261η συνεδρίαση, 07.06.2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Επικαιροποίηση του καταλόγου των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους.
 2. Ένταξη / επέκταση ενταγμένων προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 3. Αμοιβή πρόσθετης απασχόλησης σε προσωπικό της ΕΕΑΕ.
 4. Έκδοση αποφάσεων ΕΕΑΕ σε εφαρμογή των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας:  

  α) Για τον καθορισμό μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας.

  β) Για τον καθορισμό περιοριστικού επιπέδου δόσης μελών του κοινού από τη σχεδιασμένη λειτουργία συγκεκριμένης πηγής ακτινοβολίας.

  γ) Για την εξειδίκευση των μέτρων για την ασφαλή διαχείριση και τον έλεγχο των κλειστών πηγών υψηλής ενεργότητας.

  δ) Για τον καθορισμό των τρόπων διάθεσης και υποβολής των αποτελεσμάτων ατομικής παρακολούθησης.

 5. Τροποποίηση της απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο και σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.
 6. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για πλήρωση θέσης ΕΛΕ Γ΄ βαθμίδας.
 7. Σχέδιο κ.υ.α. για την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των καταστάσεων υφιστάμενων εκθέσεων.
 8. Ανακοινώσεις - Άλλα Θέματα: 

  α) Διεθνής αξιολόγηση ARTEMIS.

  β) Κατευθυντήριες οδηγίες εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία για ιατρικές εκθέσεις.

  γ) Φυλλάδιο ΕΕ με καλές πρακτικές πυρηνικής τεχνολογίας εκτός παραγωγής ενέργειας.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικαιροποίηση του καταλόγου των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους.

Σε συνέχεια σχετικής προηγούμενης απόφασης (259η συνεδρίαση του ΔΣ στις 29.03.2019, θέμα 7) η υπηρεσία κατάρτισε και υποβάλλει στο ΔΣ επικαιροποιημένο κατάλογο των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους [συνημμένα: α) εισήγηση των Προϊσταμένων των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων (συντάκτες: Ε. Καρίνου, Κ. Ποτηριάδης, Κ. Χουρδάκης και Σ. Οικονομίδης), β) εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ και του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων (συντάκτες Δ. Μπούρας, Α. Μεταξάκη)].

Το ΔΣ εξέτασε διεξοδικά τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας και διαπίστωσε ότι επιτυγχάνεται αξιόλογη οικονομική ελάφρυνση των συναλλασσόμενων με την ΕΕΑΕ λόγω συστηματικής μείωσης των τιμών χρεώσεων, χωρίς εντούτοις η μείωση των εσόδων να επηρεάσει την απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΕΑΕ, καθώς το ισοζύγιο προβλέπεται να εξακολουθεί να παραμένει ικανοποιητικά πλεονασματικό. Επιπλέον επιτυγχάνεται σημαντική απλοποίηση του συστήματος των χρεώσεων, και σε πιστή συμφωνία με το νέο κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας, ως και σημαντική βελτίωση σε διαχειριστικό επίπεδο. Το ΔΣ αποδέχεται τον επικαιροποιημένο τιμοκατάλογο σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας (με ορισμένες βελτιωτικές τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά τη συζήτηση και την προσθήκη προοιμίου).

Κατόπιν των παραπάνω, το ΔΣ αποφασίζει:

Α. Εγκρίνεται ο τιμοκατάλογος όπως αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

α. Ατομική δοσιμέτρηση

 

1. Μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων τύπου θερμοφωταύγειας

4€

2. Δοσίμετρα τύπου θερμοφωταύγειας σώματος σε πεδία γ και χ ακτινοβολίας

30€

3. Δοσίμετρα τύπου θερμοφωταύγειας (καρπού, δακτύλου, φακού του οφθαλμού) κατάλληλα για χρήση σε πεδία γ και χ ακτινοβολίας

25€

4. Δοσίμετρα τύπου θερμοφωταύγειας δακτύλου κατάλληλα για χρήση σε μικτά πεδία β, χ και γ ακτινοβολίας

