263η συνεδρίαση, 25.07.2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για πλήρωση θέσης ΕΛΕ Γ΄ βαθμίδας.
2. Πρόβλεψη υπερωριακής απασχόλησης β΄ εξαμήνου 2019.
3. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα:
   α) Γνωμοδότηση ΣτΕ 135/219/15.7.2019 – π.δ. νέου Οργανισμού ΕΕΑΕ.
4. Έκδοση κανονιστικής πράξης για εξουσιοδότηση υπηρεσιών δοσιμετρίας.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για πλήρωση θέσης ΕΛΕ Γ΄ βαθμίδας.

Το ΔΣ αποδέχεται το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής κρίσης και εγκρίνει την τοποθέτηση του κ. Ιωάννη Καΐσα σε θέση ΕΛΕ Γ΄ Βαθμίδας.

 

2. Πρόβλεψη υπερωριακής απασχόλησης β΄ εξαμήνου 2019.

Το ΔΣ εξετάζει και κάνει αποδεκτή την πρόταση πρόβλεψης υπερωριακής αποζημίωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις, για προσωπικό που θα απασχοληθεί εντός του β΄ εξαμήνου 2019 σε εξαιρέσιμες ημέρες ή σε εργάσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ και Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας). Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΕΛΚΕ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να διαμορφώσει το κείμενο της σχετικής πράξης, σύμφωνα με την εισήγηση, και να το αποστείλει άμεσα για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα:

α) Γνωμοδότηση ΣτΕ 135/219/15.7.2019 – π.δ. νέου Οργανισμού ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι στις 15 Ιουλίου 2019 δημοσιεύθηκε  από το Ε' Τμήμα του ΣτΕ το αριθ. 135/2019 Πρακτικό που αφορά την επεξεργασία του σχεδίου π.δ. του νέου Οργανισμού της ΕΕΑΕ. Το σχέδιο έγινε από το ΣτΕ κατ’ ουσία αποδεκτό, δεδομένου ότι οι νομοτεχνικές παρατηρήσεις που έγιναν αφορούν διορθώσεις ήσσονος σημασίας. Το ΔΣ ενημερώνεται ότι λόγω της αλλαγής των αρμοδίων υπουργών, εξαιτίας της επελθούσης κυβερνητικής αλλαγής, το  σχέδιο θα χρειαστεί να υπογραφεί εκ νέου και επαναδιαβιβαστεί στο ΣτΕ.

 

4. Έκδοση κανονιστικής πράξης για εξουσιοδότηση υπηρεσιών δοσιμετρίας.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αναγκαιότητα έκδοσης της παραπάνω κανονιστικής πράξης, όπως περιγράφεται στη συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (συντάκτες: Ε. Καρίνου, Π. Ασκούνης). Το ΔΣ διαπιστώνει ότι η εισήγηση αναπαράγει πιστά τις προτάσεις της Επιτροπής που εξέτασε και διερεύνησε ενδελεχώς το ζήτημα της εξουσιοδότησης εργαστηρίων για την παροχή υπηρεσιών συστηματικής ατομικής δοσιμέτρησης [βλ. προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του ΔΣ: 249η συνεδρίαση του ΔΣ στις 13.10.2017 (θέμα 1), 247η συνεδρίαση του ΔΣ στις 24.07.2017 (θέμα 1), 237η συνεδρίαση του ΔΣ στις 22.04.2016 (θέμα 3)].

Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση και αποφασίζει την έκδοση τροποποιητικής πράξης που να τροποποιεί την απόφαση ΕΕΑΕ  αριθ. 4α/261/07-06-2019 (ΦΕΚ Β/2460/21.06.2019) «Καθορισμός μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής και υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας και αποδοχής εποπτών ακτινοπροστασίας», συμπληρώνοντας την παρ. 1 του άρθρου 7 και εισάγοντας άρθρο 7α στην εν λόγω απόφαση, με το περιεχόμενο που καθορίζεται στην εισήγηση της υπηρεσίας. Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και ο κ. Κονδύλης να διαμορφώσουν το τελικό κείμενο της τροποποιητικής απόφασης, η οποία  θα αποσταλεί άμεσα για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Όλα  τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd