257η συνεδρίαση, 30.11.2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Καθορισμός επιπέδου της οργανικής Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
  2. Κλήσεις σε ακρόαση υπευθύνων ιατρικών εργαστηρίων.
  3. Καταγγελία σχετικά με την ισχύ δήλωσης συμμόρφωσης CE γ-camera.
  4. Επικαιροποίηση καθορισμού των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους.
  5. Οικονομικά θέματα: α) Αντικατάσταση του επιστημονικού υπευθύνου στο πρόγραμμα CONFIDENCE. β) Αμοιβή του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ (DPO).
  6. Άδεια άνευ αποδοχών κ. Δ. Μητράκου.
  7. Νέοι κανονισμοί ακτινοπροστασίας.
  8. Αναλύσεις ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
  9. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας εργαστηρίου βιομηχανικών εφαρμογών.
  10. Ανακοινώσεις - Άλλα Θέματα: α) Αποτελέσματα έρευνας-δημοσκόπησης στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΥΡΑ. β) Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της αίτησης ακύρωσης απόφασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ σχετικά με παροχή υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης (237η συνεδρίαση στις 22.04.2016, θέμα 3).  

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Καθορισμός επιπέδου της οργανικής Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας), με την οποία προτείνεται, κατ' εφαρμογή της παρ. 5α του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 και της παρ. 12 του άρθρου 98 του ν. 4547/2018, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ να λογίζεται ως οργανική μονάδα επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος. Το ΔΣ εγκρίνει την εισήγηση και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να αποστείλει τη σχετική απόφαση για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Κλήσεις σε ακρόαση υπευθύνων ιατρικών εργαστηρίων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει για το ακτινολογικό εργαστήριο κατηγορίας Χ-3 του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ»-Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, για το ακτινολογικό εργαστήριο κατηγορίας Χ-2 της εταιρείας Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Θηβών ΑΕ, για το ακτινολογικό εργαστήριο κατηγορίας Χ-1 του κ. Κωνσταντίνου Νικολάου που εδρεύει στη Ναύπακτο, και για το ακτινολογικό εργαστήριο κατηγορίας Χ-3 του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Κω «Ιπποκράτειον», από τις υπ' αριθμ. Α.Π.: Α.α/499/16428/2018/05.11.2018, Α.α/499/16436/2018/05.11.2018, Α.α/499/16439/2018/05.11.2018 και Α.α/499/17341/2018/16.11.2018 εισηγήσεις (συνημμένα, Κ. Χουρδάκης).

Μετά από ενδελεχή μελέτη των προαναφερόμενων εισηγήσεων και των σχετικών συνημμένων εγγράφων της υπηρεσίας, και μετά από διεξοδική συζήτηση, το ΔΣ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4310/2014, ιδίως το άρθρο 43, παρ. 4, περίπτωση ιδ και το άρθρο 46, παρ. 3, καθώς και την Απόφαση της ΕΕΑΕ 7/245/24.3.2017 «Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ Β/1405/25.04.2017) αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

Α. Καλούνται σε ακρόαση δια εγγράφου υπομνήματος:

1) Η εταιρεία «Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Θηβών ΑΕ», δια του νόμιμου εκπροσώπου της.
2) Το ακτινολογικό εργαστήριο κατηγορίας Χ-1, δια του υπευθύνου-νόμιμου εκπροσώπου του, κ. Κωνσταντίνου Νικολάου.

Β. Καλούνται σε προφορική ακρόαση:

1) Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», δια του νόμιμου εκπροσώπου του.
2) Το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας «Ιπποκράτειον» της νήσου Κω, δια του νόμιμου εκπροσώπου του.

Γ. Ορίζεται 3μελής επιτροπή ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΑΕ, η οποία αποτελείται από τους: Ν. Καλλίθρακα-Κόντο (Πρόεδρο της επιτροπής), Α. Μεταξάκη και Κ. Χουρδάκη (μέλη της επιτροπής). Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα Θ. Ζορμπάκη.