50€

5. Δοσίμετρα τύπου θερμοφωταύγειας σε πεδία γ ακτινοβολίας και πεδία νετρονίων

100€

β. Αναλύσεις δειγμάτων

 

1. Έλεγχος δειγμάτων με γ - φασματοσκοπία υψηλής ακρίβειας

150€ ανά δείγμα

2. Έλεγχος δειγμάτων με γ - φασματοσκοπία χαμηλής ακρίβειας

80€ ανά δείγμα

3. Μέτρηση ολικής α και β ακτινοβολίας πόσιμου νερού

100€ ανά δείγμα

4. Μέτρηση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους με παθητικούς ανιχνευτές ιχνών

25€ ανά ανιχνευτή

5. Μέτρηση ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους με electret

80€ ανά μέτρηση

6. Μέτρηση α - φασματοσκοπίας ανά στοιχείο (U, Th, Pu, Am, Po?210, Ra?226)

500€ ανά δείγμα

7. Μέτρηση με υγρό σπινθηριστή ανά στοιχείο (Sr-90, Pb-210, Ra-228, H-3 και C-14)

250€ ανά δείγμα

8. Μέτρηση ολόσωμης ακτινοβολίας

150€

9. Επιτόπιος έλεγχος ραδιενέργειας

80€ ανά ώρα μετάβασης & μέτρησης

10. Έκδοση πιστοποιητικού ραδιενέργειας (scrap metals, συμπεριλαμβανομένων των scrap χαλκού, αλουμινίου και μολύβδου)

75€

11. Πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου νερού

20€

12. Οι αναλύσεις που γίνονται στο πλαίσιο έκτακτης ανάγκης ή στο πλαίσιο της μελέτης χαρτογράφησης ραδονίου σε όλη τη χώρα παρέχονται δωρεάν.

γ. Έγκριση πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώριση, σύμφωνα με το μέρος Β του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019 (Β' 1103/03.04.2019)

1. Λειτουργία ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για σκοπούς:

1α. Οδοντιατρικών εφαρμογών (εξαιρουμένων εφαρμογών αξονικής τομογραφίας)

200€

1β. Μέτρησης οστικής μάζας, μαστογραφίας (εξαιρουμένων εφαρμογών τομοσύνθεσης και βιοψίας), ακτινογραφίας

300€

2. Λειτουργία ανοιχτών ραδιενεργών πηγών έως 37 MBq (ετήσια κατανάλωση) για in vitro ιατρικές εφαρμογές

200€

3. Λειτουργία μη ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας που λειτουργούν σε διαφορά δυναμικού κατώτερη ή ίση των 500 kV

3α. Βιομηχανική Ραδιογραφία

300€

3β. Λοιπές εφαρμογές (κτηνιατρικές, ερευνητικές, κλπ.)

250€

4. Λειτουργία κλειστών πηγών κατηγορίας 5 και ανοιχτών ραδιενεργών πηγών έως 37 ΜΒq (ετήσια κατανάλωση) για λόγους πλην της ιατρικής έκθεσης

200€

5. Πρακτική που περιλαμβάνει φυσικά ραδιενεργά υλικά του σημείου 5 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019

500€

6. Απασχόληση εξωτερικών εργαζομένων

200€

7. Μεμονωμένη μεταφορά ραδιενεργού υλικού του σημείου 7 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019

150€

8. Ανανέωση έγκρισης πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώριση

Ίση με τις ως άνω τιμές, ανάλογα με την πρακτική

9. Τροποποίηση του αποδεικτικού καταχώρισης (μόνο όταν μεταβληθούν οι συνθήκες αναφορικά με τους χώρους και τον εξοπλισμό του οργανισμού, υπό τις οποίες χορηγήθηκε το αποδεικτικό καταχώρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 της κ.υ.α. 45872/2019)

200€

δ. Έγκριση πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση, σύμφωνα με το μέρος Γ του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019

1. Λειτουργία ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας πέραν των πρακτικών του σημείου 1 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α 45872/2019 ή ιατρικών ακτινικών επιταχυντών

1α. Διαγνωστική και επεμβατική ακτινολογία

700€

1β. Ακτινοθεραπεία

1.000€

2. Λειτουργία ραδιενεργών πηγών για ιατρική έκθεση και in vitro ιατρικές εφαρμογές πέραν των πρακτικών του σημείου 2 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019

