258η συνεδρίαση, 24.01.2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Συγκρότηση επιτροπών κρίσης για τις 3 προκηρυχθείσες θέσεις ΕΛΕ Γ΄ Βαθμίδας.
 2. Θέματα προσωπικού:
  α) Διακοπή άδειας άνευ αποδοχών Δ. Μητράκου.
  β) Παράταση άδειας άνευ αποδοχών Β. Καμενοπούλου.
  γ) Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Δ/νση Αδειών και Ελέγχων.
  δ) Αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων ορισμένου χρόνου που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΑΥΡΑ.
  ε) Πρόταση ορισμού μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ.
 3. Οικονομικά θέματα:
  α) Έκθεση ελέγχου ΕΛΚΕ χρήσεως 2014.
  β) Πρόσθετη απασχόληση.
 4. Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση εγκαταστάσεων κυκλότρων για παραγωγή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων.
 5. Προμήθεια θαλάμων α-φασματοσκοπίας.
 6. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα:
  α) Θέματα Λειτουργίας Εθνικού Παρατηρητηρίου Η/Μ Πεδίων (ΕΠΗΠ).
  β) Ανάκτηση πηγής σε χαλυβουργία.
  γ) Περιστατικά με ύποπτους φακέλους σε ΕΛΤΑ και Πανεπιστημιακά ιδρύματα.
  δ) Εξόφληση εισφορών σε Διεθνείς Οργανισμούς.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Συγκρότηση επιτροπών κρίσης για τις 3 προκηρυχθείσες θέσεις ΕΛΕ Γ΄ Βαθμίδας.

Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη το υπηρεσιακό σημείωμα του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), αποφασίζει τη συγκρότηση τριών 5μελών επιτροπών κρίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4386/2016, για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν για τις τρεις (3) προκηρυχθείσες θέσεις ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας (προκήρυξη Δ.α/207/16725/8.11.2018 με προθεσμία υποβολής την 14.12.2018, σε συνέχεια της απόφασης της 256ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 12.10.2018, θέμα 2).

Στη συνέχεια το ΔΣ προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης των μελών για την κάθε επιτροπή κρίσης και αποφασίζει τη συγκρότηση των τριών επιτροπών ως εξής:

1) Για τη θέση ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας με αντικείμενο «Εποπτεία ραδιενέργειας περιβάλλοντος», προοριζόμενη για το Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ), συγκροτείται η παρακάτω επιτροπή:

Τακτικά Μέλη                                                                  Αναπληρωματικά Μέλη
Χρήστος Χουσιάδας - Πρόεδρος
Αλέξανδρος Κλούβας - Μέλος                                Αναστασία Σαββίδου
Μάριος Αναγνωστάκης – Μέλος                           Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
Κωνσταντίνος Ποτηριάδης – Μέλος                   Κωνσταντίνος Χουρδάκης
Σωτήριος Οικονομίδης – Μέλος                            Ελευθερία Καρίνου

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χρήστος Χουσιάδας (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Ποτηριάδης και Μάριος Αναγνωστάκης.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.

2) Για τη θέση ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας με αντικείμενο «Αδειοδότηση και ρυθμιστικές επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ», προοριζόμενη για το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ιατρικών, Βιομηχανικών και Ερευνητικών Εργαστηρίων και Λοιπών Εφαρμογών (ΤΑΕ), συγκροτείται η παρακάτω επιτροπή:

Τακτικά Μέλη                                                                Αναπληρωματικά Μέλη
Χρήστος Χουσιάδας – Πρόεδρος
Τζων Καλέφ-Εζρά – Μέλος                                      Γεωργία Τερζούδη
Γεώργιος Παναγιωτάκης – Μέλος                       Ίων Σταματελάτος
Κωνσταντίνος Χουρδάκης - Μέλος                     Κωνσταντίνα Κεχαγιά
Ελευθερία Καρίνου – Μέλος                                   Αντώνιος Μαλτέζος

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χρήστος Χουσιάδας (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Χουρδάκης και Γεώργιος Παναγιωτάκης.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.

3) Για τη θέση ΕΛΕ Γ’ βαθμίδας με αντικείμενο «Αδειοδότηση και ρυθμιστικές επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ», προοριζόμενη για το Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΓΜΙΑ), συγκροτείται η παρακάτω επιτροπή:

Τακτικά Μέλη                                                          Αναπληρωματικά Μέλη
Χρήστος Χουσιάδας - Πρόεδρος
Κωνσταντίνα Νικήτα - Μέλος                                Παναγιώτης Τσανάκας
Θεόδωρος Σαμαράς - Μέλος                                Αντώνιος Γαστεράτος
Ευθύμιος Καραμπέτσος – Μέλος                      Αντώνιος Μαλτέζος
Σωτήριος Οικονομίδης - Μέλος                          Κωνσταντίνος Χουρδάκης

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χρήστος Χουσιάδας (Πρόεδρος), Ευθύμιος Καραμπέτσος και Θεόδωρος Σαμαράς.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.