Δ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ να εκδώσει τις σχετικές πράξεις διεξαγωγής ακρόασης μετά της εντολής επίδοσής τους στους καλούμενους.

Ε. Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων υπομνημάτων, μετά των συνημμένων σχετικών εγγράφων, και για τις προφορικές διαδικασίες η 25η Ιανουαρίου 2019 (ώρα 12:00, προκειμένου για την προφορική ακρόαση).

3. Καταγγελία σχετικά με την ισχύ δήλωσης συμμόρφωσης CE γ-camera.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση τη συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (συντάκτες: Κ. Χουρδάκης, Σ. Βογιατζή, Α. Λιώσσης) για το ζήτημα που έχει αναφερθεί σχετικά με την ισχύ δήλωσης συμμόρφωσης CE συγκεκριμένης γ-camera, καθώς και για το αίτημα του κ. Δ. Μαϊντά της εταιρείας «Ινστιτούτο Ισοτοπικών Μελετών Α.Ε.» για παροχή στοιχείων από την ΕΕΑΕ.

Όσον αφορά το αίτημα του κ. Μαϊντά περί παροχής στοιχείων η ΕΕΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη και το σημείωμα του γραφείου Νομικών Υποθέσεων της ΕΕΑΕ (συνημμένο, Α. Μεταξάκη), θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά καλύπτονται από το επιχειρηματικό απόρρητο και δεν επιτρέπεται να του χορηγηθούν.

Ακολούθως, το ΔΣ αποφάσισε να ελεγχθεί το σύνολο των πιστοποιητικών συμμόρφωσης CE με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως περιγράφεται στη εισήγηση της υπηρεσίας, όπου διεξοδικά εκτίθενται οι γενόμενες ενέργειες, και στην περαιτέρω αποσαφήνιση των τιθέμενων ζητημάτων.

Επίσης το ΔΣ συμφωνεί στην αποστολή ενημερωτικής επιστολής και στοιχείων του φακέλου στην Ειδική (9μελή) Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπ. Υγείας, προκειμένου να επιληφθεί και να γνωμοδοτήσει επί των τιθέμενων θεμάτων κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς της.

Το ΔΣ επιφυλάσσεται για την αποστολή στον Εισαγγελέα του συνόλου των στοιχείων που τυχόν προκύψουν.

4. Επικαιροποίηση καθορισμού των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους.

Το ΔΣ ενημερώθηκε και συμφώνησε με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας) επί της ανάγκης επανακαθορισμού, εξορθολογισμού και επικαιροποίησης των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους (απόφασης της ΕΕΑΕ 3/2012/29.06.2012, ΦΕΚ Β/2182/23.07.2012), ενόψει και των αναγκαίων προσαρμογών στο νέο κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας.

Το ΔΣ ζήτησε από την Υπηρεσία να προχωρήσει προς την παραπάνω κατεύθυνση και να επανέλθει με συγκεκριμένη αιτιολογημένη πρόταση τιμοκαταλόγου, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, και παραθέτοντας, προς ενημέρωση, τυχόν συγκριτικά στοιχεία από άλλες χώρες Κ-Μ της ΕΕ.

Στη συνέχεια, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρόντων μελών του ΔΣ, προτάσσεται η συζήτηση του θέματος 7 της ΗΔ.

7. Νέοι κανονισμοί ακτινοπροστασίας.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έκδοση στις 20 Νοεμβρίου τ.ε. του π.δ. 101/2018 (ΦΕΚ Α/194) με το οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ και θεσπίζονται οι νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας. Το π.δ. έχει αναδρομική ισχύ από 06.02.2018. Περαιτέρω, το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διεξαχθείσα δημόσια διαβούλευση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.opengov.gr, επί του σχεδίου της κ.υ.α. «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - Αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων». Το κείμενο που ετέθη σε διαβούλευση είναι το εγκριθέν στην τελευταία, 256η συνεδρίαση του ΔΣ στις 12.10.2018 (θέμα 1).