2α. Ακτινοθεραπεία - Βραχυθεραπεία

800€

2β. Λοιπές εφαρμογές

250€

3. Εκούσια χορήγηση ραδιενεργών ουσιών σε ανθρώπους και ζώα και οι συναφείς διαδικασίες προς τον σκοπό ιατρικής ή κτηνιατρικής διάγνωσης, θεραπείας ή έρευνας

3α. Για σκοπούς θεραπείας

1.000€

3β. Για λοιπούς σκοπούς

500€

4. Εκούσια προσθήκη ή γένεση ραδιενεργών ουσιών στην παραγωγή ή παρασκευή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων ή άλλων προϊόντων

4α. Λειτουργία κυκλότρου εντός νοσοκομείου/ιδιωτικής κλινικής ή άλλου ιδρύματος

1.500€

4β. Λοιπές εφαρμογές

250€

5. Λειτουργία μη ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας που λειτουργούν σε διαφορά δυναμικού μεγαλύτερη των 500 kV ή μη ιατρικών ακτινικών επιταχυντών με ενέργειες σωματιδίων μικρότερες ή ίσες των 10 MeV

250€

6. Λειτουργία ραδιενεργών πηγών (συμπεριλαμβανομένου του σχάσιμου υλικού) για λόγους πλην της ιατρικής έκθεσης, εκτός των πρακτικών του σημείου 9 του μέρους Γ και του σημείου 4 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019

6α. Βιομηχανική ραδιογραφία με χρήση ραδιενεργών πηγών εντός ή εκτός εγκατάστασης - Non-Destructive Testing (NDT)

400€

6β. Λοιπές εφαρμογές

300€

7. Εκούσια προσθήκη ραδιενεργών ουσιών στην παραγωγή ή παρασκευή καταναλωτικών προϊόντων

1.000€

8. Εισαγωγή των προϊόντων του σημείου 4 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019, εισαγωγή ραδιενεργών πηγών

8α. Συστηματική εισαγωγή

500€

8β. Μεμονωμένη εισαγωγή πηγής κατηγορίας 3, 4 και 5

150€

8γ. Μεμονωμένη εισαγωγή πηγής κατηγορίας 1 και 2

300€

9. Λειτουργία για σκοπούς βιομηχανικούς, ερευνητικούς και άλλους μη ιατρικούς σκοπούς: α) επιταχυντών με ενέργειες σωματιδίων μεγαλύτερες των 10 MeV, β) κλειστών πηγών υψηλής ενεργότητας κατηγορίας 1

2.500€

10. Αποξήλωση εγκαταστάσεων του σημείου 9 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019

1.000€

11. Συστηματική μεταφορά των ραδιενεργών υλικών του σημείου 7 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019

4.500 ανά έτος

12. Μεμονωμένη μεταφορά των ραδιενεργών υλικών του σημείου 12 του μέρους Γ του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. 45872/2019

400€

13. Ανανέωση έγκρισης πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση

Ίση με τις ως άνω τιμές, ανάλογα με την πρακτική

14. Τροποποίηση της άδειας (μόνο όταν μεταβληθούν οι συνθήκες αναφορικά με τους χώρους και τον εξοπλισμό του οργανισμού, υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 της κ.υ.α. 45872/2019)

350€

ε. Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων

 

1. Ειδική άδεια λειτουργίας μαγνητικών τομογράφων

400€

2. Ανανέωση της άδειας

400€

3. Τροποποίηση της άδειας

200€

στ. Βαθμονομήσεις οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών

 

1. Όργανα ακτινοθεραπείας βραχυθεραπείας

 

1α. Βαθμονόμηση θαλάμου ιονισμού ακτινοθεραπείας σε ΝDW ή Νκ (με ή χωρίς ηλεκτρόμετρο)

500€

1β. Κάθε επιπλέον βαθμονόμηση στον ίδιο θάλαμο

200€

2. Όργανα ακτινοπροστασίας

 

2α. Βαθμονόμηση ανιχνευτή ακτινοβολίας χώρου- μετρητές ραδιενέργειας σε Cs-137

200€

2β. Κάθε επιπλέον βαθμονόμηση στον ίδιο ανιχνευτή (διαφορετικές ενέργειες, γωνίες κ.α.)

