264η συνεδρίαση, 18.10.2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αναγνώριση προγράμματος εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία ιατρών, μη ακτινολόγων, που συμμετέχουν σε επεμβατικές διαδικασίες
 2. Τροποποίηση της απόφασης για τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την κ.υ.α. Π/112/1057/2016, ΦΕΚ 241 Β΄/9.2.2016 (Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).
 3. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
 4. Αιτιολόγηση πρακτικής μη ιατρικής έκθεσης.
 5. Ορισμός εκπροσώπων στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ).
 6. Έγκριση της πολιτικής της ΕΕΑΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 7. Ορισμός νέου υπευθύνου προστασίας δεδομένων της ΕΕΑΕ (DPO).
 8. Τροποποίηση της απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του ΔΣ της ΕΕΑΕ σε μέλη του προσωπικού.
 9. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

α) Απάντηση σχετικά με τον συμψηφισμό οικονομικών αξιώσεων μεταξύ ΕΕΑΕ και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

β) Υποβολή ενημερωτικού φακέλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

γ) Συμμετοχή Ελλάδος στο ΙΑΕΑ Board (2019-2021).

 1. Έγκριση προκηρύξεων προσωπικού ΙΔΟΧ.
 2. Εισήγηση για κλήση σε ακρόαση.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Αναγνώριση προγράμματος εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία ιατρών, μη ακτινολόγων, που συμμετέχουν σε επεμβατικές διαδικασίες.

Σε συνέχεια προηγούμενης συζήτησης επί του θέματος (262η συνεδρίαση του ΔΣ στις 12.07.2019, θέμα 5γ) τίθεται υπόψη του ΔΣ η σχετική εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Σ. Οικονομίδης). Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση και αποφασίζει την αναγνώριση, κατά το στοιχείο κβ της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2014, του προγράμματος που υπέβαλε το Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για την παροχή εκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία σε ιατρούς, μη ακτινολόγους, που συμμετέχουν σε ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες επεμβατικές διαδικασίες.

 

2. Τροποποίηση της απόφασης για τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την κ.υ.α. Π/112/1057/2016, ΦΕΚ 241 Β΄/9.2.2016 (Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).

Το ΔΣ έλαβε γνώση της συνημμένης εισήγησης (συντάκτες Ε. Καρίνου, Κ. Ποτηριάδης, Κ. Κεχαγιά), με την οποία προτείνεται η τροποποίηση (περιορισμένη) της κ.υ.α. Π/112/1057/2016, ΦΕΚ 241/Β/2016 «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013», προκειμένου να ενσωματωθούν συγκεκριμένες επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πληρότητα μεταφοράς της υπόψη Οδηγίας.

Το ΔΣ εγκρίνει το προτεινόμενο σχέδιο της απόφασης τροποποίησης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να το διαβιβάσει προς υπογραφή από τους υπουργούς.

 

3. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ, αφού εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Κ. Ποτηριάδης, Κ. Κεχαγιά), αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση, την ανανέωση για άλλα δύο (2) έτη της εξουσιοδότησης του εργαστηρίου «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ» για την ανάλυση δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως χορηγήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 250ης  συνεδρίασης του ΔΣ στις 08.12.17 (θέμα 5).

 

4. Αιτιολόγηση πρακτικής μη ιατρικής έκθεσης.

Το ΔΣ, αφού εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες, Κ. Χουρδάκης, Χρ. Παφίλης), κάνει αποδεκτή την εισήγηση και αποφασίζει αποδεχόμενη την αιτιολόγηση της πρακτικής της λειτουργίας μη ιατρικών ακτινικών γεννητριών ακτινοβολίας για εφαρμογές διεγχειρητικής ακτινοθεραπείας για κτηνιατρικούς σκοπούς, κατά το άρθρο 19 του π.δ. 101/2018 (Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας).

 

5. Ορισμός εκπροσώπων στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ).

Το ΔΣ διαπιστώνει ότι έχουν επέλθει αλλαγές όσον αφορά τις ιδιότητες των εκπροσώπων φορέων δυνάμει των οποίων ορίστηκαν μέλη της ΕΕΔΡΑ με την απόφαση συγκρότησης Π/112/4364/2018, ΦΕΚ ΥΟΔΔ/194/05.04.2018, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 7β/254/2018, ΦΕΚ ΥΟΔΔ/325/07.06.2018.

Κατά συνέπεια, εξουσιοδοτεί αφενός τον Πρόεδρο να αποστείλει σχετική επιστολή στον  Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων περί ορισμού αντικαταστάτη των εν λόγω μελών της ΕΕΔΡΑ, ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους αυτής, και αφετέρου τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΕΕΔΡΑ κ. Ν. Καλλίθρακα-Κόντο, να διερευνήσει εάν τα λοιπά μέλη της επιτροπής φέρουν τις ιδιότητες δυνάμει των οποίων ορίστηκαν ή μπορούν να οριστούν.

Τα παραπάνω κρίνονται σκόπιμα προκειμένου ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ να προβεί, εφόσον απαιτείται, στην τροποποίηση της πράξης συγκρότησης της ΕΕΔΡΑ, δεδομένων και των αλλαγών στη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπουργείων (π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»), εξουσιοδοτούμενος προς τούτο.

 

6. Έγκριση της πολιτικής της ΕΕΑΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το ΔΣ λαμβάνει γνώση της εισήγησης του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (συνημμένο/συντάκτης Δ. Κουτουνίδης) και ενημερώνεται ότι ολοκληρώθηκε, μέσω ανάθεσης σε εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών («ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μαζί με την εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΧΑΡΙΖΑΚΗΣ»), η υλοποίηση του προγράμματος συμμόρφωσης της ΕΕΑΕ προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), όπως αποφασίστηκε στη 254η συνεδρίαση του ΔΣ στις 31.05.2018 (θέμα 8α).

Στη συνέχεια, το ΔΣ εγκρίνει το συνοδεύον την εισήγηση κείμενο για την «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» της ΕΕΑΕ (συνημμένο), όπου περιγράφονται λεπτομερώς το σύνολο των αρχών και κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο, με τον οποίο η ΕΕΑΕ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της ΕΕΑΕ πρέπει να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω δραστηριοτήτων επεξεργασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

 

7. Ορισμός νέου υπευθύνου προστασίας δεδομένων της ΕΕΑΕ (DPO).

Συναφώς με το προηγηθέν θέμα 6, το ΔΣ ενημερώνεται για την επιθυμία του κ. Δ. Κουτουνίδη να αποχωρήσει από τη θέση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ (υποβάλλεται με το έγγραφο Μ.ι./411/12665/06.09.2019). Το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Κουτουνίδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου της συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ.

Το ΔΣ αποφασίζει τον ορισμό της κας Μαρίας Χριστοπούλου, ΕΛΕ Γ' Βαθμίδας του Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, ως νέας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ (Data Protection Officer-DPO).

 

8. Τροποποίηση της απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του ΔΣ της ΕΕΑΕ σε μέλη του προσωπικού.

Το ΔΣ έλαβε γνώση των εισηγήσεων του Προϊσταμένου του ΤΜΙΑ (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος) και του Προϊσταμένου του ΤΕΡΠ (συνημμένο/συντάκτης Κ. Ποτηριάδης) για συμπλήρωση της κανονιστικής πράξης της ΕΕΑΕ υπ' αριθ. 1/232/09.10.15, ΦΕΚ 1074/Β/2016 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ», όπως ισχύει, ώστε να καλυφθούν κενά που έχουν προκύψει στα υπόψη τμήματα εξαιτίας αποχωρήσεων μελών προσωπικού.

Το ΔΣ συμφωνεί με τις εισηγήσεις και αποφασίζει την έκδοση τροποποιητικής πράξης που να συμπληρώνει το άρθρο 3 και το άρθρο 6 της προαναφερόμενης κανονιστικής πράξης. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να αποστείλει το κείμενο της σχετικής τροποποιητικής πράξης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις, προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

α) Απάντηση σχετικά με τον συμψηφισμό οικονομικών αξιώσεων μεταξύ ΕΕΑΕ και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου ΓΓΕΤ 77115/23.07.2019, με το οποίο παρέχεται θετική απάντηση επί του ερωτήματος της ΕΕΑΕ περί της δυνατότητας συμψηφισμού εκατέρωθεν οικονομικών αξιώσεων μεταξύ ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».  Το ερώτημα είχε υποβληθεί σε συνέχεια της σχετικής απόφασης κατά την 253η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 16.03.2018 (θέμα 3γ).

β) Υποβολή ενημερωτικού φακέλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του ενημερωτικού φακέλου που ετέθη υπόψη του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (29.09.2019), όπως ζητήθηκε με την επιστολή 83397/12.09.2019 του Γραφείου Υφυπουργού προς τους Προέδρους  των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων για την καλύτερη προετοιμασία των σχεδιαζόμενων επισκέψεων του Υφυπουργού στους φορείς.

γ) Συμμετοχή Ελλάδος στο ΙΑΕΑ Board (2019-2021).