Ακολούθως, το ΔΣ εξέτασε την έκθεση επί της διαβούλευσης που επεξεργάστηκαν οι ορισθέντες υπεύθυνοι διαχειριστές των υποβληθέντων σχολίων (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καρίνου, Σ. Οικονομίδης). Το ΔΣ έκανε αποδεκτή την υποβληθείσα έκθεση και τις προτεινόμενες αλλαγές στο αρχικό κείμενο της κ.υ.α. Κατόπιν τούτου, το σχέδιο της κυ.α. όπως εγκρίθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, μαζί με τις προτεινόμενες αλλαγές της έκθεσης διαβούλευσης και τις παρατηρήσεις από τα μέλη του ΔΣ εγκρίνεται συνολικά, και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να υποβάλει προς υπογραφή στον Υπουργό, ως εισήγηση της ΕΕΑΕ, το προκύπτον επικαιροποιημένο σχέδιο της κ.υ.α. Σημειώνεται ότι η υπόψη κ.υ.α. πρέπει να εκδοθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του π.δ. 101/2018, βάσει της παρ. 3α του άρθρου 107 αυτού.

Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Κονδύλης και η συνεδρίαση συνεχίζεται με τα πέντε (5) παρόντα μέλη του ΔΣ, με τη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ΗΔ.

5. Οικονομικά θέματα:

α) Αντικατάσταση του επιστημονικού υπευθύνου στο πρόγραμμα CONFIDENCE.

Το ΔΣ με βάση την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) εγκρίνει την αντικατάσταση του κ. Δ. Μητράκου (σε μακράς διάρκειας άδεια από 1.12.2018) από την κ. Β. Ταφίλη ως επιστημονικού υπευθύνου στο Πρόγραμμα «Coping with uncertainties for improved modelling and decision making in nuclear emergencies (CONFIDENCE)» (κωδικός 034-1), που εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος CONCERT (Horizon 2020).

β) Αμοιβή του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ (DPO).

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Προέδρου για την καταβολή πρόσθετης αμοιβής, βάσει της παραγράφου 9γ του άρθρου 24 του ν. 4386/2016, στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕΑΕ (DPO) κ. Δ. Κουτουνίδη του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, για το διάστημα από 18.06.2018 (ημερομηνία ανάθεσης στον ανωτέρω των καθηκόντων DPO) μέχρι και σήμερα, συνολικού μικτού ποσού 2.500 Ευρώ. Εκλήθη ο Προϊστάμενος του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ κ. Δ. Μπούρας για την παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικής πληροφόρησης. Στη συνέχεια, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, το ΔΣ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την καταβολή της παραπάνω αμοιβής (υπερψήφισαν: Πρόεδρος, Μ. Αναγνωστάκης, Α. Καραντάνας, καταψήφισαν: Ν. Καλλίθρακας - Κόντος, Α. Φωτόπουλος).

6. Άδεια άνευ αποδοχών κ. Δ. Μητράκου.

Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη του το αίτημα αδείας άνευ αποδοχών του κ. Δ. Μητράκου καθώς και ότι η άδεια αυτή δίδεται υποχρεωτικά, κατά το άρθρο 53 του υπαλληλικού κώδικα, εγκρίνει, λαμβανομένου υπόψη και του σημειώματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας από την 1.12.2018 μέχρι και την 30.11.2019.

8. Αναλύσεις ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ εξέτασε τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στις αναλύσεις ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και αποφάσισε τα παρακάτω.

Α. Εγκρίνει την πρόταση του συνεργαζόμενου με την ΕΕΑΕ εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο υπόμνημα που υπέβαλε ο Καθηγητής κ. Α. Κλούβας, για την εκτέλεση του έργου (6μηνης διάρκειας) της καταγραφής του ραδονίου στο νερό ύδρευσης της περιοχής Βόλβης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και θα ανέλθει, σύμφωνα με την πρόταση, σε 6.820 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.

