256η συνεδρίαση, 12.10.2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σχέδια κανονιστικών πράξεων για την εφαρμοστική νομοθεσία των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
 2. Προκήρυξη νέων θέσεων ΕΛΕ για πρόσληψη.
 3. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την εξέλιξη της κ. Σ. Βογιατζή στη Β΄ βαθμίδα των ΕΛΕ.
 4. Αντικατάσταση επιστημονικού υπευθύνου στο Πρόγραμμα CONCERT / VERIDIC.
 5. Διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την εκτέλεση μετρήσεων στο περιβάλλον συγκεκριμένου αριθμού σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2019.
 6. Ορισμός εκπροσώπου της ΕΕΑΕ στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική.
 7. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίων εταιρείας ALS για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
 8. Αναλύσεις τριτίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016 – ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 213/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).
 9. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα:

(α)      Χορηγήσεις άδειας σκοπιμότητας εργαστηρίων βιομηχανικών εφαρμογών.

(β)      Πρόβλεψη για νέες θέσεις τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.

(γ)      Έγκριση για την in house σύνθεση και χορήγηση ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Σχέδια κανονιστικών πράξεων για την εφαρμοστική νομοθεσία των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

Παρουσιάστηκε, με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καρίνου, Σ. Οικονομίδης, Α. Μεταξάκη), το επικαιροποιημένο σχέδιο της κ.υ.α. «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών – Αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων».  Το σχέδιο διαμορφώθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ και τη συνάντηση (άτυπη διαβούλευση) των ενδιαφερομένων μερών που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΕΕΑΕ την 1η Οκτωβρίου 2018.

Το ΔΣ έκανε αποδεκτό το σχέδιο κ.υ.α. Ωστόσο, θεώρησε αναγκαία την προσθήκη της ακόλουθης διάταξης στο άρθρο 34 «Μεταβατικές διατάξεις»:

«Για πρακτικές που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση, ορίζεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής στις απαιτήσεις εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 27, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στο διάστημα αυτό η εκπαίδευση, πληροφόρηση και κατάρτισή των συμμετεχόντων στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινικών διαδικασιών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΠΔ, διεξάγεται εντός του οργανισμού από κάτοχο άδειας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, κατά προτίμηση διαθέτοντα σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία στον οικείο οργανισμό, βάσει εκπαιδευτικού προγράμματος που καταρτίζεται με κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕΑΕ.».

Επίσης, το ΔΣ συμφώνησε με τις τεχνικής φύσεως παρατηρήσεις που υπέβαλε ο κ. Καραντάνας, όσον αφορά τον ενδεικτικό κατάλογο των πρακτικών που θα αναρτήσει η ΕΕΑΕ, δυνάμει του άρθρου 4 της παραπάνω κ.υ.α., προς διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης.

Το ΔΣ συμφώνησε να αποσταλεί το παρόν εγκριθέν κείμενο στη ΓΓΕΤ/ΥΠΕΘ προς έγκαιρη ενημέρωση και για τη δική τους προετοιμασία και ενδεχόμενες λοιπές ενέργειες. Επιφυλάσσεται δε για την αποστολή του τελικού κειμένου, το οποίο θα συνιστά την εισήγηση της ΕΕΑΕ σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 14 και της παρ. 5 του άρθρου 24 του υπό έκδοση π.δ., ευθύς μόλις τούτο δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Περαιτέρω το ΔΣ ενημερώθηκε ότι το σχέδιο π.δ. έτυχε νέας επεξεργασίας από το Ε’ τμήμα του ΣτΕ  (Πρακτικό αριθμ. 176/2018) και είναι στο στάδιο υπογραφής του παπύρου.

 

2. Προκήρυξη νέων θέσεων ΕΛΕ για πρόσληψη.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και την επισυναπτόμενη σε αυτήν αλληλογραφία με την ΓΓΕΤ, και εγκρίνει τη σύνταξη προκήρυξης για την πρόσληψη 3 νέων ΕΛΕ ως εξής:

 • μία (1) θέση στη Γ’ βαθμίδα με αντικείμενο «Εποπτεία ραδιενέργειας περιβάλλοντος»,
 • δύο (2) θέσεις στη Γ’ βαθμίδα με αντικείμενο «Αδειοδότηση και ρυθμιστικές επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ».

Το κείμενο της προκήρυξης, το οποίο θα περιλαμβάνει περιγραφή του πεδίου απασχόλησης και των αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ, θα υποβληθεί εν ευθέτω χρόνω προς έγκριση στο ΔΣ.

 

3. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την εξέλιξη της κ. Σ. Βογιατζή στη Β΄ βαθμίδα των ΕΛΕ.

Το ΔΣ με βάση την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), που συντάχθηκε κατόπιν της αιτήσεως της κ. Σ. Βογιατζή για την προαγωγή της στη Β’ βαθμίδα των ΕΛΕ, αποφάσισε την προκήρυξη, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4386/2016, πλήρωσης θέσης ΕΛΕ Β’ βαθμίδας με αντικείμενο «Έλεγχος ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας εργαστηρίων ακτινοβολιών και μεταφοράς ραδιενεργών υλικών».

Στη συνέχεια, το ΔΣ προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης των μελών της επιτροπής κρίσης. Η επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη                                                            Αναπληρωματικά Μέλη

Χ. Χουσιάδας – Πρόεδρος                                         

Π. Καραΐσκος                                                                Ε. Ευσταθόπουλος

Ι. Σταματελάτος                                                             Γ. Τερζούδη

Κ. Ποτηριάδης                                                               Ε. Καραμπέτσος             

Ε. Καρίνου                                                                    Α. Μαλτέζος

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος), Π. Καραΐσκος και Ι. Σταματελάτος. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.

 

4. Αντικατάσταση επιστημονικού υπευθύνου στο Πρόγραμμα CONCERT / VERIDIC.

Το ΔΣ με βάση την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) εγκρίνει την αντικατάσταση της αποχωρήσασας από την ΕΕΑΕ κ. Κ. Ζουράρη από τον κ. Γ. Σημαντηράκη ως επιστημονικού υπευθύνου στο Πρόγραμμα  «Validation and Estimation of Radiation skIn Dose in Interventional Cardiology» (VERIDIC) (κωδικός 034-4), που εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος CONCERT.

 

5. Διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την εκτέλεση μετρήσεων στο περιβάλλον συγκεκριμένου αριθμού σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2019.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος) την οποία έκανε αποδεκτή ως προς τον προτεινόμενο αριθμό των μετρήσεων από εξωτερικά συνεργεία  (1650) για το έτος 2019, τον προτεινόμενο προϋπολογισμό (328.175,00€ συν ΦΠΑ), την προτεινόμενη κατανομή στα πέντε (5) γεωγραφικά τμήματα, όπως και ως προς την πρόβλεψη για χρήση δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 100%, αλλά για ένα (1) έτος (έτος 2020) αντί για τα δύο (2) προτεινόμενα (έτη 2020 και 2021).

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού, και για τα 5 γεωγραφικά τμήματα της χώρας, διαμορφώνεται στο ύψος των εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (656.350,00€) συν ΦΠΑ, ήτοι  328.175,00€ συν ΦΠΑ για το έτος 2019, πλέον 328.175,00€ συν ΦΠΑ με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2020. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου διαγωνισμού της περιόδου 2017-2018 τόσο σε απόλυτο ύψος όσο και κατόπιν αναγωγής στο πλήθος των προς μέτρηση σταθμών κεραιών.

Κατόπιν, το ΔΣ ενέκρινε το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού που κατάρτισε η υπηρεσία (προσαρμοζόμενο για 3300 σταθμούς κεραιών: 1650 για το έτος 2019 και 1650 για το έτος 2020 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης), και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

6. Ορισμός εκπροσώπου της ΕΕΑΕ στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική.

Το ΔΣ, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, αποφάσισε να ορίσει ως εκπρόσωπο της ΕΕΑΕ στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (απόφαση επανίδρυσης 956/2-8-2018, ΦΕΚ 4043/Β/17.09.2018) τον κ. Σωτήριο Οικονομίδη, ΕΛΕ Β' βαθμίδας, διδάκτορα Ιατρικής Φυσικής.

 

7. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίων εταιρείας ALS για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ εξέτασε τις δύο εισηγήσεις του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένες/συντάκτης Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με το αίτημα για την αναγνώριση, αντιστοίχως, δύο χωριστών εργαστηρίων της εταιρείας ALS Laboratory Group ως «Εργαστηρίων ανάλυσης δειγμάτων» για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ, συμφωνώντας με την πρώτη εισήγηση, παρέχει εξουσιοδότηση στο εργαστήριο «ALS Czech Republic s.r.o.» για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016). Η εξουσιοδότηση αφορά την παρακάτω παράμετρο:

 • Προσδιορισμός της ολικής α ακτινοβολίας και της ολικής β ακτινοβολίας με υγρό σπινθηριστή σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 11704.

Το ΔΣ, συμφωνώντας με τη δεύτερη εισήγηση, παρέχει εξουσιοδότηση στο εργαστήριο «ALS Scandinavia AB» για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016). Η εξουσιοδότηση αφορά την παρακάτω παράμετρο:

 • Προσδιορισμός των ισοτόπων του Ουρανίου με ICP-MS: U-234 & U-238 σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 17294.

Η εξουσιοδότηση για το κάθε εργαστήριο ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

8. Αναλύσεις τριτίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016 – ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 213/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο/συντάκτης Κ. Ποτηριάδης) και εγκρίνει την παράταση της απόφασης της 240ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 22.07.16 (θέμα 6) για άλλα δύο (2) έτη.

 

9. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα:

(α) Χορηγήσεις άδειας σκοπιμότητας εργαστηρίων βιομηχανικών εφαρμογών.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τις χορηγηθείσες θετικές γνώμες για την έγκριση σκοπιμότητας ίδρυσης εργαστηρίου βιομηχανικής ραδιογραφίας, που παρεσχέθηκαν κατόπιν αιτήματος των εταιριών ORAΤ S.R.L. και ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ, και τις οποίες και αποδέχεται.

(β) Πρόβλεψη για νέες θέσεις τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διάθεση στην ΕΕΑΕ δέκα (10) νέων θέσεων επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στον προγραμματισμό του Υπ.ΠΕΘ για προκήρυξη στους εποπτευόμενους φορείς της ΓΓΕΤ 150 συνολικά νέων θέσεων προσωπικού, με σκοπό να εξασφαλισθούν θέσεις εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σχεδιάζεται η πρόσληψη να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ αλλά η περιγραφή των θέσεων και η αξιολόγηση να γίνεται από τους ίδιους τους φορείς. Το Υπ.ΠΕΘ έχει αποστείλει το αίτημα προς έγκριση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η Οικονομική Υπηρεσία της ΕΕΑΕ έχει συμπεριλάβει την προκαλούμενη δαπάνη στις προβλέψεις του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2019. Αναμένονται οι τελικές διευθετήσεις του υπουργείου ώστε, εν συνεχεία, να ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων.

(γ) Έγκριση για την in house σύνθεση και χορήγηση ραδιοφαρμακευτικών προϊόντων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επιστολή του θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» (αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΕΕΑΕ 12999/14.09.2018) και το επισυναπτόμενο σε αυτήν έγγραφο 19655/23.06.2018 του ΕΟΦ, και παραμένει στις απόψεις τις οποίες διατύπωσε, αφενός, σε συνέχεια της 252ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 19.01.18 (θέμα 2) και της 253ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 16.03.2018 (θέμα 5), και αφετέρου, με τα  έγγραφα με αριθ. πρωτ. Π/409/5270/09.05.2018 και Π/699/2497/20.02.2018 της ΕΕΑΕ.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κα K. Hρωδιάδου.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!