253η συνεδρίαση, 16.03.2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Προαγωγές προσωπικού ΕΛΕ.
  2. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής του ΔΣ της ΕΕΑΕ σε μέλη του προσωπικού ΤΑΕ και ΤΜΙΑ.
  3. Οικονομικά θέματα. α) Επικύρωση του ποσοστού κράτησης που επιβάλλεται για λογαριασμό του ΕΛΚΕ σε εκτελούμενα προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του λογαριασμού. β) Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό. γ) Συμψηφισμός οικονομικών απαιτήσεων μεταξύ της ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ «Δ».
  4. Έγκριση προμήθειας με απ’ αυθείας ανάθεση εξαρτημάτων ατομικής δοσιμέτρησης.
  5. Αίτημα θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» για αδειοδότηση in house σύνθεσης και χορήγησης ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων.
  6. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα: α) Ραδόνιο στο νερό ύδρευσης Αρναίας Χαλκιδικής. β)Νομοθετικά θέματα – προετοιμασία εφαρμοστικής νομοθεσίας των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
  7. Εγκρίσεις σχετικά με τη λειτουργία του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Προαγωγές προσωπικού ΕΛΕ.

Α) Το ΔΣ επικύρωσε το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την προαγωγή της κ. Κ. Κεχαγιά και ενέκρινε την τοποθέτησή της στην Α΄ Βαθμίδα ΕΛΕ.

Β) Το ΔΣ επικύρωσε το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την προαγωγή του κ. Ε. Καραμπέτσου και ενέκρινε την τοποθέτησή του στην Α΄ Βαθμίδα ΕΛΕ.

2. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής του ΔΣ της ΕΕΑΕ σε μέλη του προσωπικού ΤΑΕ και ΤΜΙΑ.

Το ΔΣ έλαβε γνώση των εισηγήσεων του Προϊσταμένου του ΤΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Κ. Χουρδάκης) και του Προϊσταμένου του ΤΜΙΑ (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος) για συμπλήρωση/τροποποίηση της κανονιστικής πράξης της ΕΕΑΕ υπ’ αριθ. 1/232/09.10.15, ΦΕΚ 1074/Β/2016, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ», ώστε να καλυφθούν κενά που έχουν προκύψει στα υπόψη τμήματα εξαιτίας αποχωρήσεων μελών προσωπικού.

Το ΔΣ συμφώνησε με τις εισηγήσεις και αποφάσισε την έκδοση τροποποιητικής πράξης (συνημμένο σχέδιο κειμένου, συντάκτης Α. Μεταξάκη) που να συμπληρώνει το άρθρο 3 και να τροποποιεί την παρ. Β του άρθρου 4 της προαναφερόμενης κανονιστικής πράξης. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να αποστείλει την τροποποιητική πράξη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οικονομικά θέματα.

α) Επικύρωση του ποσοστού κράτησης που επιβάλλεται για λογαριασμό του ΕΛΚΕ σε εκτελούμενα προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του λογαριασμού.

Το ΔΣ συμφωνεί με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας) και  εγκρίνει ως ποσοστό κράτησης το προτεινόμενο στην εισήγηση ποσοστό 15%. Το ποσοστό αυτό μπορεί να διαφοροποιείται στις περιπτώσεις που το ποσοστό καθορίζεται από την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 59 παρ. 5 του ν. 4485/2017. 

β) Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας), να μεταβιβασθεί από τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ (φορέας 19-720) το ποσό των 68.191,45 Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των εσόδων του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 6α του ν. 4485/2017.

γ) Συμψηφισμός οικονομικών απαιτήσεων μεταξύ της ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων της ΕΕΑΕ, θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον των δύο μερών να προβεί στον αναφερόμενο στο έγγραφο του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) συμψηφισμό των εκατέρωθεν εκκαθαρισμένων οικονομικών  απαιτήσεων (ΕΕΑΕ και ΕΚΕΦΕ «Δ») χωρίς τιμολόγηση.

Επειδή το ζήτημα αυτό είναι γενικότερου ενδιαφέροντος το ΔΣ αποφασίζει να αποσταλεί από τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς υποβολή ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους περί του επιτρεπτού ή μη του σκοπούμενου συμψηφισμού. Επί της ληφθείσης απόφασης εξέφρασε επιφυλάξεις ο κ. Γ. Παντελιάς, ο οποίος θεωρεί ότι, βάσει και της γνώμης του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων της ΕΕΑΕ, το εν λόγω ζήτημα μπορεί να επιλυθεί σήμερα με την έγκριση του συμψηφισμού.

4. Έγκριση προμήθειας με απ’ ευθείας ανάθεση εξαρτημάτων ατομικής δοσιμέτρησης.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δοσιμετρίας (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καρίνου) για την πραγματοποίηση προμήθειας εξαρτημάτων και δοσιμετρικού υλικού από την εταιρεία RadPro Intern.GmbH, λόγω συμβατότητας με το σύστημα ατομικής δοσιμέτρησης που είναι ήδη εγκατεστημένο στο Τμήμα Δοσιμετρίας, με απευθείας ανάθεση στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα («Kαρβώνης Aντ. & ΣΙΑ ΕΕ»), προϋπολογιζόμενου ποσού της τάξης των 48.000 Ευρώ.

Το ΔΣ συμφώνησε με την εισήγηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση υιοθέτησης άλλου συστήματος, το συνολικό κόστος αντικατάστασης θα είναι πολλαπλάσιο του κόστους της υπόψη προμήθειας, ενέκρινε την πραγματοποίηση της προμήθειας με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο προς ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας και υπογραφής της σχετικής συμβάσης.