2. Θέματα προσωπικού

α) Διακοπή άδειας άνευ αποδοχών Δ. Μητράκου.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση το έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) για το αίτημα του κ. Δ. Μητράκου, το οποίο γίνεται δεκτό (από 02.01.2019).


β) Παράταση άδειας άνευ αποδοχών Β. Καμενοπούλου.

Το ΔΣ ενημερώνεται για το από 15.01.2019 αίτημα της κ. Βασιλικής Καμενοπούλου για συμπληρωματική άδεια άνευ αποδοχών για δύο (2) ακόμα έτη προκειμένου να συνεχίσει να απασχολείται στον ΔΟΑΕ (βλ. προηγούμενη σχετική απόφαση στη 236η συνεδρίαση του ΔΣ στις 11.03.2016, θέμα 1). Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), κάνει δεκτό το αίτημα δυνάμει του άρθρου 51 του υπαλληλικού κώδικα, και εγκρίνει τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας για το διάστημα από 01.03.2019 έως 28.02.2021.


γ) Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) για την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και  του Τμήματος Δοσιμετρίας της Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων, δυνάμει των μεταβατικών ρυθμίσεων του άρθρου 30, παρ. 1α του ν. 4369/2016, εν συνδυασμώ με την παρ. 9 του άρθρου 86 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007), μέχρι πληρώσεως των εν λόγω θέσεων βάσει των νέων ισχυουσών διατάξεων συνδυαστικά και με τη μετάβαση στον νέο Οργανισμό.

Σε συνέχεια του προηγουμένου θέματος 2β το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τη γραπτή εισήγηση του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Α. Μεταξάκη), εξέτασε την αναγκαιότητα ανάθεσης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου  της Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων (ΔΑΕ), κατά τις διατάξεις του άρθρου 87, παρ. 1 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει). Το ΔΣ ενέκρινε τη σκοπιμότητα της ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΕΑΕ, ενόψει των νέων και ειδικών συνθηκών συντονισμού, εφαρμογής και προσαρμογής της ΕΕΑΕ και όλων των εμπλεκομένων στο π.δ. 101/2018 και στην υπό έκδοση εφαρμοστική κ.υ.α. «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών – Αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων».

Όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων, το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη συμβολή στην εκπόνηση του κανονιστικού πλαισίου των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας και αφετέρου, τα αντικειμενικά στοιχεία αναφορικά με το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, την απήχησή του, καθώς και τα ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα, των οποίων είχε την ευθύνη έκαστος εκ των (ομοβάθμων, ΕΛΕ βαθμίδας Α΄) Προϊσταμένων των υποκειμένων οργανικών μονάδων της ΔΑΕ, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση των εν λόγω καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων στην κ. Ε. Καρίνου. Η κ. Ε. Καρίνου θα ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Δοσιμετρίας.

Το ΔΣ επισημαίνει ότι η αναπλήρωση Προϊσταμένου της ΔΑΕ είναι προσωρινό μέτρο έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τοποθετήσεων προϊσταμένων.

Τέλος, το ΔΣ αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 9 της κανονιστικής πράξης της ΕΕΑΕ υπ’ αριθ. 1/232/09.10.15 (ΦΕΚ 1074/Β/2016) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ», όπως ισχύει, ώστε να ανατεθούν στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της ΔΑΕ οι αρμοδιότητες του άρθρου 2 της προαναφερόμενης κανονιστικής πράξης. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να αποστείλει τη σχετική τροποποιητική πράξη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

δ) Αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων ορισμένου χρόνου που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΑΥΡΑ. 

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) κάνει δεκτά τα αιτήματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας κατά την εισήγηση.

 

ε) Πρόταση ορισμού μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει τη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ, όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), που περιέχει την πρόταση ορισμού μελών ως εξής:

      Τακτικά Μέλη                                                                         Αναπληρωματικά Μέλη

Ευαγγελία Σοφούλη (ΓΓΕΤ) – Πρόεδρος                      Μαρία Χριστούλα (ΓΓΕΤ)

      Ζήσιμος Αγγελής (ΕΚΕΦΕ «Δ»)– Μέλος                        Αφροδίτη Πατρώνη (ΓΓΕΤ)

      Παρασκευή Φαγαδάκη (ΕΚΚΕ)– Μέλος                       Αγνή Σπηλιώτη (ΓΓΕΤ)

      Αιρετά Μέλη (Μονίμων υπαλλήλων ΕΕΑΕ)          Αναπληρωματικά Μέλη

Γεώργιος Μανουσαρίδης                                                     Χρήστος Παφίλης

Ελένη Παπαδομαρκάκη                                                        Παναγιώτα Τσαπρούνη

      Αιρετά Μέλη (Υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΕΕΑΕ)                    Αναπληρωματικά Μέλη

Παναγιώτης Ασκούνης                                                         Σταυρούλα Κισκύρα

Σταυρούλα Σέρφα                                                                   Ζωή Πατρώνου

      Εισηγητής: Δημήτριος Μπούρας

Γραμματέας: Χριστίνα Τζουμανίκα με αναπληρώτρια τη Χαρίκλεια Κυργιάκου.

 

2. Οικονομικά θέματα:  

α) Έκθεση ελέγχου ΕΛΚΕ χρήσεως 2014.

Το ΔΣ εξέτασε την έκθεση του ορκωτού λογιστή για το έτος 2014, η οποία διεξήχθη  από την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ (επισυνάπτεται η έκθεση). Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του ελεγκτή τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν και κάποιες παρατηρήσεις. Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η υπηρεσία έχει συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις των ελεγκτών. 

 

β) Πρόσθετη απασχόληση.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και κατόπιν ενδελεχούς συζήτησης ενέκρινε πρόσθετη αμοιβή για το έτος 2019, για τέσσερα (4) μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ συνολικού ύψους 14.760 Ευρώ (μεικτά), για πρόσθετο έργο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης των προγραμμάτων 001-08 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης»  και 001-03 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης διαλειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων», για συγκεκριμένα παραδοτέα στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων, σύμφωνα με την εισήγηση.

Ειδικότερα:

ΟΝΟΜΑ

ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΟΣΟ (Ευρώ)

Δ. Μπούρας

001-08

«Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, του ορίου δαπανών και της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, καθώς και της έκδοσης των μηνιαίων χρηματοοικονομικών αναφορών προς το Υπουργείο Παιδείας»

5.400

Θ. Ζορμπάκη

001-08

«Παρακολούθηση της εκτέλεσης του ορίου δαπανών του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και καταχώρησης και αρχειοθέτησης της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας στο αντικείμενο των ακτινοβολιών, στο σχετικό σύστημα που τηρείται στην ΕΕΑΕ»

2.400

Σ. Κισκύρα

001-08

«Εκτέλεση των διοικητικών και οικονομικών πράξεων, οι οποίες σχετίζονται με την ταμειακή διαχείριση και την κίνηση της περιουσίας του ΕΛΚΕ»

3.480

Σ. Σέρφα

001-03

«Σχεδιασμός της νέας σχεσιακής βάσης δεδομένων ακτινοπροστασίας της ΕΕΑΕ»

3.480

Ο κ. Ν. Καλλίθρακας – Κόντος ψήφισε λευκό.

 

3. Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση εγκαταστάσεων κυκλότρων για παραγωγή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ανάγκη αξιολόγησης φακέλων σχετικά με κατασκευή εγκατάστασης επιταχυντή σωματιδίων-κυκλότρου για την παραγωγή βραχύβιων ιατρικών ραδιοϊσοτόπων. Με βάση τη νομοθεσία (μέρος 10 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) η αξιολόγηση των στοιχείων για την έγκριση κατασκευής και της άδειας λειτουργίας γίνεται από ειδική συμβουλευτική επιτροπή που συγκροτεί η ΕΕΑΕ. Σε συνέχεια των παραπάνω, το ΔΣ αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής ως ακολούθως:

Ανδρέας Φωτόπουλος (ΔΣ ΕΕΑΕ), Απόστολος Καραντάνας (ΔΣ ΕΕΑΕ), Πηνελόπη Μπουζιώτη (ΙΠΡΕΤΕΑ/ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), Σταυρούλα Βογιατζή (ΤΑΕ/ΔΑΕ), Μηνάς Παπαδόπουλος (ΙΠΡΕΤΕΑ/ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»). Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. A. Φωτόπουλος.

Η επιτροπή εξετάζει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και υποβάλλει στο ΔΣ της ΕΕΑΕ σχετική αξιολόγηση.

 

4. Προμήθεια θαλάμων α-φασματοσκοπίας.

