249η συνεδρίαση, 13.10.2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έκθεση - Εισήγηση της Επιτροπής σχετικά με την εξουσιοδότηση Εργαστηρίων για την Παροχή Υπηρεσιών Συστηματικής Ατομικής Δοσιμέτρησης.

2. Αναγνώριση Εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

3. Αναλύσεις Ουρανίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).

4. Πορίσματα – Εισηγήσεις Πράξεων διεξαγωγής ακροάσεων.

5. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για προαγωγή σε Α΄ βαθμίδα ΕΛΕ.

6. Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο π.δ. των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

7. Εφαρμογή τελικών και μεταβατικών διατάξεων του ν.4485/2017 για την οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ.

8. Ένταξη του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΑΥΡΑ στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

9. Ανακοινώσεις – Ά3λλα Θέματα.

α) Ανίχνευση Ru-106 στη δειγματοληψία φίλτρου αερολύματος.

β) Έκδοση π.δ. για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων & ραδιενεργών αποβλήτων.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Έκθεση - Εισήγηση της Επιτροπής σχετικά με την εξουσιοδότηση Εργαστηρίων για την Παροχή Υπηρεσιών Συστηματικής Ατομικής Δοσιμέτρησης.

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής απόφασης επί του ιδίου θέματος (247η Συνεδρίαση στις 24/07/2017, θέμα 1) η Επιτροπή κατέθεσε στο ΔΣ την τελική της έκθεση, συνοδευόμενη από σχέδιο κανονιστικής πράξης για την εξουσιοδότηση εργαστηρίων/φορέων ατομικής δοσιμέτρησης (Απόφαση ΕΕΑΕ) και κείμενο επιστολής με ερωτήματα προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού (συνημμένα). Το ΔΣ σημειώνει, με ικανοποίηση, την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής και ευχαριστεί τα μέλη της για το ουσιαστικό έργο τους.

Το ΔΣ  αποδεχόμενο την Έκθεση – Εισήγηση της Επιτροπής, καθώς επίσης και το κείμενο του σχεδίου απόφασης για την εξουσιοδότηση φορέων/εργαστηρίων ατομικής δοσιμέτρησης, συμφώνησε με την άμεση αποστολή της προτεινόμενης επιστολής, με τα ερωτήματα, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μαζί με το σχέδιο απόφασης που κατέθεσε η Επιτροπή, προς υποβολή ενδεχόμενων παρατηρήσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, στη συνέχεια των οποίων το ΔΣ θα επανέλθει επί του θέματος.

 

2. Αναγνώριση Εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με το αίτημα για την αναγνώριση του εργαστηρίου Agrolab-RDS, για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ, συμφωνώντας με την εισήγηση, παρέχει εξουσιοδότηση στο εργαστήριο Agrolab-RDS για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016/01.02.2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016). Η εξουσιοδότηση αφορά την παρακάτω παράμετρο: Προσδιορισμός των ισοτόπων του Ουρανίου με ICP-MS: U-234 & U-238 σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 17294-2. Η εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

3. Αναλύσεις Ουρανίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με την παρακολούθηση της παρουσίας ουρανίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη χώρα μας.

Το ΔΣ συμφωνώντας με την εισήγηση, ζητά από την υπηρεσία να την προωθήσει προς το Υπουργείο Υγείας, το οποίο βάσει του άρθρου 7, παρ. 1.2.β της κ.υ.α. Π/112/1057/2016,  μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση εγκυκλίου προς τους υπευθύνους ύδρευσης. Η ΕΕΑΕ προτείνει να συμπεριληφθούν στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας τα αναφερόμενα στη συνημμένη εισήγηση.

 

4. Πορίσματα – Εισηγήσεις Πράξεων διεξαγωγής ακροάσεων.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΑΕ αφού έλαβαν γνώση των πορισμάτων – εισηγήσεων (συνημμένα, Α. Μεταξάκη) της 3μελούς επιτροπής ακρόασης, η οποία συνεδρίασε στις 28/08/2017 και η οποία είχε οριστεί με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ, στην 246η Συνεδρίασή του (16.06.2017), μετά την κλήση σε ακρόαση των:

Α. Εταιρείας TERRAMENTOR Ε.Ο.Ο.Σ. όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Σίδερη,

Β. Κωνσταντίνο Καλατζή, πυρηνικό ιατρό, υπεύθυνο του εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής που εδρεύει στο Αγρίνιο, οδός Φλ. Καραπαπά 4,

Γ.  Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του Θεόδωρο Πισιμίση,

Δ. Γ.Ν.Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του Θεόδωρο Σερεμέτη,

αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής:

Α. Για την Εταιρεία TERRAMENTOR Ε.Ο.Ο.Σ. την επιβολή προστίμου πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) και την αποστολή του σχετικού φακέλου με αναφορά της ΕΕΑΕ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Β. Για τον Κωνσταντίνο Καλατζή την επιβολή προστίμου δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000 €).

