260η συνεδρίαση, 17.04.2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Προσλήψεις προσωπικού για το έτος 2019.
  2. Ανακοινώσεις - Άλλα Θέματα: Νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας - έκδοση της εφαρμοστικής κ.υ.α..

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Προσλήψεις προσωπικού για το έτος 2019.

Σε συνέχεια της σχετικής προηγούμενης απόφασης (259η συνεδρίαση του ΔΣ στις 29.03.2019, θέμα 9) το ΔΣ λαμβάνει γνώση των συμπληρωμένων εντύπων του ΑΣΕΠ με τα γνωστικά αντικείμενα/επιστημονικές εξειδικεύσεις και τα απαιτούμενα προσόντα για τις δέκα (10) νέες θέσεις ειδικού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, όπως εισηγούνται οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων (συνημμένα/συντάκτες: Δημ. Μπούρας, Κων. Χουρδάκης, Ευθ. Καραμπέτσος, Ελ. Καρίνου, Κων. Ποτηριάδης, Στ. Σέρφα και Χρ. Χουσιάδας). Επίσης, το ΔΣ λαμβάνει γνώση των εγγράφων που βεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα κενών οργανικών θέσεων (έγγραφο Δ.α/203/5763/12.04.2019 του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού & Γραμματείας) και την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό (έγγραφο Φ1/195 /60759/Β1/16.04.2019 της ΓΔΟΥ του Υπουργείου).

Το ΔΣ αποδέχεται τις εισηγήσεις, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι δέκα (10) θέσεις που θα προκηρυχθούν, υπαγόμενες στην κατηγορία των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να υπογράψει τα έντυπα και να τα υποβάλει αρμοδίως στη ΓΓΕΤ/ΥΠΕΘ, καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να προκηρυχθεί μέσω ΑΣΕΠ η πλήρωση των εν λόγω θέσεων.

 

 2. Ανακοινώσεις - Άλλα Θέματα:

Νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας - έκδοση της εφαρμοστικής κ.υ.α..

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη δημοσίευση στις 03.04.2019 στο τεύχος Β/1103 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της κ.υ.α. «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - Αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» (αριθ. απόφασης 45872/26.03.2019). Η δημοσίευση του ΦΕΚ αποτελεί σημαντικό ορόσημο διότι τίθεται πλέον σε πλήρη ισχύ το νέο κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για άμεσες ενέργειες της υπηρεσίας σε συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο, ειδικότερα για την:

  • Προσαρμογή του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ με αλλαγές του περιεχομένου του και την ανάρτηση του ενδεικτικού καταλόγου των πρακτικών. Το ΔΣ εγκρίνει τις εν λόγω αλλαγές και την ανάρτηση του καταλόγου στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ (άρθρο 2 παρ. 3 της κ.υ.α.).
  • Ενημέρωση των οργανισμών σχετικά με την κατάργηση των διαδικασιών προέγκρισης κατασκευής ή άδειας κατασκευής.

Το ΔΣ αποφαίνεται ότι η επιτροπή η οποία ορίσθηκε με προηγούμενη απόφαση (258η συνεδρίαση του ΔΣ στις 24.01.2019, θέμα 4) για την αξιολόγηση εγκαταστάσεων κυκλότρων για παραγωγή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων, με βάση την νέα κ.υ.α., δεν απαιτείται να υποβάλει αξιολόγηση σχετικά με το αίτημα της εταιρείας SYN INNOVATIONS LAB A.E. για τη χορήγηση άδειας κατασκευής. Περαιτέρω, το ΔΣ αποφασίζει η επιτροπή να παραμείνει ενεργή με αντικείμενο την αξιολόγηση δικαιολογητικών για τις άδειες σκοπιμότητας παρόμοιων πρακτικών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 18 της νέας κ.υ.α..

 

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.