250η συνεδρίαση, 08.12.2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης για προαγωγές σε Α΄ βαθμίδα ΕΛΕ.

2. Ορισμός εκπροσώπου στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ).

3. Οικονομικά θέματα: ληξιπρόθεσμες οφειλές.

4. Έκδοση προκήρυξης για θέση ΕΛΕ.

5. Αναγνώριση εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

6. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα.

α) Ολοκλήρωση αξιολόγησης IRRS – Follow up.

β) Αιτήσεις για τέλη κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών.

7. Εκτέλεση μετρήσεων σε σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2018

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ορισμός επιτροπών αξιολόγησης για προαγωγές σε Α΄ βαθμίδα ΕΛΕ.

Το ΔΣ έλαβε γνώση των αιτήσεων της κ. Κ. Κεχαγιά και του κ. Ε. Καραμπέτσου για την εξέλιξή τους από τη βαθμίδα B' στη βαθμίδα Α' ΕΛΕ. Επίσης έλαβε γνώση των διαβιβαστικών εγγράφων του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένα, Δ. Μπούρας).

Το ΔΣ συμφώνησε ομόφωνα να συγκροτήσει τις παρακάτω επιτροπές κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4386/2016 και προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης των μελών τους.

α) Η επιτροπή για την κρίση της κ. Κ. Κεχαγιά αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη                                                            Αναπληρωματικά Μέλη

Χ. Χουσιάδας – Πρόεδρος                                         

Κ. Χουρδάκης                                                               Ε. Καρίνου

Κ. Ποτηριάδης                                                              Κ. Ελευθεριάδης

Α. Κλούβας                                                                     Ε. Φλώρου        

Ν. Καλλίθρακας                                                           Ι.  Σταματελάτος

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος), Α. Κλούβας και Κ. Ποτηριάδης. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.

β) Η επιτροπή για την κρίση του κ. Ε. Καραμπέτσου αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη                                                            Αναπληρωματικά Μέλη

Χ. Χουσιάδας – Πρόεδρος                                         

Κ. Χουρδάκης                                                               Ε. Καρίνου

Κ. Ποτηριάδης                                                              Α. Αλεξανδρίδης

Κ. Κάππας                                                                      Κ. Θεοδώρου    

Κ. Νικήτα                                                                          Ι. Σταθόπουλος

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος), Κ. Νικήτα και Κ. Κάππας. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.

2. Ορισμός εκπροσώπου στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ).

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, να ορίσει ως εκπρόσωπο της ΕΕΑΕ στην Εθνική Επιτροπή Διαχείριση Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ) τον κ. Κ. Χουρδάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 122/2013 (ΦΕΚ Α/177/12.8.2013), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 91/2017 που πρόσφατα εκδόθηκε (Α/130/1.9.2017).

3. Οικονομικά θέματα: ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το ΔΣ αφού εξέτασε το επισυναπτόμενο υπόμνημα του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και την εισήγηση του Προϊσταμένου της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού (συνημμένο, Δ. Μπούρας) συμφώνησε, ομόφωνα, με την εισήγηση, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς  την υπηρεσία για την υποβολή της εισήγησης.

Το ΔΣ διαπιστώνει την αναγκαιότητα εκκίνησης της διαδικασίας για την ανάθεση εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών που θα επιμεληθούν και θα μεθοδεύσουν την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Κατά τα ανωτέρω ανατίθεται στην υπηρεσία να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εφαρμογή της παρούσης απόφασης.

4. Έκδοση προκήρυξης για θέση ΕΛΕ.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη το επισυναπτόμενο έγγραφο της υπηρεσίας (συνημμένο Δ. Μπούρας) και σε συνέχεια σχετικής προηγούμενης συνεδρίασής του (240ης στις 22.07.2016, θέμα 7γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην έκδοση προκήρυξης για μια νέα θέση ΕΛΕ βαθμίδος Γ΄, με γνωστικό αντικείμενο «μετρήσεις και αξιολόγηση της έκθεσης από τεχνικά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες». Η προκήρυξη θα κοινοποιηθεί και στη ΓΓΕΤ, προκειμένου να γίνει δημοσίευση στην ιστοσελίδα της.