Γ. Για το Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» την επιβολή σύστασης, προκειμένου να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της εν θέματι κατάστασης, καθώς και την επιβολή προστίμου, ποσού πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €), το οποίο θα καταπέσει, εάν μετά το πέρας τριμήνου από την επίδοση της απόφασης δεν έχει συμμορφωθεί προς την παρούσα απόφαση επί της διεξαχθείσας ακρόασης και επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση,  παραπομπή του θέματος στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας του Υπουργείου Υγείας προς διερεύνηση και για τις δικές τους νόμιμες ενέργειες.

Δ. Για το Γ.Ν.Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», την επιβολή σύστασης, προκειμένου να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της εν θέματι κατάστασης, καθώς και την επιβολή προστίμου, ποσού πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €), το οποίο θα καταπέσει, εάν μετά το πέρας τριμήνου από την επίδοση της απόφασης δεν έχει συμμορφωθεί προς την παρούσα απόφαση επί της διεξαχθείσας ακρόασης και επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση,  παραπομπή του θέματος στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας του Υπουργείου Υγείας προς διερεύνηση και για τις δικές τους νόμιμες ενέργειες.

 

5. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για προαγωγή σε Α΄ βαθμίδα ΕΛΕ.

Το ΔΣ έλαβε γνώση την αίτηση του κ. Α. Μαλτέζου για την εξέλιξή του από τη βαθμίδα B' στη βαθμίδα Α' ΕΛΕ. Επίσης έλαβε γνώση του διαβιβαστικού εγγράφου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο, Δ. Μπούρας).

Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα να συγκροτήσει Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4386/2016 και προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης των μελών της. Η Επιτροπή τελικά αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη                                                               Αναπληρωματικά Μέλη

Χ. Χουσιάδας – Πρόεδρος                                         

Κ. Χουρδάκης                                                                   Ε. Καρίνου

Κ. Ποτηριάδης                                                                 Α. Κλούβας

Γ. Παναγιωτάκης                                                           Π. Καραΐσκος  

Ε. Ευσταθόπουλος                                                        Ε. Γεωργίου

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος), Α. Κλούβας και Γ.Παναγιωτάκης. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.

  

6. Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο π.δ. των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. 

Το ΔΣ είχε ενδελεχή ενημέρωση επί του θέματος και διαπίστωσε ότι το κείμενο της έκθεσης της διαβούλευσης  που προετοίμασε η υπηρεσία (συνημμένο, Ε. Καρίνου, Κ. Χουρδάκης, Α. Μεταξάκη) κινείται προς την ορθή κατεύθυνση.

Το ΔΣ εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Πρόεδρο να συναντήσει, με όσα από τα μέλη του ΔΣ το επιθυμούν, τους εκπροσώπους των φορέων που το έχουν ζητήσει, να καταγράψει και να αξιολογήσει τις σχετικές παρατηρήσεις τους, προκειμένου να διαμορφώσει το τελικό κείμενο, το οποίο και θα αποστείλει στα μέλη του ΔΣ προς λήψη τελικής απόφασης και αποστολή της έκθεσης διαβούλευσης και του σχεδίου π.δ. στον Υπουργό.

 

7. Εφαρμογή τελικών και μεταβατικών διατάξεων του ν.4485/2017 για την οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ. 

Το ΔΣ αφού μελέτησε την εισήγηση της ΓΕΛ (συνημμένο, Δ. Μπούρας) την αποδέχεται και αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

1) Την έκδοση κανονιστικής πράξης για τον ορισμό του Προέδρου της ΕΕΑΕ ως διατάκτη  (άρθρο 62 του ν.4485/2017 και άρθρο 65 του ν.4270/2014)

2) Την τοποθέτηση των υπευθύνων ως εξής:

- του κ. Δ. Μπούρα ως Προϊστάμενου της ΜΟΔΥ και ΠΟΥ,

- της κ. Θ. Ζορμπάκη ως αναπληρώτριας ΜΟΔΥ και ΠΟΥ  και

- της κ. Σ. Κισκύρα ως επικεφαλής του γραφείου ταμειακής διαχείρισης

 

8. Ένταξη του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΑΥΡΑ στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

 

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη της οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» (ΑΥΡΑ),  στον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ (με Κωδικό 036), σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (επιστημονικός υπεύθυνος, Ε. Καρίνου).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

9. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα.

α) Ανίχνευση Ru-106 στη δειγματοληψία φίλτρου αερολύματος.

To ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις ενέργειες της ΕΕΑΕ σχετικά με το ζήτημα της ανίχνευσης του ισοτόπου Ru-106 στην ατμόσφαιρα της χώρας και τις σχετικές ανακοινώσεις που εκδόθηκαν, με τις οποίες διαβεβαιώνεται η μη ύπαρξη κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

β) Έκδοση π.δ. για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων & ραδιενεργών αποβλήτων.

 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έκδοση του π.δ. 91/2017, ΦΕΚ Α΄ 130, με θέμα «Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013».

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν.