252η συνεδρίαση, 19.01.2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Υλοποίηση σεμιναρίου εκπαίδευσης και χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας σε επεμβατικούς ιατρούς μη ακτινολόγους-αγγειοχειρουργούς.
  2. Απαιτήσεις αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία «in house» επιταχυντών παραγωγής ισοτόπων για ιατρικές εφαρμογές και για την «in house» σύνθεση ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων σε εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.
  3. Διεργασία Στρατηγικού σχεδιασμού – Ανασκόπηση συστήματος διαχείρισης.
  4. Διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΥΡΑ.
  5. Οικονομικά θέματα: ένταξη προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
  6. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα: α. Συμμετοχή ΕΕΑΕ σε προτάσεις ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ, β. Πρόσφατη ανίχνευση ρουθηνίου 106 στην Ευρώπη- εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ, γ. Αξιολογήσεις ομοτίμων των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην ΕΕ.

 

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Καταρχάς, προηγήθηκε συζήτηση γνωριμίας μεταξύ των μελών του νέου ΔΣ με αντικείμενο, ιδίως, πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη διενέργεια των συνεδριάσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος μετέφερε στα μέλη ευχετήριο χαιρετισμό από τη Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (η προγραμματισμένη εθιμοτυπική συμμετοχή της οποίας αναβλήθηκε λόγω έκτακτης αλλαγής του προγράμματός της).

Στη συνέχεια το ΔΣ εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υλοποίηση σεμιναρίου εκπαίδευσης και χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας σε επεμβατικούς ιατρούς μη ακτινολόγους-αγγειοχειρουργούς.

Το ΔΣ έλαβε γνώση του αιτήματος που κατέθεσαν στην ΕΕΑΕ (στις 19.12.2017) η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδοαγγειακής Χειρουργικής, η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία και η Επαγγελματική Ένωση των Αγγειοχειρουργών για την υλοποίηση σεμιναρίου εκπαίδευσης και τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων ως προς την ακτινοπροστασία ιατρών, κατόχων της ειδικότητας του αγγειοχειρουργού.

Τα μέλη του ΔΣ μελέτησαν την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο, συντάκτης/εισηγητής Κ. Καρφόπουλος) και ενέκριναν επί της αρχής, ομόφωνα, την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διημερίδας και τη χορήγηση κατόπιν εξέτασης, από την ΕΕΑΕ, του πιστοποιητικού επάρκειας, αρμοδιότητα την οποία της χορηγεί η κείμενη νομοθεσία. Επίσης, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:

• Η Υπηρεσία (Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης και την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος, καθορίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της διημερίδας.
• Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διημερίδας αναλαμβάνεται από την Υπηρεσία και γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, την Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία και την Επαγγελματική Ένωση των Αγγειοχειρουργών.


2. Απαιτήσεις αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία «in house» επιταχυντών παραγωγής ισοτόπων για ιατρικές εφαρμογές και για την «in house» σύνθεση ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων σε εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής.

Το ΔΣ, αφού εξέτασε την εισήγηση του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων (συνημμένο, συντάκτες/εισηγητές Κ. Χουρδάκης, Σ. Βογιατζή) και κατόπιν ενδελεχούς συζήτησης, αποφάσισε τα κάτωθι:

• H έκδοση απόφασης της ΕΕΑΕ σχετικά με την αδειοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία επιταχυντών παραγωγής ισοτόπων για ιατρικές εφαρμογές με in-house σύνθεση ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων (baby cyclotrons) θα επανεξεταστεί ενόψει του νέου κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας του οποίου επίκειται η επεξεργασία από το ΣτΕ.
• Στην περίπτωση πραγματοποίησης in-house σύνθεσης ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων όπου το χρησιμοποιούμενο ραδιοϊσότοπο προκύπτει από έκλουση γεννητριών μεγάλου χρόνου ημιζωής (ενδεικτικά Ge-68/Ga-68), η ειδική άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου παρέχεται από την ΕΕΑΕ κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας (ΦΕΚ 216Β/6-3-2001) για τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής κατηγορίας Α2, υπό την προϋπόθεση οι διαδικασίες σύνθεσης, ελέγχου και χορήγησης του ραδιοφαρμακευτικού προϊόντος να έχουν τύχει προηγουμένως της εγκρίσεως των αρμόδιων κρατικών φορέων.


3. Διεργασία Στρατηγικού σχεδιασμού – Ανασκόπηση συστήματος διαχείρισης.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση των Υπευθύνων Διαχείρισης του ΟΣΔ (Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης) (συνημμένο, συντάκτες/εισηγητές Ε. Καρίνου, Κ. Καρφόπουλος). Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει το σχέδιο των στρατηγικών στόχων όπως περιγράφονται στη συνημμένη εισήγηση, με τις ακόλουθες λεκτικές βελτιώσεις: α) το δεύτερο εδάφιο του στόχου ΣΣ3.ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «υποστήριξη της αναγνώρισης των σχετικά με την ακτινοπροστασία προγραμμάτων σπουδών» β) στο τελευταίο εδάφιο του στόχου ΣΣ4.ΙΙΙ προστίθενται οι λέξεις «της ΕΕΑΕ».


4. Διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΥΡΑ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τους τρεις συνοπτικούς διαγωνισμούς που προβλέπεται να διενεργηθούν, βάσει εγκεκριμένης απόφασης ένταξης και τεχνικού δελτίου, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου ΑΥΡΑ (συνημμένη εισήγηση Προϊσταμένου ΕΛΚΕ και Επιστημονικής Υπευθύνου του έργου, Δ. Μπούρας, Ε. Καρίνου).

Συζητήθηκε η Διακήρυξη του ενός εκ των τριών διαγωνισμών (α/α 1: ανάθεση υπηρεσιών έρευνας κοινής γνώμης για τις ακτινοβολίες και τη νοοτροπία ασφάλειας, προϋπολογισμού 45.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ) για την οποία απαιτείται έγκριση του ΔΣ. Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις βασικές αρχές του επισυναπτόμενου στην εισήγηση κειμένου και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος, μετά την αναγκαία νομοτεχνική επεξεργασία των διατάξεων της διακήρυξης, να προβεί στη δημοσίευσή της και να συγκροτήσει τις σχετικές επιτροπές κατά τις κείμενες διατάξεις. Το ΔΣ ζήτησε να αναγραφεί στο τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης ότι οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου θα κυμαίνονται, ενδεικτικά, στις 50.


5. Οικονομικά θέματα: ένταξη προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τις συνημμένες εισηγήσεις της υπηρεσίας (Σ. Οικονομίδης, Ε. Καρίνου, K. Ζουράρη, Δ. Μπούρας), των παρακάτω προγραμμάτων στα πλαίσια του προγράμματος CONCERT (Horizon 2020) με τους ακόλουθους κωδικούς:

1. Κωδικού 034-2 για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «ENhancinG StAkeholder participation in the GovernancE of radiological risks for improved radiation protection and informed decision-making» (ENGAGE).

2. Κωδικού 034-3 για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «Personal Online DosImetry Using computational Methods» (PODIUM).

3. Κωδικού 034-4 για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «Validation and Estimation of Radiation skIn Dose in Interventional Cardiology» (VERIDIC).

 

6. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα: 

α. Συμμετοχή ΕΕΑΕ σε προτάσεις ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τις προτάσεις ερευνητικών έργων (9 συνολικά) που υποβλήθηκαν από Φορείς Υλοποίησης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα) στην 1η προκήρυξη του   ΕΛΙΔΕΚ   «ενίσχυση  των μελών   ΔΕΠ και   ερευνητών / τριών   και   την

προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»,  στις οποίες (προτάσεις) η ΕΕΑΕ έχει δηλωθεί ως Συνεργαζόμενος Φορέας. Η ΕΕΑΕ θα υποβάλει την απαιτούμενη Επιστολή Προθέσεων Συνεργασίας σε περίπτωση πρόκρισης στη δεύτερη φάση αξιολόγησης.

 

β. Πρόσφατη ανίχνευση ρουθηνίου 106 στην Ευρώπη- εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ. 

Ο Πρόεδρος  ενημέρωσε για τις πρόσφατες εξελίξεις για το θέμα, όπως συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας του ENSREG (Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2017).

 

γ. Αξιολογήσεις ομοτίμων των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην ΕΕ.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με την ελληνική συμμετοχή στις δοκιμές αντοχής (stress tests) και αξιολογήσεις πυρηνικών αντιδραστήρων που διενεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή την περίοδο. Το ΔΣ ενημερώθηκε, ειδικότερα, για την αξιολόγηση του υπό κατασκευή πυρηνικού σταθμού Ostrovets της Λευκορωσίας, και το ζήτημα Λιθουανίας-Λευκορωσίας για αυτόν τον πυρηνικό σταθμό. 

 

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν.