259η συνεδρίαση, 29.03.2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για πλήρωση θέσης ΕΛΕ Β΄ βαθμίδας.
 2. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για πλήρωση θέσης ΕΛΕ Γ΄ βαθμίδας.
 3. Θέματα προσωπικού: Αναγνώριση προϋπηρεσίας βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου.
 4. Πορίσματα - Εισηγήσεις Πράξεων διεξαγωγής ακροάσεων.
 5. Ανάθεση εργασιών συντήρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Η/Μ Πεδίων (ΕΠΗΠ).
 6. Οικονομικά θέματα:
  α) Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον ΤΠ της ΕΕΑΕ.
  β) Ένταξη προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
  γ) Τακτικός Έλεγχος ΕΛΚΕ ετών 2015 - 2017.
 7. Επικαιροποίηση καταλόγου των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους.
 8. Ανακοινώσεις - Άλλα Θέματα:
  α) Πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας για εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο σε ιατρικές εκθέσεις.
  β) Σύμφωνο Συνεργασίας ΤΕΕ - ΕΕΑΕ.
  γ) Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ερωτηματολογίων για τις διαδικασίες αδειοδότησης.
  δ) Επαναπατρισμός αναλωθέντος πυρηνικού καυσίμου ερευνητικού αντιδραστήρα ΕΚΕΦΕ «Δ».
 9. Προσλήψεις προσωπικού για το έτος 2019.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για πλήρωση θέσης ΕΛΕ Β΄ βαθμίδας.

Το ΔΣ επικύρωσε το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής κρίσης και ενέκρινε την τοποθέτηση της κας Σ. Βογιατζή σε θέση ΕΛΕ Β΄ Βαθμίδας.

 

2. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για πλήρωση θέσης ΕΛΕ Γ΄ βαθμίδας.

Το ΔΣ επικύρωσε το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής κρίσης και ενέκρινε την τοποθέτηση του κ. Κ. Καρφόπουλου σε θέση ΕΛΕ Γ΄ Βαθμίδας.

 

3. Θέματα προσωπικού: Αναγνώριση προϋπηρεσίας βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Γ. Μανιού, υπαλλήλου της ΕΕΑΕ με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά την εισήγηση.

 

4. Πορίσματα - Εισηγήσεις Πράξεων διεξαγωγής ακροάσεων.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΑΕ αφού έλαβαν γνώση των πορισμάτων - εισηγήσεων της 3μελούς επιτροπής ακρόασης (συνημμένα/συντάκτες Ν. Καλλίθρακας-Κόντος, Κ. Χουρδάκης, Α. Μεταξάκη), η οποία είχε ορισθεί με απόφαση  της 257ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 30.11.2018 (θέμα 2), αποφάσισαν την επιβολή των προτεινόμενων στα πορίσματα-εισηγήσεις της επιτροπής ακρόασης κυρώσεων.

 

5. Ανάθεση εργασιών συντήρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Η/Μ Πεδίων (ΕΠΗΠ).

Το ΔΣ ενημερώθηκε, με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος), ότι, στις 26.02.2019, έληξε η περίοδος εγγύησης του έργου  «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)». Όπως συνάγεται από τη Διακήρυξη του έργου (υπ' αριθ. 19379/13.09.2012, Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.), την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης του έργου (υπ' αριθ. 1196/2014, όπως τροποποιήθηκε στις 8.10.2014) και τη σχετική απαίτηση του Κυρίου του έργου (έγγραφα 17089/12.12.2018 και 1228/18.02.2019 του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης), υπάρχει ανάγκη ανάθεσης από τον Φορέα Λειτουργίας του έργου (ΕΕΑΕ) στον Ανάδοχο του έργου (Space Hellas) των εργασιών προς διασφάλιση της ανελλιπούς συντήρησης του έργου.

Διαπιστώνεται δε ότι ο Ανάδοχος άρχισε, άμα τη λήξει της εγγυητικής περιόδου, κατόπιν προφορικής συνεννόησης με την ΕΕΑΕ, τις αναγκαίες για την καλή λειτουργία του έργου εργασίες συντήρησης αυτού, λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων επιστολών του Κυρίου του έργου (Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Σε συνέχεια των παραπάνω το ΔΣ: α)  διαπιστώνει την ανάγκη ανάθεσης των εργασιών συντήρησης του ΕΠΗΠ και τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης άμα τη λήξει της εγγυητικής περιόδου και, β) εγκρίνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και την Κύρια Σύμβαση του έργου, αφενός την ανάθεση εργασιών συντήρησης του ΕΠΗΠ για τα επόμενα 2 χρόνια (ύψους 290.351 Ευρώ πλέον ΦΠΑ το 1ο έτος και 287.243 Ευρώ πλέον ΦΠΑ το 2ο έτος) και αφετέρου το επισυναπτόμενο στην εισήγηση της υπηρεσίας σχετικό σχέδιο σύμβασης μεταξύ της ΕΕΑΕ και της εταιρείας Space Hellas.

