255η συνεδρίαση, 27.07.2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σχέδια κανονιστικών πράξεων για την εφαρμοστική νομοθεσία των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
 2. Οικονομικά θέματα:
  α) Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, έτους 2019 (ν.4485/2017).
  β) Πορεία εκτέλεσης αποφάσεων για μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ στην ΤτΕ και απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον Τ.Π. της ΕΕΑΕ.
  γ) Ένταξη του ταμείου παρακαταθήκης του προγράμματος διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 3. Διαγωνιστική διαδικασία είσπραξης οφειλόμενων ποσών στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 4. Αμοιβή του Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) και του επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης (ΕΓΤΔ) της ΕΕΑΕ (ν. 4547/2018 & 4521/2018).
 5. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ερευνητικού εργαστηρίου μη ιατρικών εφαρμογών.
 6. Ορισμός εμπειρογνώμονα ακτ/σίας στο ΕΚΕΦΕ «Δ».
 7. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα:
  (α) Εσωτερική άσκηση έκτακτης ανάγκης.
  (β) Διαλέξεις ακτινοπροστασίας στις ιατρικές σχολές. 

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Σχέδια κανονιστικών πράξεων για την εφαρμοστική νομοθεσία των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχεδίου π.δ. για τους νέους Κανονισμούς Ακτινιπροστασίας (ΚΑ) από το ΣτΕ (Πρακτικό αριθμ. 124/2018) και για την εισαγωγή των νομοτεχνικής φύσεως βελτιώσεων που προτάθηκαν εντός του εν λόγω σχεδίου π.δ. Ο πάπυρος του εν λόγω π.δ. επί του παρόντος έχει σταλεί προς υπογραφή στους αρμόδιους Υπουργούς και θα καταλήξει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια το ΔΣ συζήτησε εκτενώς και απεδέχθη καταρχήν το κείμενο του σχεδίου κ.υ.α. που προετοίμασε η υπηρεσία (διαβιβάστηκε με την συνημμένη εισήγηση / συντάκτες Ε. Καρίνου, Σ. Οικονομίδης), η έκδοση του οποίου θα ακολουθήσει τη δημοσίευση του π.δ. Το ΔΣ εισήγαγε τροποποιήσεις στο προταθέν σχέδιο κ.υ.α. (ιδίως στις παραγράφους 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 34 «Μεταβατικές διατάξεις» ) έχοντας λάβει υπόψη τις απόψεις ενδιαφερομένων μερών όπως διατυπώθηκαν σε επιστολές που απέστειλαν και στα πλαίσια συναντήσεων. Τέλος συζήτησε εκτενώς το σχέδιο αποφάσεως της ΕΕΑΕ (επισυναπτόμενο στην προαναφερόμενη εισήγηση της υπηρεσίας) που θα ακολουθήσει την έκδοση της κ.υ.α., το οποίο καταρχήν αποδέχεται.

Το ΔΣ ανέθεσε στην Υπηρεσία να εισάγει τις παρατηρήσεις / αλλαγές που διατύπωσαν τα μέλη τόσο στην κ.υ.α. όσο και στην απόφαση της ΕΕΑΕ ενόψει της προσεχούς τελικής εγκρίσεως των κειμένων, των οποίων η διαδικασία εκδόσεως θα ολοκληρωθεί αμελλητί με την έκδοση του π.δ. Παράλληλα, το ΔΣ εκφράζει τις ευχαριστίες στην υπηρεσία για την σε βάθος επεξεργασία και την υψηλή ποιότητα των κειμένων των σχεδίων νομοθεσίας που προετοίμασε.

Τέλος, το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπό έκδοση κ.υ.α. αφορά αποκλειστικά σε θέματα ακτινοπροστασίας κατά τη διενέργεια πρακτικών που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση, αποφασίζει να αποσταλεί σχετική επιστολή στο ΚΕΣΥ – Υπουργείο Υγείας προκειμένου να αποσαφηνισθούν ζητήματα αρμοδιότητας ιατρικών ειδικοτήτων.


2. Οικονομικά θέματα:

α) Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, έτους 2019 (ν. 4485/2017).

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης ενέκρινε την πρόταση συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2019, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

β) Πορεία εκτέλεσης αποφάσεων για μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ στην ΤτΕ και απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον Τ.Π. της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο / συντάκτης Δ. Μπούρας) για τα παραπάνω ζητήματα. Ενημερώθηκε ειδικότερα για τις δοθείσες απαντήσεις στην επιστολή της ΕΕΑΕ σχετικά με την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ στην ΤτΕ (απόφαση της 254ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 31.05.2018, θέμα 2β) και διαπίστωσε ότι δεν είναι εφικτή επί του παρόντος η εν λόγω μεταφορά, διότι η ΕΕΑΕ δεν συμπεριλαμβάνεται στο σε ισχύ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, διαπίστωσε ότι πρέπει να ματαιωθεί για φέτος η μεταβίβαση από τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ ποσοστού των εσόδων του ΕΛΚΕ (απόφαση της 253ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 16.03.2018, θέμα 3β), λόγω πρόσφατης μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου (παράγραφος 10, άρθρο 98 του ν. 4547/2018) βάσει του οποίου οι απαιτούμενες ενέργειες αναβάλλονται για το έτος 2019.

γ) Ένταξη του ταμείου παρακαταθήκης του προγράμματος διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει την ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), έργου με κωδικό 001-09 και τίτλο «Επιστημονικό πρόγραμμα διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ)». Το έργο αυτό συνιστά το «ταμείο παρακαταθήκης» για τη χρημοτοοικονομική ασφάλεια του «εθνικού προγράμματος» διαχείρισης ΑΚΡΑ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Γ3 της κοινής υπουργικής απόφασης Π/112/214196 (ΦΕΚ Β/2941). Ως επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ορίζεται ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ αποφασίζει τη μεταφορά ποσού 1.000.000 ευρώ από το διαθέσιμο αποθεματικό του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στο εν λόγω έργο, σύμφωνα με την εισήγηση, και βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του ν. 4310/2014.


3. Διαγωνιστική διαδικασία είσπραξης οφειλόμενων ποσών στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ ενημερώνεται από τον Προϊστάμενο του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) για την έγκαιρη ολοκλήρωση, με την εξωτερική συνδρομή της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών Nexia Eurostatus Α.Ε., των προπαρασκευαστικών ενεργειών που αποφασίστηκαν επί του θέματος στην τελευταία συνεδρίαση (254η συνεδρίαση του ΔΣ στις 31.05.2018, θέμα 2α).

Ακολούθως, το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Υπηρεσίες προσδιορισμού και διεκπεραίωσης διαδικασίας είσπραξης, μέσω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, των οφειλών από ανταποδοτικά τέλη που περιέρχονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)», προϋπολογισμού 77.000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με κριτήριο αξιολόγησης «Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική ʼποψη Προσφορά βάσει βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας - Τιμής», όπως κατάρτισε η υπηρεσία.

Εξουσιοδοτούνται, ο Πρόεδρος να προβεί στη δημοσίευση της διακήρυξης και να συγκροτήσει τις σχετικές επιτροπές και η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών προς τον ΕΛΚΕ, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

4. Αμοιβή του Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) και του επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης (ΕΓΤΔ) της ΕΕΑΕ (ν. 4547/2018 & 4521/2018).

Το ΔΣ εξέτασε ενδελεχώς την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο /συντάκτης Δ. Μπούρας) και συμφωνεί με την καταβολή αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση στον ΠΜΟΔΥ (Προϊστάμενο Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης, κ. Δ. Μπούρα) και την ΕΓΤΔ (Επικεφαλής Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης, κα. Σ. Κισκύρα) βάσει της παραγράφου 9γ του άρθρου 24 του ν. 4386/2016. Εγκρίνεται συνολικό μικτό ποσό 4.410 Ευρώ για τον κ. Μπούρα και 2.610 Ευρώ για την κα. Κισκύρα που αφορά στο διάστημα από 23.11.2017 [ορισμός των ανωτέρω με την απόφαση Π/204/13572/2017 (ΦΕΚ Β/4068)] μέχρι σήμερα.

 

5. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ερευνητικού εργαστηρίου μη ιατρικών εφαρμογών.

Το ΔΣ ενέκρινε, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση του ΤΑΕ (συνημμένο / συντάκτες Κ. Χουρδάκης, και Ι. Καΐσας), τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας στο Εργαστήριο Βιοποικιλότητας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ για την έναρξη λειτουργίας εργαστηρίου κατηγορίας ΕΡ-Σ.

 

6. Ορισμός εμπειρογνώμονα ακτινοπροστασίας στο ΕΚΕΦΕ «Δ».

Το ΔΣ έλαβε γνώση της αίτησης της κας Γεωργίας Τερζούδη και της εισήγησης της υπηρεσίας (συνημμένο / συντάκτης Σ. Οικονομίδης). Μετά τη διαπίστωση από την εξέταση του φακέλου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (ΚΑ), το ΔΣ αποφασίζει την αναγνώριση της κας Γεωργίας Τερζούδη ως «Υπεύθυνης Εμπειρογνώμονος Προγράμματος Ακτινοπροστασίας» στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», σύμφωνα με το άρθρο 1.1.7.1.2 των ΚΑ.

 

7. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα:

(α)  Εσωτερική άσκηση έκτακτης ανάγκης.

Στις 04.07.2018 διοργανώθηκε εσωτερική άσκηση ετοιμότητας για απόκριση σε μεγάλο πυρηνικό ατύχημα σε γειτονική χώρα με συνέπειες στην ελληνική επικράτεια. Το ΔΣ ενημερώθηκε για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της άσκησης και έλαβε γνώση της σχετικής υπηρεσιακής έκθεσης (Κ. Ποτηριάδης, Δ. Μητράκος, Α.Π.: Α.γ/414/10271/2018). Το ΔΣ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την διοργάνωση της άσκησης και ευχαρίστησε την υπηρεσία, ιδίως τους συμμετέχοντες στην άσκηση, για αυτή την πρωτοβουλία.

                     

(β)  Διαλέξεις ακτινοπροστασίας στις ιατρικές σχολές.

Το ΔΣ ενημερώθηκε από το μέλος του τον κ. Α. Φωτόπουλο αφενός για τη συζήτηση στο πλαίσιο της Συνόδου Αντιπρυτάνεων ακαδημαϊκών υποθέσεων σχετικά με την ανάγκη πραγματοποίησης διαλέξεων ακτινοπροστασίας σε τελειόφοιτους φοιτητές των ιατρικών σχολών και αφετέρου για την αναγκαιότητα ανάληψης αντίστοιχης δράσης σε επίπεδο ειδικευομένων ιατρών.

Επίσης, έλαβε γνώση της σχετικής υπηρεσιακής έκθεσης (Σ. Οικονομίδης, Α.Π.: Ε.β/406/10353/2018). Το περιεχόμενο των διαλέξεων θα διαμορφωθεί σε συνεργασία των ιατρικών σχολών με την ΕΕΑΕ και θα υλοποιηθεί από τα τμήματα ιατρικής φυσικής των ιατρικών σχολών. Το ΔΣ αποδέχεται την πρόταση αυτή και εκφράζει την υποστήριξή του σε αυτήν την πρωτοβουλία.

 

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.