Το ΔΣ συμφωνεί για τη σκοπιμότητα της προμήθειας α-φασματοσκοπικής διάταξης 12 θαλάμων, όπως προτείνεται στην εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο/συντάκτης Κ. Ποτηριάδης), και αποφάσισε την υλοποίηση της προμήθειας μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, με προϋπολογισμό 62.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

5. Ανακοινώσεις – Άλλα Θέματα: 

α) Θέματα Λειτουργίας Εθνικού Παρατηρητηρίου Η/Μ Πεδίων (ΕΠΗΠ).

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη διάθεση 4 κινητών μονάδων του ΕΠΗΠ στους Δήμους Ζωγράφου, Καλαμάτας, Τρικκαίων (δήμοι στους οποίους αναπτύσσεται πιλοτικά το δίκτυο 5G) και Πεντέλης και της υπογραφής των σχετικών συμφώνων συνεργασίας (στις 21.12.2018), καθώς και για το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διάθεσης κινητών μονάδων σε ερευνητικά κέντρα (ΙΤΕ/Ηράκλειο, ΕΚΕΤΑ/Πτολεμαΐδα, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος). Τέλος, το ΔΣ ενημερώθηκε για το ζήτημα της σύμβασης συντήρησης των σταθερών σταθμών του ΕΠΗΠ, μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης, βάσει των όρων της Κύριας Σύμβασης του έργου.

 

β) Ανάκτηση πηγής στη ΣΙΔΕΝΟΡ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση την έκθεση της υπηρεσίας (υπ’ αριθ. Α.γ/414/330/09.01.2019, συντάκτες: Κ. Καρφόπουλος, Κ. Ποτηριάδης) για ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μετά την ενεργοποίηση ανιχνευτή ραδιενέργειας στη βιομηχανία ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στις 14 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε επιτόπιος ραδιολογικός έλεγχος από το Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ (Συνεργαζόμενο Εργαστήριο) και στις 19 Δεκεμβρίου 2018 ακολούθησε συμπληρωματικός έλεγχος από την ΕΕΑΕ. Εντοπίστηκε πηγή Cs-137 ενεργότητας της τάξης των 100 μCi και μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο.

 

γ) Περιστατικά με ύποπτους φακέλους σε ΕΛΤΑ και Πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση την έκθεση της υπηρεσίας (υπ’ αριθ. Α.γ/414/973/17.01.2019, συντάκτες: Κ. Καρφόπουλος, Δ. Μητράκος, Κ. Ποτηριάδης) για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στις ενέργειες διερεύνησης που ακολούθησαν τον εντοπισμό ύποπτων ταχυδρομικών φακέλων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς στις 9 και 10 Ιανουαρίου 2019, κατ’ εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης ΧΒΡΠ απειλών. Από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας η ΕΕΑΕ λάμβανε συστηματικά σχετική ενημέρωση. Επιπλέον, στις 10 Ιανουαρίου 2019 και κατόπιν αιτήματος, ομάδα απόκρισης της ΕΕΑΕ μετέβη σε ένα από τα σημεία όπου εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος (πανεπιστημιακός χώρος στην Αθήνα) και πραγματοποίησε ραδιολογικό έλεγχο, από τον οποίο δεν προέκυψε κανένα ραδιολογικό εύρημα.

 

δ) Εξόφληση εισφορών σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πλήρη εξόφληση των οφειλών προηγούμενων ετών προς Διεθνείς Οργανισμούς (ΔΟΑΕ και ΝΕΑ/OECD). Για την επιτυχή έκβαση της διαχειριστικής διαδικασίας καταβλήθηκε εργώδης, επίμονη και επίπονη, διετής προσπάθεια της ΕΕΑΕ ως επισπεύδουσας υπηρεσίας. Μεταξύ άλλων, απαιτήθηκε και η ψήφιση δύο νομοθετικών ρυθμίσεων (παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4547/2018 και παρ. 15 του άρθρου 69 του ν. 4485/2017). Κατά τη συζήτηση, το ΔΣ σημείωσε τις ρητές ευχαριστίες προς την ΕΕΑΕ που περιέχονται στο σχετικό έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βιέννη (Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Χώρας μας στον ΔΟΑΕ). Επίσης, το ΔΣ τοποθετήθηκε θετικά ως προς τη διερεύνηση της δυνατότητας, εφεξής, οι πληρωμές της Τακτικής Εισφοράς (Regular Budget) της Ελλάδας στον ΔΟΑΕ να πραγματοποιούνται από την Οικονομική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, με μεταφορά της αντίστοιχης εγγραφής του τακτικού προϋπολογισμού από την ΕΕΑΕ στο ΥΠΕΞ, δεδομένου ότι η ένταξη της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς αποτελεί πρωτίστως μέρος της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής.

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.