 

6. Οικονομικά θέματα:

α) Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον ΤΠ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας), να μεταβιβασθεί από τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ (φορέας 1019-902) το ποσό των 31.580,57 Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% των εσόδων του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 6α του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

β) Ένταξη προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει την ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και τα σχετικά συνοδευτικά σε αυτήν έγγραφα της υπηρεσίας (Ε.β/413/4366/18.03.2019, Α.γ/413/4672/21.03.2019, συντάκτες Σ. Οικονομίδης, Α. Μαλτέζος), των παρακάτω προγραμμάτων με τους ακόλουθους κωδικούς:

 1. Κωδικός 038-00 για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «Train the trainees - train the future trainers in radiation protection and nuclear technology» (επιστημονικός υπεύθυνος Σ. Οικονομίδης), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.
 2. Κωδικός 039-00 για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «Safe Cross - Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources (STRASS)» (επιστημονικός υπεύθυνος Α. Μαλτέζος), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Interreg-IPA CBC». Η διοικητική υποστήριξη της διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος Interreg θα ανατεθεί σε εξωτερική εταιρεία ορκωτών λογιστών σύμφωνα με την εισήγηση.

Επίσης το ΔΣ εγκρίνει και την αναθεώρηση του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του έτους 2019 σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας). Η αναθεώρηση αφορά: α) την ένταξη των 2 παραπάνω νέων προγραμμάτων, β) την ενίσχυση του έργου 001-02 από το αποθεματικό κατά 290.351 Ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης της σύμβασης συντήρησης του ΕΠΗΠ, και γ) την ενίσχυση του έργου 001-04 από το αποθεματικό κατά 65.000 Ευρώ για τις ανάγκες του PGEC (διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ΔΟΑΕ).

 

γ) Τακτικός Έλεγχος ΕΛΚΕ ετών 2015 - 2017.

Το ΔΣ έλαβε γνώση του συνημμένου εγγράφου του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συντάκτης: Δ. Μπούρας) και συμφώνησε στην ανάθεση από την υπηρεσία σε εταιρεία ορκωτών λογιστών τον έλεγχο ΕΛΚΕ των ετών 2015-2017, κατόπιν διαδικασίας έρευνας αγοράς.

 

7. Επικαιροποίηση καταλόγου των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καρίνου, Δ. Μπούρας, Σ. Οικονομίδης, Κ. Ποτηριάδης) και τη συνοδευτική εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και συμφώνησε με την ανάγκη αναθεώρησης των κωδικών του καταλόγου των τιμών χρέωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΕΑΕ προς την κατεύθυνση της δραστικής μείωσης του αριθμού των κωδικών, και της επικαιροποίησης αυτών, δεδομένης της παρέλευσης 7ετίας από την έκδοση του σημερινού τιμοκαταλόγου (απόφαση 3/2012, ΦΕΚ Β' 2182/23.07.2012) και της επικείμενης έκδοσης της κ.υ.α. με τίτλο «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - Αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων».

Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ παρασχέθηκαν γενικές κατευθυντήριες οδηγίες προς την υπηρεσία για την ολοκλήρωση της κατάρτισης του νέου τιμοκαταλόγου, ο οποίος αναμένεται από το ΔΣ προκειμένου να εγκριθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

 

8. Ανακοινώσεις - Άλλα Θέματα:

α)  Πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας για εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο σε ιατρικές εκθέσεις.   

   Το ΔΣ ενημερώθηκε για την πρόταση της ΕΕΑΕ προς την Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ) για τη σύνταξη σχεδίων πρωτοκόλλων ελέγχων ποιότητας και κριτηρίων αποδοχής του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο πεδίο των ιατρικών εκθέσεων. Η πρόταση έτυχε θετικής αποδοχής από την ΕΦΙΕ. Στη συνέχεια τα σχέδια θα οριστικοποιηθούν από την ΕΕΑΕ, προκειμένου να παρασχεθούν ως κατευθυντήριες οδηγίες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 60 του π.δ. 101/2018. 