5. Αναγνώριση εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με το αίτημα για την αναγνώριση του εργαστηρίου «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ», για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.                                                                 

Το ΔΣ, συμφωνώντας με την εισήγηση, παρέχει εξουσιοδότηση στο εργαστήριο «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ» για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016/01.02.2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016). Η εξουσιοδότηση αφορά τις παρακάτω παραμέτρους:

α) Προσδιορισμός των ισοτόπων του Ουρανίου με ICP-MS: U-234 & U-238 σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 17294-2:2016.

β) Προσδιορισμός της ολικής α ακτινοβολίας και της ολικής β ακτινοβολίας σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 11704-2:2010.

 Η εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

6. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα.

α) Ολοκλήρωση αξιολόγησης IRRS  follow-up.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της επαναληπτικής διεθνούς αξιολόγησης (IRRS follow-up) του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου και της ΕΕΑΕ, που διενεργήθηκε το διάστημα 19 έως 24 Νοεμβρίου 2017.  Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη θετική δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, συμπεριλαμβανομένων και θετικών σχολίων που έγιναν σε διεθνές επίπεδο. Το ΔΣ εκφράζει τις ευχαριστίες του τόσο στον Πρόεδρο όσο και στην υπηρεσία για την επιτυχία της αξιολόγησης.

β) Αιτήσεις για τέλη κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την από 2/11/2017 επιστολή της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών Μακεδονίας, Θράκης & Νήσων Αιγαίου (ΕΝΙΡΣ) προς την υπηρεσία με την οποία αιτείται πληροφορίες για την υποχρέωση καταβολής του εν λόγω τέλους αλλά και τον τρόπο υπολογισμού του. Επίσης το ΔΣ ενημερώθηκε για την απάντηση της υπηρεσίας με το Α.Π.: Μ.ι./411/13638/21-11-2017 έγγραφό της. Δεδομένου ότι η υπηρεσία γίνεται αποδέκτης πολλών αιτημάτων που αφορούν το τέλος αυτό από ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών, προχώρησε στον προγραμματισμό συνάντησης στην ΕΕΑΕ στις 14/12/2017 με θέμα τα ετήσια τέλη εγκατάστασης και λειτουργίας των κατασκευών κεραιών ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ΕΕΤΤ και εκπρόσωποι των ενώσεων ιδιοκτητών ραδιοφωνικών σταθμών σε όλη τη χώρα.

 7. Εκτέλεση μετρήσεων σε σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2018.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο, Ε. Καραμπέτσος) την οποία έκανε ομόφωνα αποδεκτή, ως προς τον προτεινόμενο αριθμό σταθμών κεραιών (1850) στο περιβάλλον των οποίων θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις εντός του έτους 2018 από εξωτερικά συνεργεία και την κατανομή αυτών στα πέντε (5) προτεινόμενα γεωγραφικά τμήματα, όπως και ως προς τον στόχο του αριθμού των σταθμών κεραιών στο περιβάλλον των οποίων θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις από την υπηρεσία για το ίδιο έτος (360).

Σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, κατά το έτος 2017 διεξήχθησαν 5 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με συστημικούς αριθμούς 29372, 30309, 30311, 30313 & 30314 για τα ανωτέρω 5 γεωγραφικά τμήματα της Ελλάδας, υπό την ίδια Διακήρυξη (με Α.Π.: Δ.β./271/13914/01.12.2016). Στην Διακήρυξη αυτή είχε ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 100% (δηλ. ίδιος αριθμός μετρήσεων και για το έτος 2018 ανά τμήμα).

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση, να πραγματοποιηθεί εφαρμογή του δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 100% σε όλα τα τμήματα. Με τον τρόπο αυτό, ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2018 θα ανέλθει στο ίδιο ποσό με το 2017, δηλ. 357.653,10€ (με μετρήσεις σε 1850 σταθμούς κεραιών και στα 5 τμήματα).

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν.