του κ. Γαβριήλ Παντελιά και της συνημμένης εισήγηση της υπηρεσίας. Μετά τη διαπίστωση από την εξέταση του φακέλου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (ΚΑ), το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την αναγνώριση του κ. Γαβριήλ Παντελιά ως «Υπεύθυνου Εμπειρογνώμονα Προγράμματος Ακτινοπροστασίας» στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», σύμφωνα με το άρθρο 1.1.7.1.2 των ΚΑ.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.