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η χώρα μας ανέλαβε από τις 23 Σεπτεμβρίου τ.ε. καθήκοντα μέλους του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΟΑΕ (IAEA Board) για διετή περίοδο. Σε συνέχεια, το ΔΣ αποφάσισε τη διάθεση ποσού έως 7.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, σε επιβάρυνση του ΕΛΚΕ, για τη φιλοτέχνιση από γλύπτη (κατ' απευθείας ανάθεση κατόπιν συνεργασίας με την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βιέννη) της προτομής του φιλοσόφου Δημοκρίτου, πατέρα της ατομικής θεωρίας της ύλης, προκειμένου να εκτεθεί και στον ΔΟΑΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Διοικητών.

 

10. Έγκριση προκηρύξεων προσωπικού ΙΔΟΧ.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) για την προκήρυξη θέσεων επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας  ΙΔΟΧ για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων του ΕΛΚΕ (συνυπογράφουν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι), ως εξής:

      α/α

     Κωδ.             Προγραμ.

Τίτλος προγράμματος

Αριθμός επιστημονικών συνεργατών

1  

001-01

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης της επόπτευσης της ραδιενέργειας περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και χαρακτηρισμός υλικών σε καταστάσεις υφιστάμενης και σχεδιασμένης έκθεσης καθώς και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ΕΥ: Κ. Ποτηριάδης)

1

2

001-02

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΕΥ: Ε. Καραμπέτσος)

9

3

001-05

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων -ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ (ΕΥ: Πρόεδρος)

1

4

001-06

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΕΥ: Κ. Χουρδάκης)

7

5

001-08

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης (ΕΥ: Δ. Μπούρας)

1

Το ΔΣ εγκρίνει την εισήγηση και αποφασίζει τη δημοσίευση πέντε (5) προκηρύξεων, για τις συνολικά δέκα εννέα (19) θέσεις, όπως στον παραπάνω πίνακα. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα έχουν διάρκεια μέχρι την ημερομηνία λήξης των έργων.

Συγκροτούνται, αντίστοιχα, Επιτροπές Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, ως εξής:

α/α

     Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1

Κ. Ποτηριάδης (Πρόεδρος)

Ε. Καρίνου

Δ. Μπούρας

Κ. Κεχαγιά

Σ. Οικονομίδης

Σ. Σέρφα

2

Ε. Καραμπέτσος (Πρόεδρος)

Ε. Καρίνου

Δ. Μπούρας

Δ. Κουτουνίδης

Σ. Οικονομίδης

Σ. Σέρφα

3

Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος)

Ε. Καρίνου

Δ. Μπούρας

Κ. Καρφόπουλος

Σ. Οικονομίδης

Σ. Σέρφα

4

Κ. Χουρδάκης (Πρόεδρος)

Ε. Καρίνου

Δ. Μπούρας

Χ. Παφίλης

Σ. Οικονομίδης

Σ. Σέρφα

5

Δ. Μπούρας (Πρόεδρος)

Ε. Καρίνου

Ε. Καραμπέτσος

Σ. Σέρφα

Σ. Οικονομίδης

Δ. Κουτουνίδης

 

Για την εξέταση ενστάσεων συγκροτείται επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, ως εξής:

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Π. Ασκούνης (Πρόεδρος)  

Κ. Ηρωδιάδου

Ε. Παπαδομαρκάκη

Γ. Μανουσαρίδης

Α. Ντάλλες

Π. Τριτάκης

Το ΔΣ εξέτασε το συνημμένο υπόδειγμα του πλήρους κειμένου προκήρυξης που ετοίμασε η υπηρεσία, το οποίο κάνει αποδεκτό με τροποποιήσεις που αφορούν τα ελάχιστα χρόνια εμπειρίας στο κατά περίπτωση αντικείμενο, καθώς και τη μοριοδότηση του επιπλέον του ελαχίστου χρόνου. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί, κατά ανάλογο τρόπο, στην επεξεργασία και δημοσίευση των πέντε (5) προκηρύξεων.

 

11. Εισήγηση για κλήση σε ακρόαση.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει για το ακτινολογικό εργαστήριο και το εργαστήριο μαγνητικού τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», από την υπ' αριθ. Α.α/499/14062/2019/03.10.2019 εισήγηση (συνημμένο/συντάκτης Κ. Χουρδάκης) και το υπ' αριθ. Α/499/14227/07.10.2019 έγγραφο (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καρίνου).

Μετά από ενδελεχή μελέτη της προαναφερόμενης εισήγησης και των σχετικών συνημμένων εγγράφων της υπηρεσίας, και μετά από διεξοδική συζήτηση, το ΔΣ αποφάσισε την αναβολή της λήψεως απόφασης.

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κα. Θ. Ζορμπάκη.