254η συνεδρίαση, 31.05.2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Προσχέδια κανονιστικών πράξεων για την εφαρμοστική νομοθεσία των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας:
  α) ΚΥΑ για διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
  β) Αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και εποπτών ακτινοπροστασίας.
 2. Οικονομικά θέματα.
  α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  β) Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 3. Παροχή υπηρεσιών μετρήσεων στα πλαίσια του εθνικού χάρτη ραδονίου
 4. Ένταξη προγράμματος “DOSEtrace” στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 5. Αγορά νέων Υπηρεσιακών οχημάτων.
 6. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ερευνητικού εργαστηρίου μη ιατρικών εφαρμογών.
 7. Τροποποιήσεις αποφάσεων:
  α) μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.
  β) σύστασης επιτροπής ΕΕΔΡΑ.
 8. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα:
  α) Εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία δεδομένων.
  β) Προειδοποιητικές επιστολές ΕΕ για τις Οδηγίες Ευρατόμ 2011/70 και 2013/59.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Προσχέδια κανονιστικών πράξεων για την εφαρμοστική νομοθεσία των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας:

α) ΚΥΑ για διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Το ΔΣ εξέτασε το συνημμένο σχέδιο κυα, μαζί με τον συνοδευτικό πίνακα των πρακτικών, που προετοίμασε η υπηρεσία (συνημμένη εισήγηση/συντάκτες Ε. Καρίνου, Α. Μεταξάκη, Κ. Ποτηριάδης, Κ. Χουρδάκης). Τα μέλη του ΔΣ επαίνεσαν την υπηρεσία για την ποιότητα και τον όγκο του έργου που επιτελέστηκε, αναγνωρίζοντάς το ως προϊόν ομαδικής, πολύπλοκης και μακρόχρονης επεξεργασίας. Συνεχάρησαν, ιδιαίτερα, την κα. Καρίνου και την κα. Μεταξάκη που επιμελήθηκαν την τελική εκπόνηση του κειμένου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι το σχετικό σχέδιο π.δ. που θεσπίζει τους νέους κανονισμούς ακτινοπροστασίας, και το οποίο ενσωματώνει την οδηγία 2013/59/Ευρατόμ, έχει σταλεί για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και ενημέρωσε λεπτομερώς τα μέλη του ΔΣ για τις διευκρινίσεις και επιπλέον πληροφορίες που προσκόμισε η υπηρεσία στο ΣτΕ, στο πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας.

Κατόπιν ενδελεχούς συζήτησης μεταξύ των μελών, το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, τα εξής:

α) συμφωνεί επί της αρχής, δηλαδή αποδέχεται το σχέδιο ως προς τη βασική προσέγγιση, τη δομή του κειμένου και την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των πρακτικών,
β) διαπιστώνει ότι το σχέδιο συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της εναρμόνισης του εθνικού πλαισίου ακτινοπροστασίας με τα διεθνώς ισχύοντα,
γ) στο παραπάνω πλαίσιο, κρίνει αναγκαία την κατάργηση του σταδίου της προέγκρισης κατασκευής και την πλήρη απαλοιφή των σχετικών διατάξεων, περί «άδειας κατασκευής», από το υποβληθέν σχέδιο,
δ) διατυπώνει παρατηρήσεις που θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη εκδοχή του σχεδίου, επιφυλασσόμενο και για τυχόν συμπληρωματικές παρατηρήσεις κατά το επόμενο διάστημα,
ε) η οριστική απόφαση αποδοχής του σχεδίου της κυα θα ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να εξασφαλιστεί και ο απαραίτητος συγχρονισμός με το υπό επεξεργασία στο ΣτΕ σχέδιο π.δ.

β) Αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και εποπτών ακτινοπροστασίας.