50€ για κάθε επιπλέον βαθμονόμηση

2γ. Βαθμονόμηση ατομικών μετρητών ακτινοβολίας άμεσης ανάγνωσης σε Cs-137

50€

2δ. Βαθμονόμηση παθητικών ατομικών μετρητών και στυλοδοσιμέτρων σε Cs-137

25€

2ε. Κάθε επιπλέον βαθμονόμηση στον ίδιο ατομικό μετρητή ακτινοβολίας (διαφορετικές ενέργειες, γωνίες, μικτές ακτινοβολήσεις κ.α.)

20€ η καθεμία

3. Όργανα ακτινολογίας

 

3α. Βαθμονόμηση δοσιμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας σε 4 RQR ή σε 4 μαστογραφικές ενέργειες

300€ και 100€ ανά επιπλέον ενέργεια

3β. Βαθμονόμηση κιλοβολτομέτρων σε 6 τιμές kV (ακτινολογικές ή μαστογραφικές εφαρμογές)

300€ και 20€ ανά επιπλέον kV

3γ. Βαθμονόμηση πολυμέτρων διαγνωστικής ακτινολογίας ή μαστογραφικών εφαρμογών σε 4 RQR και 6 τιμές kV

400€ και 100€ ανά επιπλέον ενέργεια και 20€ ανά επιπλέον kV

4. Επιτόπιοι έλεγχοι ραδιολογικών οργάνων

300€

ζ. Αναγνωρίσεις εμπειρογνωμόνων, αναγνωρίσεις ή εξουσιοδοτήσεις υπηρεσιών

1. Αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας

150€

2. Ανανέωση αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας

80€

3. Εξουσιοδότηση υπηρεσιών ατομικής δοσιμετρίας

1.500€ ανά έτος

η. Παροχή εκπαίδευσης

 

1. Σεμινάριο εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας ακτινοβολιών

80€ ανά άτομο ανά ημέρα

2. Εκπαίδευση συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

130€ ανά άτομο

3. Η εκπαίδευση σε προσωπικό φορέων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ραδιολογικού ή πυρηνικού χαρακτήρα παρέχεται δωρεάν

θ. Υπηρεσίες στο πεδίο των Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

 

Διατηρείται ο τρέχων τιμοκατάλογος (Απόφαση ΕΕΑΕ αριθ. 3/212/29.06.2012, ΦΕΚ 2182/Β/2012, στοιχείο στ).

 

Β. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να αποστείλει προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την παρούσα κανονιστική πράξη.

Γ. Η Απόφαση της ΕΕΑΕ αριθ. 3/212/29.06.2012, ΦΕΚ 2182/Β/2012 («Καθορισμός των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους») καταργείται.

Δ. Καλείται η υπηρεσία να προβεί σε ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιοποίησης σχετικά με τις μειώσεις των χρεώσεων του αναθεωρημένου τιμοκαταλόγου της ΕΕΑΕ, προς όφελος των τελικών αποδεκτών.

Ε. Εντέλλεται η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της Υπηρεσίας να προβαίνει στη συστηματική παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων κατά την εφαρμογή της παρούσας, ώστε μετά από εύλογο διάστημα να καταστεί δυνατή η συναγωγή ασφαλέστερων απολογιστικών συμπερασμάτων όσον αφορά την επίδραση της αναθεώρησης των τιμών στα έσοδα της ΕΕΑΕ.

 

2. Ένταξη / επέκταση ενταγμένων προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

To ΔΣ αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), την παράταση της ένταξης στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ των προγραμμάτων που αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (αρχική ένταξη με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ κατά τη 244η συνεδρίαση στις 16.01.2017, θέμα 1):

Κωδικός προγρ.

Τίτλος προγράμματος

Επιστημονικός υπεύθυνος

001-01

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης της επόπτευσης της ραδιενέργειας περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και χαρακτηρισμός υλικών σε καταστάσεις υφιστάμενης και σχεδιασμένης έκθεσης καθώς και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Υπεύθυνος του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

001-02

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Υπεύθυνος του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολίων

001-03

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης διαλειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων

Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Τεχνικής Υποστήριξης

001-04

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία σε επαγγελματικά εκτιθέμενους στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες καθώς και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4085/2012) στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο του ΔΟΑΕ

Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης

001-05

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων -ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ

Υπεύθυνος του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

001-06

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Υπεύθυνος του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων εργαστηρίων ιατρικών, βιομηχανικών, ερευνητικών και λοιπών εφαρμογών

001-07

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων

Υπεύθυνος του Τμήματος Δοσιμετρίας

001-08

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης

Υπεύθυνος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

001-09

Επιστημονικό πρόγραμμα διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ)

Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

001-00

Επιστημονικό πρόγραμμα παρακολούθησης της πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας

Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

 

Τα προγράμματα παρατείνονται από 01/01/2020 για μια τριετία, με νέα ημερομηνία λήξης την 31/12/2022.

Τα θέματα διαχείρισης των σχετικών επιστημονικών προγραμμάτων διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως εκάστοτε ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου αυτού, ο προϋπολογισμός των έργων του ΕΛΚΕ, εγκρίνεται από το ΔΣ της ΕΕΑΕ και υποβάλλεται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους.

Όπου ελλείπει ή κωλύεται ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο αναπληρωτής του (προϊστάμενος ή αναπληρωτής προϊστάμενος της αντίστοιχης μονάδας), τις υποχρεώσεις του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου εκτελεί ο ιεραρχικώς ανώτερος.

 

3. Αμοιβή πρόσθετης απασχόλησης σε προσωπικό της ΕΕΑΕ.

 Το ΔΣ, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, συμφωνεί με την καταβολή αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση σε πέντε (5) μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ, για πρόσθετο έργο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης των προγραμμάτων: 034-03 "Personal Online Dosimetry Using computational Methods» (PODIUM)" και 035-00 "Highly Miniaturised ASIC Radiation Detector ESA", για συγκεκριμένα παραδοτέα στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων (με τη σύμφωνη γνώμη των επιστημονικά υπευθύνων). Εγκρίνεται συνολικό μικτό ποσό 10.640 Ευρώ που αφορά στο διάστημα από 08.06.2019 μέχρι και 31.12.2019, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

4. Έκδοση αποφάσεων ΕΕΑΕ σε εφαρμογή των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας

Το ΔΣ εξέτασε τέσσερα (4) σχέδια αποφάσεων ΕΕΑΕ, που προετοίμασε η υπηρεσία ως δευτερογενή, εφαρμοστική νομοθεσία των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων του π.δ. 101/2018. Η έκδοση των αποφάσεων αυτών συνιστά μέτρα μεταφοράς, που εκδίδονται προς πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Οδηγίας 59/2013/Ευρατόμ, η οποία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 101/2018, ΦΕΚ 194/Α.

Ειδικότερα, το ΔΣ εξέτασε διεξοδικά τα παρακάτω σχέδια απόφασης:

α) Υπ' αριθ. 4α/261/07.06.2019 «Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας» (συνημμένο/συντάκτης Σ. Οικονομίδης).

β)  Υπ' αριθ. 4β/261/07.06.2019 «Καθορισμός περιοριστικού επιπέδου δόσης μελών του κοινού από τη σχεδιασμένη λειτουργία συγκεκριμένης πηγής ακτινοβολίας» (συνημμένο/συντάκτης Σ. Οικονομίδης).

γ)  Υπ' αριθ. 4γ/261/07.06.2019 «Εξειδίκευση των μέτρων για την ασφαλή διαχείριση και τον έλεγχο των κλειστών πηγών υψηλής ενεργότητας» (συνημμένο/συντάκτες Κ. Χουρδάκης, Ε. Καρίνου).

δ)  Υπ' αριθ. 4δ/261/07.06.2019 «Καθορισμός των τρόπων διάθεσης και υποβολής των αποτελεσμάτων ατομικής παρακολούθησης» (συνημμένο/συντάκτες Π. Ασκούνης, Ε. Καρίνου).

