262η συνεδρίαση, 12.07.2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Χρεώσεις για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους.
2. Συγκρότηση επιτροπών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας.
3. Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, έτους 2020 (ν. 4485/2017).
4. Αξιολόγηση των δυνητικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (άρθρο 97, π.δ. 101/2018).
5. Ανακοινώσεις - Άλλα Θέματα:

α) Εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της ΕΕΑΕ σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
β) Μεταφορά ΓΓΕΤ στο νέο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (π.δ. 81/2019/Α΄ 119).
γ) Υποβολή πρότασης για πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Χρεώσεις για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες προς τρίτους.

Α) Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ανάγκη διόρθωσης των τιμών χρέωσης έγκρισης πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών για οδοντιατρικές εφαρμογές του νέου τιμοκαταλόγου (απόφαση κατά την 261η συνεδρίαση του ΔΣ στις 07.06.2019, θέμα 1, δημοσιευθείσα στην ΕτΚ, ΦΕΚ Β/2621/28.06.2019), όπως περιγράφεται στη συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (συντάκτες: Ε. Καρίνου, Κ. Χουρδάκης), και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης εγκρίνει τις προτεινόμενες διορθώσεις, σύμφωνα με την εισήγηση.
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να διαμορφώσει και αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετική τροποποιητική απόφαση, με την οποία:
i) το σημείο γ1α της απόφασης 1/261/07-06-2019 τροποποιείται ως εξής «1α. Οδοντιατρικών εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών οδοντιατρικής αξονικής τομογραφίας) 100€»,
ii) η τιμή του σημείου γ9 τροποποιείται ως εξής «200€ (50€ προκειμένου για οδοντιατρικές εφαρμογές)»,
iii) το σημείο δ1 τροποποιείται ως εξής «1. Λειτουργία ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας πέραν των πρακτικών του σημείου γ1 της παρούσας απόφασης ή ιατρικών ακτινικών επιταχυντών».

Β) Στη συνέχεια, το ΔΣ ενημερώθηκε για την αναγκαιότητα αναθεώρησης των συμβάσεων που είναι σε ισχύ, και οι οποίες συνήφθησαν με βάση τον προηγούμενο τιμοκατάλογο, ώστε να εναρμονίζονται με το νέο πλαίσιο χρεώσεων (ΦΕΚ Β/2621/2019), όπως περιγράφεται στη συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (συντάκτες: Ε. Καρίνου, Κ. Χουρδάκης, Δ. Μπούρας, Α. Μεταξάκη). Το ΔΣ, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, συμφωνεί με την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης όλων των αντισυμβαλλομένων της ΕΕΑΕ σχετικά με την από 28.6.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου τιμοκαταλόγου) εφαρμογή των νέων τιμών χρεώσεων και καλεί την υπηρεσία να ενημερώσει σχετικά, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των συναλλασσόμενων με την ΕΕΑΕ. Στις περιπτώσεις που η εφαρμογή του νέου πλαισίου τιμολόγησης επάγεται την κατ΄ ουσία λήξη των συμβάσεων (π.χ. συμβάσεις μεταφοράς ραδιενεργών υλικών), εξουσιοδοτείται η υπηρεσία να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

 

2. Συγκρότηση επιτροπών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας.

Το ΔΣ αποφάσισε να συγκροτήσει τις παρακάτω επιτροπές αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας καθώς και εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας, σύμφωνα, αντίστοιχα, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4, της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7 της Απόφασης ΕΕΑΕ 4α/261 (ΦΕΚ Β/2460/21.06.2019).

α) Η επιτροπή για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α (ιατρικές εκθέσεις) αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

- Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πρόεδρος)
- Σωτήριος Οικονομίδης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας B' βαθμίδας, ΕΕΑΕ (μέλος)
- Αλέξανδρος Σαμαρτζής, Ακτινοφυσικός Ιατρικής, Πρόεδρος ΠΕΦΝΑΙΔΗΤ (Πανελλήνια Ένωση Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών Ιατρικής Δημόσιου Τομέα) (μέλος)

β) Η επιτροπή για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Β (μη ιατρικές εκθέσεις) αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

- Αλέξανδρος Κλούβας, Καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ (Πρόεδρος)
- Σωτήριος Οικονομίδης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας B' βαθμίδας, ΕΕΑΕ (μέλος)
- Γεώργιος Παπαδάκος, Δρ. Μηχ. Μηχανικός, Επιμελητής Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Υποδομών Ποιότητας ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) (μέλος)

γ) Η επιτροπή για την αναγνώριση των εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

- Ιωάννης Δαμηλάκης, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Πρόεδρος)
- Σωτήριος Οικονομίδης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας B' βαθμίδας, ΕΕΑΕ (μέλος)
- Γεράσιμος Μεσσάρης, Ακτινοφυσικός Ιατρικής, Πρόεδρος ΕΦΙΕ (Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος) (μέλος, εκπρόσωπος ΕΦΙΕ όπως προτείνεται με το υπ' αριθ. 19/021/12.07.2019 έγγραφο ΕΦΙΕ)

δ) Η επιτροπή για την αναγνώριση των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

- Πρόεδρος, όπως ορισθεί από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας
- Χρήστος Παφίλης, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, ΕΕΑΕ (μέλος)
- Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (μέλος)

ε) Η επιτροπή για την εξουσιοδότηση των υπηρεσιών δοσιμετρίας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

- Παναγιώτης Ασκούνης, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, ΕΕΑΕ (Πρόεδρος)
- Τζων Καλέφ-Εζρά, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (μέλος)
- Γεωργία Τερζούδη, Ερευνήτρια Α' βαθμίδας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (μέλος)

Γραμματέας όλων των ανωτέρω επιτροπών (α)-(ε) ορίζεται η κα. Άννα Ντάλλες, με αναπληρώτρια την κα. Θωμαΐδα Ζορμπάκη.

 

3. Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, έτους 2020 (ν. 4485/2017).

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης και διευκρινίσεων που δόθηκαν ενέκρινε την πρόταση συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

 

4. Αξιολόγηση των δυνητικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (άρθρο 97, π.δ. 101/2018).

Το ΔΣ εξέτασε το σχέδιο της πρώτης έκδοσης της Αξιολόγησης Δυνητικών Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ΑΔΚΕΑ) (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μητράκος). Το ΔΣ επαίνεσε τον κ. Μητράκο για το επιμελές, υψηλής ποιότητας, εκτενές έργο της εκπόνησης, για πρώτη φορά, ΑΔΚΕΑ στα πλαίσια του εθνικού συστήματος διαχείρισης ραδιολογικών και πυρηνικών εκτάκτων αναγκών.

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης το ΔΣ εγκρίνει την υποβληθείσα πρώτη έκδοση της ΑΔΚΕΑ και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να τη διαβιβάσει αρμοδίως στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων του π.δ. 101/2018 (άρθρο 97, παρ. 2, περίπτωση β).

 

5. Ανακοινώσεις - Άλλα Θέματα:

α) Εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της ΕΕΑΕ σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να συνάψει με την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» σύμβαση εγγυητικής επιστολής για ποσό 3.100,00 Ευρώ κατά τις κείμενες διατάξεις, λαμβανομένου υπόψη του σχετικού σχεδίου της τράπεζας (αφορά τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στον διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής & βαθμονόμησης των συσκευών ανίχνευσης ραδιενέργειας που λειτουργούν στα τελωνεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων-βλ. συνημμένη εισήγηση, συντάκτης: Κ. Ποτηριάδης).

β) Μεταφορά ΓΓΕΤ στο νέο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (π.δ. 81/2019).

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη μεταφορά της ΕΕΑΕ στο νέο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως συνέπεια της μεταφοράς της ΓΓΕΤ και των φορέων που υπάγονται σε αυτήν στο Υπουργείο αυτό (άρθρο 4, παρ. 1 του π.δ. 81/2019, ΦΕΚ Α/119/08.07.2019).

γ) Υποβολή πρότασης για πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την από 09.07.2019 επιστολή του Β' Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Α.Π. ΕΕΑΕ: 10134/09.07.2019) και τη συνημμένη πρόταση των διευθυντών των πανεπιστημιακών Εργαστηρίων Ιατρικής Φυσικής της χώρας, αναφορικά με την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία ιατρών, μη ακτινολόγων, που συμμετέχουν σε ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες διαδικασίες. Το ΔΣ καλωσορίζει την υποβολή της εν λόγω πρότασης και αναμένει από την υπηρεσία τη σχετική εισήγηση προκειμένου το θέμα να επανέλθει σύντομα προς λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου κβ, της παρ. 4, του άρθρου 43, του ν. 4310/2014, σε επόμενη συνεδρίαση.

 

Όλα  τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.