247η συνεδρίαση, 24.07.2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκθεση - Εισήγηση Επιτροπής για την «Έγκριση Εργαστηρίων για την Παροχή Υπηρεσιών Συστηματικής Ατομικής Δοσιμέτρησης».
  2. Επικύρωση πρακτικού κρίσης Ε. Καρίνου.
  3. Αναλύσεις Ραδονίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
  4. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ερευνητικού εργαστηρίου για έρευνα και μελέτες σε ζώα.
  5. Ανακοινώσεις –  Άλλα Θέματα: α) Αναφορά ελέγχου σε δέμα μεταφορικής στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», β) Έλεγχος μετά από ενεργοποίηση portals στη Χαλυβουργία Ελλάδος, γ) Ενημέρωση από Emergency Centre IAEA για τον σεισμό στην Κω.
  6. Σχέδιο ΠΔ – Οργανισμός της ΕΕΑΕ.
  7. Εκτός ημερήσιας διάταξης: εγκατάσταση απεικονιστικού συστήματος PET/CT με δωρεά της κας Ελένης Διγενοπούλου – Ζαφειροπούλου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκθεση - Εισήγηση Επιτροπής για την «Έγκριση Εργαστηρίων για την Παροχή Υπηρεσιών Συστηματικής Ατομικής Δοσιμέτρησης».

Τα ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα συνημμένα στην Πρόσκληση-ΗΔ:

(α) Έκθεση-Εισήγηση προς την ΕΕΑΕ της Επιτροπής σχετικά με την Έγκριση Εργαστηρίων για την Παροχή Υπηρεσιών Συστηματικής Ατομικής Δοσιμέτρησης (Ενδιάμεση έκθεση – έκδοση v5), και

(β) Το διαβιβαστικό της Έκθεσης e-mail του Προέδρου της Επιτροπής με χρονοσφραγίδα "Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017 2:32μμ"

αποφασίζει:

1. Ευχαριστεί την Επιτροπή για το μέχρι σήμερα έργο της, καθώς και για την πρόθεσή της να προχωρήσει σε Σχέδιο Κανονισμού, το οποίο και αναμένει.

2. Σχετικά με τα αναφερόμενα στα εδάφια 3 & 4 της Έκθεσης διατυπώνει την άποψη ότι οι όροι αδειοδότηση και έγκριση έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην κείμενη νομοθεσία για την απόδοση άλλων συγκεκριμένων λειτουργιών, σχετικών με το αντικείμενο της ΕΕΑΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να επιλεγεί ένας εκ των υπολειπόμενων δύο (αναγνώριση ή εξουσιοδότηση), μεταξύ των οποίων προκρίνεται ο όρος εξουσιοδότηση διότι χρησιμοποιείται και στη διάταξη του άρθρου 43, παρ.4, του ν.4310/2015, σύμφωνα με την οποία: «Η δοσιμέτρηση πραγματοποιείται από την ΕΕΑΕ ή από κατάλληλα εργαστήρια άλλων φορέων εξουσιοδοτημένων από την ΕΕΑΕ».

3. Σε σχέση με τα αναφερόμενα στα εδάφια 21, 22 & 23 της Έκθεσης, το ΔΣ αποδέχεται ότι αρκεί, όπως αναφέρει και η Έκθεση, η αναφερόμενη στο εδάφιο 21 Απόφαση της ΕΕΑΕ.

4. Συμφωνεί για την ανάγκη διερεύνησης παρεμπιπτόντων ζητημάτων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένει από την Επιτροπή σχέδιο του αναγκαίου προς αυτήν εγγράφου, κατά τα αναφερόμενα στο πιο πάνω σχετικό (β).


2. Επικύρωση πρακτικού κρίσης Ε. Καρίνου.

Το ΔΣ, ομόφωνα, επικύρωσε το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την προαγωγή της Ε. Καρίνου και ενέκρινε την τοποθέτησή της στην Α΄ Βαθμίδα ΕΛΕ.


3. Αναλύσεις Ραδονίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

To ΔΣ αφού μελέτησε ενδελεχώς, αποδέχεται, εν γένει, την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο, Κ. Ποτηριάδης). Το ΔΣ αποφασίζει και προτείνει άμεσα την εκπόνηση μελέτης, με ευθύνη του Υπευθύνου Ύδρευσης του δήμου Αρναίας, από κατάλληλο εργαστήριο, η οποία θα κατατεθεί στην ΕΕΑΕ προκειμένου να εκτιμήσει την τυχόν διακινδύνευση της υγείας του πληθυσμού στην Αρναία. Η μελέτη πρέπει να περικλείει:

1. Την εκτίμηση της δόσης λόγω κατάποσης του πόσιμου νερού σε αντιπροσωπευτικό μέλος του πληθυσμού στην Αρναία σε ετήσια βάση.

2. Την εκτίμηση της Ενδεικτικής Δόσης (ΕΔ – δεσμευθείσας ενεργού δόσης κατά τη διάρκεια ενός έτους) λόγω κατάποσης από όλα τα φυσικά ραδιονουκλίδια, που βρίσκονται στο νερό της Αρναίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Π/112/1057/2016/01.02.2016 περί «θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ 241/Β/9.2.2016).

3. Την εκτίμηση της συνεισφοράς του ραδονίου που προέρχεται από το πόσιμο νερό στη συγκέντρωση του εσωτερικού αέρα.


4. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ερευνητικού εργαστηρίου για έρευνα και μελέτες σε ζώα.

Το ΔΣ ενέκρινε, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση του ΤΑΕ (συνημμένο, Κ. Χουρδάκης, Ι. Καΐσας), τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας στο τμήμα ακτινοθεραπείας του Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νοσημάτων «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» για την έναρξη λειτουργίας ερευνητικού εργαστηρίου κατηγορίας ΕΡ-Σ.


5. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα.

α) Αναφορά ελέγχου σε δέμα μεταφορικής στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το συμβάν που αφορούσε πτώση χαρτοκιβώτιου που περιείχε ραδιενεργό ιώδιο (Ι-131), της εταιρείας DHL στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ενημερωτική έκθεση με Α.Π.: Α.α/499/8821/2017/05.07.2017, Γ. Μανουσαρίδης και Π.Τριτάκης).

β) Έλεγχος μετά από ενεργοποίηση portals στη Χαλυβουργία Ελλάδος.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον εντοπισμό ρυπασμένων μεταλλικών αντικειμένων με το ραδιονουκλίδιο Th-232 μετά από ενεργοποίηση ανιχνευτών portals στη Χαλυβουργία Ελλάδος (ενημερωτική έκθεση με Α.Π.: Α.γ/414/9270/2017/14.07.2017, Μ. Νικολάκη και Μ. Λασηθιωτάκης).

γ) Ενημέρωση από Emergency Centre IAEA για τον σεισμό στην Κω.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αποστολή έκτακτης ειδοποίησης του κέντρου συμβάντων και έκτακτης ανάγκης (EMERCON) του ΔΟΑΕ (στις 21.07.2017 και ώρα 3:15 πμ) για την παροχή, εάν ζητηθεί, συνδρομής σε συνέχεια του σεισμού στην Κω, καθώς και για το περιεχόμενο της απάντησης της ΕΕΑΕ για την μη ύπαρξη αναγκαιότητας για παροχή διεθνούς συνδρομής (e-mail προς ΔΟΑΕ με κοινοποίηση στην Πρεσβεία της Βιέννης, την ΓΓΠΠ και την πολιτική ηγεσία, την Παρασκευή 21.07.2017 και ώρα 1:27 μμ).


6. Σχέδιο ΠΔ – Οργανισμός της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ μελέτησε και εγκρίνει το επεξεργασμένο σχέδιο ΠΔ «Οργανισμός της ΕΕΑΕ», με βάση τις παρατηρήσεις που κοινοποιήθηκαν με το έγγραφο υπ’ αριθμ. 611/21.07.2017 (με Α.Π. εισερχομένου εγγράφου στην ΕΕΑΕ: 9584/24.07.2017).

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να διαμορφώσει το τελικό κείμενο και να το υποβάλλει αρμοδίως για την έκδοση του ΠΔ.


7. Εκτός ημερήσιας διάταξης: εγκατάσταση απεικονιστικού συστήματος PET/CT με δωρεά της κας Ελένης Διγενοπούλου – Ζαφειροπούλου.

Ο κ. Παναγιωτάκης ενημέρωσε το ΔΣ για τη δωρεά της κας Ελένης Διγενοπούλου – Ζαφειροπούλου για την εγκατάσταση απεικονιστικού συστήματος PET/CT προς το Ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εγκατάστασή του επίκειται να γίνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Συμβάλλοντας κατ’ ελάχιστον στην κοινωνική προσφορά του εγχειρήματος, το ΔΣ αποφασίζει, ομόφωνα, την άνευ αντιτίμου προσφορά των υπηρεσιών αδειοδότησης της εγκατάστασης από την ΕΕΑΕ.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.