248η συνεδρίαση, 08.09.2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Νέο λογότυπο της ΕΕΑΕ.

 

Σε συνέχεια απόφασης κατά την 245η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 24.03.2017 [θέμα 10 (δ] η Υπηρεσία (Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων) προετοίμασε με τη βοήθεια εξωτερικού γραφείου γραφιστών και θέτει υπόψη του ΔΣ τα 3 συνημμένα σχέδια λογοτύπου. Επίσης, το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων προσκάλεσε όλο το προσωπικό της ΕΕΑΕ να διατυπώσει την προτίμησή του ηλεκτρονικά, μέσω doodle, για ένα από τα παραπάνω 3 σχέδια, απ' όπου προέκυψε ελαφρά υπεροχή του σχεδίου Νο3.

Και τα 3 σχέδια ικανοποιούν την απαίτηση για αποτύπωση της ιοντίζουσας και της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του ΔΣ. Το ΔΣ συμφωνεί ότι και οι 3 εκδοχές είναι εύληπτες, αισθητικά ικανοποιητικές και υπερτερούν σημαντικά του λογότυπου που χρησιμοποιείται σήμερα.

Κατόπιν τούτου, το ΔΣ ομόφωνα προκρίνει το σχέδιο 3, το οποίο και επιλέγει ως νέο λογότυπο της ΕΕΑΕ.

 

Το εν λόγω θέμα  επικυρώνεται  αυθημερόν.