 

β)  Σύμφωνο Συνεργασίας ΤΕΕ - ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του συμφώνου συνεργασίας στο πεδίο της ακτινοπροστασίας μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και της ΕΕΑΕ. Σκοπός είναι η περαιτέρω ενίσχυση του εθνικού συστήματος ακτινοπροστασίας, υπό το πρίσμα του νέου κανονιστικού πλαισίου όπως διαμορφώνεται με την εφαρμογή του  π.δ. 101/2018. Ως εκπρόσωποι της ΕΕΑΕ στην 4μελή κοινή συντονιστική επιτροπή για την υλοποίηση του συμφώνου συνεργασίας (παρ. 5 του συμφώνου) ορίζονται οι κ.κ. Κ. Καρφόπουλος (ΤΕΡΠ) και Μ. Αναγνωστάκης (μέλος ΔΣ).                         

 

γ)  Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ερωτηματολογίων για τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση τη συνημμένη έκθεση (Κ. Ηρωδιάδου) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της διαδικασίας αδειοδότησης, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο μέσω ερωτηματολογίων. Ο βαθμός ικανοποίησης των εμπλεκόμενων με την ΕΕΑΕ μερών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός αφού o μέσος όρος και για τις εννιά ερωτήσεις είναι πάνω από 4,7 (το 1 αντιστοιχεί στο «πολύ δυσαρεστημένος/η» και το 5 που αντιστοιχεί στο «πολύ ικανοποιημένος/η»). Ειδικότερα, το ΔΣ σημείωσε με ικανοποίηση τον μεγάλο αριθμό θετικών σχολίων με κύριο άξονα την ευγένεια του προσωπικού που επικοινωνεί με τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

δ)  Επαναπατρισμός αναλωθέντος πυρηνικού καυσίμου ερευνητικού αντιδραστήρα ΕΚΕΦΕ «Δ».

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της αποστολής στις ΗΠΑ του αναλωθέντος πυρηνικού καυσίμου του ερευνητικού αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το γεγονός αποτελεί σημαντικό ορόσημο του «εθνικού προγράμματος» για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των ΑΚΡΑ (αναλωθέντα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα) και πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη, εργώδη προσπάθεια του ΕΚΕΦΕ «Δ» σε στενή συνεργασία με την ΕΕΑΕ, που περιλάμβανε και πλήθος διευθετήσεων με σημαντικό αριθμό τρίτων, εμπλεκομένων μερών, τόσο σε Ευρωπαϊκό και διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.   

 

9. Προσλήψεις προσωπικού για το έτος 2019.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το έγγραφο που απέστειλε η ΓΓΕΤ (υπ' αριθ. 42618/19.03.2019), με το οποίο παρέχεται η έγκριση της εκκίνησης της διαδικασίας πρόσληψης δέκα (10) νέων θέσεων ειδικού επιστημονικού-τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στην ΕΕΑΕ (βλ. σχετική προηγούμενη ενημέρωση κατά την 256η συνεδρίαση του ΔΣ στις 12.10.2018, θέμα 9β). Επίσης, το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού & Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία και τις τυπικές προϋποθέσεις.

Το ΔΣ, με βάση τα παραπάνω, και μετά από εκτενή συζήτηση κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη αφενός η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας και αφετέρου η τήρηση των προϋποθέσεων του ΑΣΕΠ, αποφάσισε τα εξής:

Θα ζητηθεί η προκήρυξη της πλήρωσης στην ΕΕΑΕ δέκα (10) θέσεων ειδικού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει (νόμος περί ΑΣΕΠ). Οι θέσεις θα προκηρυχθούν με αντικείμενα/εξειδικεύσεις για την κάλυψη αναγκών των παρακάτω μονάδων (1 θέση ανά μονάδα):

 • Αδειών & Ελέγχων (ΤΑΕ)
 • Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΤΜΙΑ)
 • Δοσιμετρίας (ΤΔ)
 • Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ)
 • Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
 • Νομικών Υποθέσεων
 • Τεκμηρίωσης & Τεχνικής Υποστήριξης (Πληροφορικής)
 • ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
 • Προσωπικού/Γραμματείας & Οικονομικού/Προμηθειών
 • Βαθμονομήσεων Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΕΒΟΙΑ)

Το ΔΣ αναμένει, σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή των θέσεων, τη συμπλήρωση για κάθε μια θέση του αντίστοιχου εντύπου του ΑΣΕΠ (περιγραφή αντικειμένου και απαιτούμενων προσόντων), προκειμένου να εγκρίνει τα συμπληρωμένα έντυπα σε επόμενη συνεδρίαση.

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.