Το ΔΣ εγκρίνει τα παραπάνω τέσσερα (4) σχέδια αποφάσεων με ορισμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις, ιδίως στα άρθρα 4 παρ. 3 και 5 παρ. 3 του σχεδίου 4α/261, και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να τα αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Τροποποίηση της απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο και σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ έλαβε γνώση των εισηγήσεων του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της ΔΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καρίνου) για συμπλήρωση/τροποποίηση της κανονιστικής πράξης της ΕΕΑΕ υπ' αριθ. 1/232/09.10.15, ΦΕΚ 1074/Β/2016, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ», ώστε αφενός να διευκολυνθεί η διαχείριση των τροποποιήσεων των προϋπολογισμών των ενταγμένων στον ΕΛΚΕ έργων αφετέρου να γίνει η απαραίτητη προσαρμογή των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων (διοικητικών πράξεων) στο νέο κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας.

Το ΔΣ συμφωνεί με τις εισηγήσεις και αποφασίζει την έκδοση τροποποιητικής πράξης (συνημμένο σχέδιο) που να συμπληρώνει το άρθρο 1 και να τροποποιεί λεκτικά τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 4 της προαναφερόμενης κανονιστικής πράξης. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να αποστείλει την τροποποιητική πράξη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για πλήρωση θέσης ΕΛΕ Γ΄ βαθμίδας.

Το ΔΣ αποδέχεται το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής κρίσης και εγκρίνει την τοποθέτηση της κ. Μαρίας Χριστοπούλου σε θέση ΕΛΕ Γ΄ Βαθμίδας.

 

7. Σχέδιο κ.υ.α. για την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των καταστάσεων υφιστάμενων εκθέσεων.

Το ΔΣ εξετάζει το συνημμένο σχέδιο κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης των καταστάσεων υφιστάμενων εκθέσεων» που επεξεργάστηκε η Υπηρεσία (συντάκτες Κ. Καρφόπουλος, Κ. Ποτηριάδης, Ε. Καρίνου), με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 102 του π.δ.101/2018 (νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας) και της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4310/2014.

Το ΔΣ εγκρίνει το σχέδιο κ.υ.α. με ήσσονος σημασίας νομοτεχνικής φύσεως βελτιώσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να το αποστείλει αρμοδίως προς υπογραφή.

 

8. Ανακοινώσεις -- Άλλα Θέματα:

α) Διεθνής αξιολόγηση ARTEMIS.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την τρέχουσα κατάσταση του εθνικού προγράμματος διαχείρισης των ΑΚΡΑ («Αναλωθέντα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα»), της συμβολής της ΕΕΔΡΑ («Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων») και της σχετικής συνεργασίας με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το όλο πλαίσιο διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων στη χώρα μας θα υποβληθεί στη διεθνή αξιολόγηση ARTEMIS που προγραμματίζεται να διεξαχθεί το 2023. Το ΔΣ έλαβε γνώση της σχετικής επίσημης ανταλλαγής επιστολών με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) που έλαβε χώρα πρόσφατα.

β) Κατευθυντήριες οδηγίες εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία για ιατρικές εκθέσεις.

Το ΔΣ έλαβε γνώση του κειμένου που επεξεργάσθηκε η Υπηρεσία στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 34 της κ.υ.α. 45872/2019, ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019.

Το ΔΣ εγκρίνει το κείμενο όσον αφορά το μη ιατρικό προσωπικό. Για τους ιατρούς τους εφαρμόζοντες την πρακτική, η Υπηρεσία καλείται να επανέλθει με λεπτομερέστερες κατευθυντήριες οδηγίες.

γ) Φυλλάδιο ΕΕ με καλές πρακτικές πυρηνικής τεχνολογίας εκτός παραγωγής ενέργειας.

Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εκδώσει φυλλάδιο (booklet) με παραδείγματα καλών πρακτικών της πυρηνικής τεχνολογίας, εκτός της χρήσης για παραγωγή ενέργειας. Η έκδοση περιέχει παραδείγματα από 18 κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

 

Όλα  τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.