Β. Εγκρίνει με βάση την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο/συντάκτης Κ. Ποτηριάδης) την ανανέωση για άλλα δύο (2) έτη της εξουσιοδότησης του εργαστηρίου της εταιρείας ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ ΑΕ για την ανάλυση δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως χορηγήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 243ης συνεδρίαση του ΔΣ στις 25.11.16 (θέμα 2).

Γ. Συμφωνεί για την αποστολή ενημέρωσης προς το Υπουργείο Υγείας, όπως προβλέπεται από τον νόμο, η οποία, λαμβανομένης υπόψη της εισήγησης της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Κ. Ποτηριάδης), θα προτείνει τα εξής διορθωτικά και προληπτικά μέτρα στα πόσιμα νερά των περιοχών Νυμφόπετρας και Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης (όπου ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις ουρανίου και α/β ακτινοβολίας άνω των οριζόμενων στη νομοθεσία τιμών):
- την ενημέρωση των κατοίκων που υδρεύονται από τις συγκεκριμένες γεωτρήσεις,
- την εφαρμογή άμεσων προσωρινών λύσεων όπως τη χρήση εμφιαλωμένου νερού ή τη χρήση νερού από βυτία κλπ.,
- τον περιορισμό της συγκέντρωσης του ουρανίου, εξετάζοντας λύσεις όπως να χρησιμοποιηθεί μόνο το νερό της γεώτρησης «Θερμοκήπια-Νυμφόπετρα-Δ.Ε. Εγνατίας-Δήμος Βόλβης» και να γίνονται στο μέλλον συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις στο νερό της γεώτρησης αυτής.

9. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας εργαστηρίου βιομηχανικών εφαρμογών.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τη θετική εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Κ. Χουρδάκης, Π. Τριτάκης) για την έγκριση σκοπιμότητας ίδρυσης εργαστηρίου βιομηχανικής ραδιογραφίας, που αιτήθηκε η εταιρεία «ΓΕΤΕ ΜΕΠΕ» (υποκατάστημα Θεσσαλονίκης). Δεδομένου, ωστόσο, ότι μεσολάβησε η δημοσίευση νέου νομικού πλαισίου περί ακτινοπροστασίας (π.δ. 101/2018), βάσει του οποίου, ιδίως του άρθρου 107 (Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις), οι προηγουμένως σε ισχύ σχετικές απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (παρ. 2.1.3 & 8.2.1.) έχουν από 20.11.2018 καταργηθεί, η χορήγηση της αιτούμενης άδειας σκοπιμότητας παρέλκει.

10. Ανακοινώσεις - Άλλα Θέματα:

α) Αποτελέσματα έρευνας-δημοσκόπησης στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΥΡΑ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της εθνικής έρευνας κοινής γνώμης για τις ακτινοβολίες και διερεύνησης νοοτροπίας ασφάλειας σε επαγγελματίες, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΥΡΑ. Το ΔΣ έλαβε γνώση της σχετικής υπηρεσιακής έκθεσης (συνημμένο/συντάκτες Β. Ταφίλη, Ε. Καραμπέτσος, Ε. Καρίνου) και ενημερώθηκε για τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν αναφορικά με τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τη γνώση για θέματα ακτινοβολιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δράσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα ΑΥΡΑ και θα διαχυθούν κατάλληλα μέσω των διαύλων επικοινωνίας της ΕΕΑΕ.

β) Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της αίτησης ακύρωσης απόφασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ σχετικά με παροχή υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης (237η συνεδρίαση στις 22.04.2016, θέμα 3).

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με την εν θέματι αίτηση ακύρωσης ότι το Δ.Εφ.Αθ., αφού έκανε δεκτή την υποβληθείσα από την ΕΕΑΕ ένσταση αναρμοδιότητας εκδίκασης της υπόθεσης και ως εκ τούτου την παραπομπή της στο ΣτΕ, το οποίο έχει γενική ακυρωτική αρμοδιότητα, κατά το άρθρο 95 παρ. 1 του Συντάγματος, έκρινε με την υπ΄αριθμ. 2573/2018 Απόφασή του εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κα Θ. Ζορμπάκη.