Κατόπιν, το ΔΣ εξέτασε το συνημμένο σχέδιο απόφασης ΕΕΑΕ που καθορίζει τις απαιτήσεις και τους μηχανισμούς για τις παραπάνω αναγνωρίσεις (συνημμένη εισήγηση/συντάκτες Σ. Οικονομίδης, Κ. Καρφόπουλος). Κατ’ αντιστοιχία με προηγουμένως, το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, τα εξής:

α) συμφωνεί επί της αρχής, δηλαδή αποδέχεται το σχέδιο ως προς τη βασική προσέγγιση και τη δομή του κειμένου,
β) διαπιστώνει ότι το σχέδιο συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της εναρμόνισης του εθνικού πλαισίου ακτινοπροστασίας με τα διεθνώς ισχύοντα,
γ) διατυπώνει παρατηρήσεις που θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη εκδοχή του σχεδίου, επιφυλασσόμενο και για τυχόν συμπληρωματικές παρατηρήσεις κατά το επόμενο διάστημα,
δ) η οριστική απόφαση αποδοχής του σχεδίου της υπόψη απόφασης θα ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να εξασφαλιστεί και ο απαραίτητος συγχρονισμός με το υπό επεξεργασία στο ΣτΕ σχέδιο π.δ. και το παραπάνω σχέδιο κυα.

 

2. Οικονομικά θέματα.

α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σε εκτέλεση προηγούμενης σχετικής απόφασης (250η συνεδρίαση του ΔΣ στις 8.12.2017, θέμα 3) υποβάλλεται στο ΔΣ εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας), σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία είσπραξης οφειλών διαφόρων φορέων προς τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και την απαιτούμενη ανάληψη σχετικών δράσεων.

Το ΔΣ συμφωνεί για την αναγκαιότητα διενέργειας σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την είσπραξη των οφειλόμενων απαιτήσεων λαμβανομένων υπόψη των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών. Ωστόσο, προς ακριβή προσδιορισμό ιδίως του ύψους του ποσού αμοιβής του αναδόχου του διαγωνισμού, το ΔΣ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να αναθέσει απευθείας σε εξωτερικό σύμβουλο το έργο του προσδιορισμού του αναγκαίου ποσού του παραπάνω διαγωνισμού, καθώς και της τελικής διαμόρφωσης του κειμένου της διακήρυξης που τέθηκε υπόψη του ΔΣ, ιδίως σε θέματα τήρησης εχεμύθειας, και να επανέλθει το θέμα για τελική απόφαση. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εισαχθεί σχετικός όρος στη σύμβαση της ανάθεσης και, στη συνέχεια, τη διακήρυξη ώστε ο σύμβουλος αυτός να μην δύναται να μετάσχει ως υποψήφιος στη διαγωνιστική διαδικασία.

β) Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας), καθώς και το περιεχόμενο του εγγράφου Οικ.2/66965/ΔΛΔ/13.09.2017 του Υπουργείου Οικονομικών, συμφωνεί με την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά την εισήγηση.

 

3. Παροχή υπηρεσιών μετρήσεων στα πλαίσια του εθνικού χάρτη ραδονίου.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της υπηρεσιακής εισήγησης (συνημμένο/συντάκτης Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με την κάλυψη του κόστους των μετρήσεων ραδονίου που διεξάγονται στα πλαίσιο της εθνικής επισκόπησης. Το ΔΣ συμφώνησε για την αναγκαιότητα της υπόψη μελέτης χαρτογράφησης ραδονίου σε όλη τη χώρα βάσει των απαιτήσεων του καινούργιου πλαισίου, όπως προσδιορίζονται ιδίως από την παρ. 2 του άρθρου 74, την παρ. 3 του άρθρου 103 και την παρ. 3 του παραρτήματος XVIII της, υπό ενσωμάτωση, οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ. Ακολούθως, το ΔΣ συμφωνεί με την ολοκλήρωση της μελέτης, όπως περιγράφεται στην εισήγηση, χωρίς τιμολόγηση των απαιτούμενων μετρήσεων, του κόστους του έργου θεωρουμένου μέρους των λειτουργικών δαπανών της ΕΕΑΕ.

 

4. Ένταξη προγράμματος “DOSEtrace” στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει την ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τις συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (συντάκτες Δ. Μπούρας, Α. Μποζιάρη), έργου με κωδικό 037 για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «Research capabilities for radiation protection dosimetes (DOSEtrace)».

 

5. Αγορά νέων Υπηρεσιακών οχημάτων.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της εισήγησης της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) για την προμήθεια νέου υπηρεσιακού οχήματος τύπου station wagon. Το ΔΣ εγκρίνει την εν λόγω προμήθεια μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στις αναγκαίες διαδικαστικές πράξεις για την πραγματοποίησή της.

 

6. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ερευνητικού εργαστηρίου μη ιατρικών εφαρμογών.

Το ΔΣ ενέκρινε, σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση (συνημμένο/συντάκτες Κ. Χουρδάκης, Ι. Καΐσας), τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας στην εταιρεία «Τεχνολογικές Λύσεις Βιοεκπομπής (BioEmission Technology Solutions)» για την έναρξη λειτουργίας ερευνητικού εργαστηρίου κατηγορίας ΕΡ-Α.

 

7. Τροποποιήσεις αποφάσεων:

α) μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ συζήτησε ενδελεχώς περί του άρθρου 9 της απόφασης 1/232/09.10.2015 (ΦΕΚ Β/1074/2016) της ΕΕΑΕ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ».

Το ΔΣ έκρινε ομόφωνα ότι για το εύρυθμο και το ενιαίο της λειτουργίας των τμημάτων της ΕΕΑΕ είναι σκόπιμο τα έγγραφα αρμοδιότητάς τους να συντάσσονται, εκδίδονται και υπογράφονται όχι σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 9 αλλά σύμφωνα με το τροποποιητικό αυτού σχέδιο απόφασης (συνημμένο/συντάκτης Α. Μεταξάκη). Το ΔΣ αποφάσισε την έκδοση της σχετικής κανονιστικής απόφασης, εξουσιοδότησε δε τον Πρόεδρο να πράξει τα δέοντα για την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) σύστασης επιτροπής ΕΕΔΡΑ.

Το ΔΣ αποφάσισε, ομόφωνα, τον ορισμό του κ. Νικόλαου Καλλίθρακα – Κόντου, Αντιπροέδρου του ΔΣ της ΕΕΑΕ, ως αναπληρωτή του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ) κ. Χ. Χουσιάδα, Προέδρου του ΔΣ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο κειμένου (συνημμένο/συντάκτης Α. Μεταξάκη) που τροποποιεί την παράγραφο 1 του μέρους Α της απόφασης Π/112/4364/2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/194/05.04.2018) της ΕΕΑΕ «Σύσταση και συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)». Το ΔΣ αποφάσισε την έκδοση της παραπάνω τροποποιητικής απόφασης και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να πράξει τα δέοντα για την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα:

α) Εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία δεδομένων.

Το ΔΣ συμφώνησε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή στην ΕΕΑΕ του Κανονισμού 2016/679 που συμπεριλαμβάνουν τον ορισμό Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) στην υπηρεσία και ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του εξειδικευμένου έργου της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση αποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης με τις διατάξεις και τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού.

β) Προειδοποιητικές επιστολές ΕΕ για τις Οδηγίες Ευρατόμ 2011/70 και 2013/59.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τις προειδοποιητικές επιστολές που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας, όπως κοινοποιήθηκαν και στην ΕΕΑΕ από την ΜΑΕΕ Βρυξελλών, αναφορικά με α) τη συμμόρφωση του εθνικού προγράμματος διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων με ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ (παράβαση 2018/2029) β) την ανακοίνωση των μέτρων μεταφοράς της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ (παράβαση 2018/2043).

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.

Our website is protected by DMC Firewall!