Επίσης, το ΔΣ έλαβε γνώση (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καρίνου, Δ. Μπούρας) για τη  χωριστή προμήθεια δοσιμετρικού υλικού (παστίλιες) για τα ατομικά δοσίμετρα σώματος και άκρων, μέσω διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με απόφαση Προέδρου (το ύψος της προμήθειας δεν ξεπερνά τις 41.000 Ευρώ).

5. Αίτημα θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» για αδειοδότηση in house σύνθεσης και χορήγησης ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με το περιεχόμενο των επιστολών του θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» (αρ. πρωτ. εισερχομένων ΕΕΑΕ: 2707/23.02.2018, 3133/06.03.2018). Οι επιστολές αυτές κατ’ ουσίαν στοιχειοθετούν αίτηση θεραπείας κατά της σχετικής απόφασης της 252ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 19.01.2018 (θέμα 2). Μετά από διεξοδική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Α. Μεταξάκη, συνημμένο/συντάκτες Κ. Χουρδάκης και Σ. Βογιατζή), το ΔΣ  εμμένει στην εν λόγω απόφασή του, ότι δηλαδή η ειδική άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου παρέχεται από την ΕΕΑΕ κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας (ΦΕΚ 216/Β) για τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής κατηγορίας Α2. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση διενέργειας από το εργαστήριο in house σύνθεσης ραδιοφαρμακευτικών  προϊόντων οι διαδικασίες σύνθεσης, ελέγχου και χορήγησης πρέπει να έχουν τύχει προηγουμένως της έγκρισης των αρμόδιων κρατικών φορέων.

 

6. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα:

α) Ραδόνιο στο νερό ύδρευσης Αρναίας Χαλκιδικής.

 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των μελετών σχετικά με το ζήτημα του ραδονίου στο νερό ύδρευσης του δήμου Αρναίας Χαλκιδικής (βλ. σχετική προηγούμενη απόφαση της 247ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 19.07.2017, θέμα 3). Το ΔΣ έλαβε γνώση των εκθέσεων που έχει υποβάλει στην ΕΕΑΕ ο Καθηγητής κ. Α. Κλούβας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, με τις οποίες ενημερώνει διεξοδικά για τις ενέργειες και τις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Το ΔΣ συγχαίρει το Εργαστήριο και τον κ. Κλούβα για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και τον ευχαριστεί για τις αναλύσεις που έχει πραγματοποιήσει στην Αρναία, αλλά και αλλού, στο πλαίσιο της επόπτευσης του ραδονίου στο πόσιμο νερό.

 

β)Νομοθετικά θέματα – προετοιμασία εφαρμοστικής νομοθεσίας των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την πορεία ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ, γνωστής ως BSS (Basic Safety Standards), στο εθνικό δίκαιο. Η μεταφορά της Οδηγίας BSS στην ελληνική νομοθεσία συνιστά τη θέσπιση των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (ΚΑ). Το κύριο νομοθέτημα μεταφοράς είναι σχέδιο π.δ. που έχει εισηγηθεί η ΕΕΑΕ, και το οποίο έχει υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς και αυτή τη στιγμή είναι υπό επεξεργασία στο ΣτΕ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 33 της Ευρατόμ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε πρόσφατα την προκαταρκτική αξιολόγησή της επί του σχεδίου π.δ. Η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν προτίθεται να εκδώσει συστάσεις (δηλαδή, κάνει καταρχήν αποδεκτό το σχέδιο), επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη έγκαιρης θέσπισης της δευτερογενούς νομοθεσίας.

Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν ότι η υπηρεσία προετοιμάζει τα σχέδια της δευτερογενούς, εφαρμοστικής νομοθεσίας των νέων ΚΑ (σχέδιο κ.υ.α. για την αδειοδότηση των πρακτικών, σχέδια κανονιστικών πράξεων της ΕΕΑΕ), με στόχο τα σχέδια να υποβληθούν στο ΔΣ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε  ότι ανατίθεται σε δικηγόρο, εξειδικευμένο στο Δημόσιο Δίκαιο, το έργο της υποβολής συμβουλευτικών προτάσεων και συνδρομής στην υπηρεσία για την εκπόνηση αυτών των νομοθετημάτων.

Επίσης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι περιήλθαν στην ΕΕΑΕ όλοι οι ορισμοί εκπροσώπων από τους φορείς που συγκροτούν την ΕΕΔΡΑ (Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων), όπως πρόσφατα θεσμοθετήθηκε με βάση την παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 91/2017 «Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013» (ΦΕΚ 130/Α). Άμεσα η ΕΕΑΕ θα προβεί στην πράξη σύστασης της επιτροπής. 

 

7. Εγκρίσεις σχετικά με τη λειτουργία του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική.

Το ΔΣ εξέτασε τα συνημμένα σχέδια υπουργικής απόφασης, ειδικού πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων/φορέων και κανονισμού σπουδών για την επανίδρυση, κατ΄ εφαρμογή του ν. 4485/2017, του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α), όπως διαβιβάστηκαν στην ΕΕΑΕ (έγγραφο Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ υπ’ αριθ. 02/2018/08.03.2018, αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΕΑΕ: 3355/09.03.2018) .

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τα προτεινόμενα παραπάνω σχέδια. Επίσης, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, να ορίσει ως εκπρόσωπο της ΕΕΑΕ στη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α τον κ. Σ. Οικονομίδη, Διδάκτορα Ιατρικής Φυσικής, ΕΛΕ Β' βαθμίδας.

 

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν.